Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1203
 • Rejestracja

 • Wygrane w rankingu

  6

Zawartość dodana przez Rafał Wielgus

 1. Odpowiedź na to pytanie została udzielona w dziale bezpłatnych porad BHP pod adresem: https://www.bhpex.pl/forum/temat/619-szafki-bhp/
 2. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania w firmie odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Oznacza to, że w zależności od rodzaju stosowanej odzieży, warunków jej użytkowania, rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenie odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi występującymi w środowisku pracy, w zakładzie powinny być zorganizowane odpowiednie pomieszczenia (szatnie) do przechowywania odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz pomieszczenia do prania, odkażania, odpylania i suszenia
 3. Takie szkolenia można przygotować również bez ankiety, wystarczy dobrać odpowiednich instruktorów np. inspektora z PIP, czynnego strażaka PSP, przedstawiciela UDT, czynnego ratownika medycznego, itp. Niestety wiele instytucji, które organizują szkolenia okresowe dla służby bhp, niestety robi to bardzo nieudolnie delegując do szkolenia kogoś kto nie do końca ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Zapraszamy do naszych szkoleń, które prowadzą właśnie osoby które wymieniłem powyżej. Szczegóły pod adresem: Szkolenia dla służb BHP
 4. Obywateli Ukrainy studiujących w Polsce na studiach stacjonarnych można zatrudnić bez zezwolenia w ramach umowy zlecenia. Dotyczy to całego roku, a nie tylko wakacji. Na mocy art. 87 i następnych ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu wykonywania pracy w Polsce, Ukraińcy co do zasady muszą uzyskać zezwolenie na pracę. Istnieje jednak szereg sytuacji, gdy są oni zwolnieni z tego obowiązku. Część z nich można znaleźć bezpośrednio w powyższych przepisach – wyłączenia te mają charakter podmiotowy (dot. np. osób posiadających zezwolenie na pobyt
 5. Czy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia § 1 pkt. 10 można zatrudnić studentów z Ukrainy w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia? Osoby te przebywają na terenie RP na podstawie Karty Pobytu Czasowego (zezwolenie na pobyt czasowy udzielony na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach wydany na okres odbywania studiów). Czy studenta Ukrainy studiów stacjonarnych w Rzeczypospolitej Polskiej można zatrudnić tylko w okresie wakacji, tj. w miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu?
 6. Odpowiedź Za okres zatrudnienia od 15 lipca do 14 sierpnia pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 2/12 z 13 dni = 3 dni (24 godziny). Uzasadnienie Zgodnie z art. 154 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlop
 7. Pracownik zatrudniony został na 1 miesiąc od 15 lipca do 14 sierpnia w wymiarze 1/2 etatu. Pracuje codziennie po 4 godziny. Ile przysługuje mu urlopu wypoczynkowego za przepracowany okres? Pracownik ma ponad 12 lat stażu pracy.
 8. Niemalże we wszystkich sektorach gospodarki zdecydowanie bardziej opłaca się korzystanie z firm zewnętrznych. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy. Uważam, że plusów jest więcej. Przede wszystkim: Redukcja kosztów i uzyskanie większej ilości czasu dla samego siebie, są to niepodważalnie dwie najbardziej interesujące zalety. Dostęp do grupy fachowców, wiemy komu, powierzamy nasz projekt, osoby takie wielokrotnie przewyższają doświadczeniem i wiedzą pracowników, których moglibyśmy zatrudnić na etacie. Jesteśmy niezależni od kaprysów losu, które mogą przydarzyć się pracowni
 9. W naszej firmie używamy program STER, którego producentem jest CIOP-PIB z Warszawy. Program spisuje się bardzo dobrze.
 10. Nigdzie nie ma w przepisach o trzech metrach czy łazienkach, bo to już są przepisy bhp. Najlepiej zapoznaj się z listą kontrolną sanepidu, wiele Ci wyjaśni. Ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Generalnie, jeżeli spełniasz podstawowe wymagania to wszytko będzie dobrze. Odnośnie foodtrucki też spełniają minimalne wymagania i jest dobrze. Kwestia łazienki - nie musi być. Umywalka już tak - bo musisz myć naczynia. Fooftracki mają np. wodę w specjalnych bańkach i tak myją sprzęt, itp.
 11. W przepisach o bezpieczeństwie żywności nie wyróżnia się lokali z klientami lub bez klientów (na wynos). Wymagania sanitarne są takie same dla wszystkich rodzajów działalności, gdzie odbywa się obróbka żywności.
 12. Odpowiedź: Brak kontaktu z poszkodowanym - mimo nieobecności poszkodowanego pracodawca powinien powołać zespół powypadkowego i przeprowadzić postępowanie i na tej podstawie dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia, uznając je (albo nie) za wypadek przy pracy. Jeżeli stan poszkodowanego nie pozwala na jego wysłuchanie, zespół powinien dokonywać ustaleń i sporządzić protokół z pominięciem wyjaśnień poszkodowanego. Nie stanowi to naruszenia zasad postępowania w zakresie badania wypadków. Należy pamiętać, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powo
 13. Grupa kapitałowa została zdefiniowana zarówno w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), jak i w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jest to struktura łącząca, której elementami są samodzielne prawnie podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. W przypadku struktur tego rodzaju relacje podporządkowania mają charakter kapitałowy, tzn. wynikają z posiadania przez podmiot nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach podporządkowanych. W grupie kapitałowej wyróżnia
 14. Firm, które prowadzą szkolenia z tego zakresu jest cała masa. Najlepiej zgłosić się do firm, które również wdrażają ww. systemy, oni są przynajmniej praktykami i mają doświadczenie. Nie polecam za wykładowców prawników tylko informatyków.
 15. Policja zawsze ma prawo wejść do zakładu pracy samodzielnie jeżeli doszło do przestępstwa. Jeżeli doszło do wykroczenia to na wniosek pracodawcy. Jeżeli był wypadek śmiertelny to niezwłocznie należy powiadomić Państwową Inspekcję pracy oraz Prokuraturę, która ma prawo wejść do zakładu pracy. Nadmieniam, że PIP ma prawo wejść do zakładu pracy o każdej porze dnia i nocy bez uprzedzenia. Jeżeli doszło do wypadku tylko ciężkiego to niezwłocznie powiadamiamy PIP, a Ci z kolei mogą powiadomić prokuraturę, jeżeli doszło do rażącego niedbalstwa.
 16. Na naszym blogu pojawił się artykuł związany z analiza bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy. Otrzymasz odpowiedzi na temat: Podstawa prawna analizy bezpieczeństwa pożarowego. Czy właściwie analiza bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana. Co to jest analiza bezpieczeństwa pożarowego. Kiedy i jak często należy wykonać analizę bezpieczeństwa pożarowego oraz wiele innych. A to wszystko pod adresem tutaj: analiza bezpieczeństwa pożarowego
 17. Kontrola to zespół czynności polegających na ocenie stanu faktycznego i porównaniu go z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bhp, a następnie sformułowaniu wniosków naprawczych skierowanych do pracodawcy. Kontrola może być: kompleksowa, problemowa albo wycinkowa. Każdą kontrolę warunków pracy powinny charakteryzować: aktywność, bezstronność, fachowość, efektywność. Uzasadnienie W dokumentach bhp brak wzoru i sposobu przeprowadzenia kontroli. Zakres kontroli ustala pracodawca lub pracownik służby bhp. Przykładowa kontrola wycinkowa sugerowanego stanu bhp może zawierać następujące
 18. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17.05.2006 w sprawie maszyn (Dz.Urz.UE L 157, s. 24 ze zm.) - dalej dyrektywa 2006/42 nie ustalono limitu poziomu emisji hałasu związanego z użytkowaniem maszyny. W dyrektywie 2006/42/WE wskazano jedynie wytyczne dotyczące hałasu emitowanego przez użytkowane maszyny. Uzasadnienie Zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE należy projektować maszyny emitujące niski poziom hałasu oraz wyposażone w środki ograniczające źródło powstawania hałasu przez zastosowanie odpowiednich materiałów, unikanie rezonansu, projekty tłumików, odpowiednie zap
 19. W świetle obowiązujących przepisów bhp odnoszących się do ręcznych prac transportowych, dwóch mężczyzn może przepychać wózek szynowy o masie 700-900 kg, jednak tylko po terenie o nachyleniu nie większym niż 4% oraz na odległość nie większą niż 400 m. Uzasadnienie Wymagania odnośnie do organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, do których zalicza się przepychanie wózków szynowych, a także normy ręcznego przemieszczania ciężarów reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych praca
 20. ZUS nie jest uprawniony do wydawania decyzji w zakresie kwalifikacji prawnej zdarzenia wypadkowego (uznania go albo nie za wypadek przy pracy), a jedynie do kwestionowania prawa do świadczeń odszkodowawczych z tytułu takiego zdarzenia. Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) – u.u.w., za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez
 21. Kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni. Czy w związku z tym powinien przejść badania kontrolne, czy pełne badania psychotechniczne, potwierdzające zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku? Odpowiedź Pracodawca, którego pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, powinien skierować go na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy. Od decyzji lekarza zależeć będzie, czy i ewentualnie na jakie badania specjalistyczne skieruje pracownika. Uzasadnienie Realizując jeden z p
 22. Na forum zadano pytanie: Jakie badania powinien przejść kierowca, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni?
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.04.2017r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796) w załączniku w pkt I. 10) zabrania wykonywać kobietom w ciąży prac w pozycji wymuszonej. Przepisy nie regulują tej kwestii i nie ma dostępnego spisu takich prac. Jedynie w opracowaniach naukowych, specjalistycznych, możemy doszukać się informacji, które mogą pomóc w ustaleniu, czy dana praca nosi znamiona pracy w pozycji wymuszonej (np. pozycja siedząca bez możliwości zmiany na inną pozycję). Czy pracownic
 24. Na forum zadano pytanie: Czy ciężarne pracownice mogą prowadzić służbowe samochody?
 25. Instytucja sanepidu, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, uregulowana została w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2006, Nr 122, poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy sanepid jest powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności sanepid sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi. Zgodnie z ogólnym zapisem art. 26 ust. 1 ustawy sanepid ma prawo wstępu do mieszkania, w któ
×
×
 • Dodaj nową pozycję...