BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie ppoż
Oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń przeciwpożarowych dla wszystkich grup zawodowych oraz z każdego zakresu tematyki ochrony ppoż. Nasz zespół tworzą czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracujący w wydziałach operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, będący jednocześnie specjalistami ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego, wybuchowego i procesowego.

Na Państwa zlecenie możemy przeprowadzić szkolenie ppoż. w zakresie:

 • Podstawowe, teoretyczne szkolenie przeciwpożarowe, prowadzone w formie wykładu.
 • Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe, z wykorzystaniem gaśnic i hydrantów.
 • Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • Szkolenie z próbnej ewakuacji, z wykorzystaniem komory dymowej.
 • Szkolenie ppoż. dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, właściciele lub zarządcy budynku mają obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Dlatego, szkolenie ppoż. przeprowadzane przez naszą firmę z Zielonej góry, to jeden z głównych filarów bezpieczeństwa pożarowego na terenie każdego zakładu pracy.

teoretyczne szkolenie ppoż. dla pracowników

Podstawowe teoretyczne szkolenie przeciwpożarowe prowadzone w formie wykładu

Kursy przeciwpożarowe, prowadzone w formie wykładów, realizujemy głównie podczas obowiązkowych szkoleń bhp, na których poruszana jest tematyka ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo, na życzenie klienta, realizujemy podstawowe szkolenia ppoż. dla pracowników zakładów pracy.

Podczas teoretycznych szkoleń ppoż. poruszmy taką tematykę, jak:

 • Podstawy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Omówienie zawartości Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem ppoż. (gaśnice, hydranty).
 • Telefony alarmowe, obowiązujące w Polsce.
 • Postępowanie na wypadek powstania pożaru.
 • Zasady ewakuacji pracowników.

Kursy przeciwpożarowe, prowadzone w formie wykładów, realizujemy przede wszystkim podczas obowiązkowych szkoleń bhp, na których poruszana jest tematyka ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo, na życzenie klienta, realizujemy podstawowe szkolenia ppoż. dla pracowników zakładów pracy.

Podczas teoretycznych szkoleń ppoż. poruszmy tematykę:

 • Podstawy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Omówienie zawartości Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem ppoż. (gaśnice, hydranty).
 • Telefony alarmowe obowiązujące w Polsce.
 • Postępowanie na wypadek powstania pożaru.
 • Zasady ewakuacji pracowników.
praktyczne szkolenie ppoż. dla pracowników

Praktyczne szkolenia ppoż.

Oferujemy Państwu ćwiczenia praktyczne z obsługi gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych, przydatne podczas wystąpienia bardzo niebezpiecznego zjawiska, jakim jest pożar.

Każdy z uczestników praktycznego szkolenia ppoż., będzie miał możliwość ugaszenia pożaru testowego odpowiednią gaśnicą (proszkową, pianową lub śniegową) oraz przejścia przez namiot symulujący zadymione pomieszczenie.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę praktyczną na temat ochrony przeciwpożarowej, nauczą się gasić pożar, prowadzić skuteczną ewakuację, używać koca gaśniczego, zobaczą również jak rozwija się pożar i w jaki sposób zapobiec jego rozprzestrzenianiu się.

Każde szkolenie ppoż zakończone zostaje wystawieniem odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego przeprowadzone szkolenie.

Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy.

Organizujemy praktycznie szkolenia ppoż. dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. W czasie kursu uczymy:

 • Jak prawidłowo prowadzić ewakuację budynku.
 • Jak posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym.
 • Jak prawidłowo składać meldunek kierującemu akcją gaśniczą z Państwowej Straży Pożarnej.

Skieruj na szkolenie swojego pracownika, ponieważ nie wolno dopuścić nikogo do pracy, jeśli:

 • do wykonywania pracy nie ma wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,
 • do wykonywanej pracy, pracownik nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie ppoż. – to obowiązek!

Szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe dla wszystkich pracowników w każdym zakładzie pracy. Jest o nich mowa nie tylko w przepisach Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej, ale również w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że szkolenie ppoż., należy realizować każdorazowo przed przyjęciem pracownika do pracy oraz w czasie szkoleń okresowych.

Szkolenie przeciwpożarowe należy realizować podczas:

 • instruktarzu ogólnego – temat 10, pt. „Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru”,
 • szkolenia okresowego dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – temat 11 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – temat 8 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – temat 3, pt. „Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”,
 • szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych – temat 6 pt. „Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy”,
 • szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – temat 11 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 w/w rozporządzenia – temat 4 pt. „Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”.

Instruktaż ogólny, jak i szkolenia okresowe z dziedziny bhp, są obowiązkowe. Dlatego też tematyka ochrony przeciwpożarowej również jest obowiązkowa. Szkolenia przeciwpożarowe w świetle obowiązujących przepisów są więc wymagane.

Każde szkolenie przeciwpożarowe obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Zagrożenie pożarowe.
 • Zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
 • Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego w obiekcie.
 • Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne.
 • Ewakuacja pracowników i procedury alarmowe.
 • Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Pomoc poszkodowanym w pożarach.
menu
dział PPOŻ