BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych

Gdzie w Zielonej Górze znajduje się autoryzowany serwis sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych?

Oczywiście w naszej firmie BHPEX

Oferujemy kompleksowy przegląd, konserwację i legalizację wszystkich urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ppoż., bez pośredników. Dysponujemy własnym, profesjonalnym sprzętem do wykonywania remontu i naprawy, który regularnie podlega badaniom na świadectwo wzorcowania.

Dlaczego to właśnie w firmie BHPEX najlepiej złożyć zlecenie przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych?

Ponieważ udzielamy gwarancji na nasze usługi z czasem reakcji 24 godziny na usunięcie usterki. Dodatkowo, nasi konserwatorzy posiadają wszystkie uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania czynności serwisowych urządzeń przeciwpożarowych. Posiadamy także liczne świadectwa autoryzacyjne producentów sprzętu przeciwpożarowego, niezbędne do prawidłowego wykonywania przeglądów i konserwacji, w tym do naprawy urządzeń. Dodatkowo, każdy konserwator posiada:

 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • kurs producenta sprzętu w zakresie przeglądów i naprawy sprzętu ppoż.;
 • świadectwo kwalifikacji;
 • uprawnienia projektanta danych systemów przeciwpożarowych.

Więcej o naszych kwalifikacjach można znaleźć tutaj

Czy wiesz jakie urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym?


Nasza firma prowadzi przeglądy i konserwacje wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, będących na krajowym rynku. Do każdego przeglądu wydajemy szczegółowy protokół. Przeglądy i czynności konserwacyjne, należy wykonywać nie rzadziej, niż co 12 miesięcy. Dzięki nam szybko uporasz się ze wszelkimi działaniami, mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa ppoż. Zatroszczymy się o taki sprzęt, jak:

gaśnice przegląd konserwacja legalizacja naprawa remont serwis badanie

Gaśnice przenośne i przewoźne

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania przeglądów technicznych oraz napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych (wcześniej agregatów).


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konserwację gaśnic przeprowadzamy nie rzadziej, niż co 12 miesięcy. Po każdorazowym remoncie gaśnic, nasz konserwator wydaje protokół, który stanowi podstawę wykonania czynności serwisowych. Posiadamy odpowiedni stół do wykonywania remontów oraz mobilne walizki do pracy w terenie u klienta.

Przegląd i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

W naszej ofercie znajduje się tanie wykonywanie przeglądów hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych


Każdorazowo, za pomocą specjalnych manometrów wykonujemy pomiar ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności hydrantów, a wyniki przedstawiamy w odpowiednich tabelach na protokole. Dzięki temu, każdy klient otrzymuje pełen obraz stanu technicznego hydrantów w zakładzie. Zapraszamy do współpracy.

Przegląd i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych

Hydranty zewnętrzne – nadziemne i podziemne

Bez względu na porę roku (zima, czy lato) przeprowadzamy badanie zewnętrznych hydrantów nadziemnych i podziemnych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do pomiarów ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności. Posiadamy również zestaw odpowiednich kluczy, które niezbędne są do otwarcia pokryw. Nasi konserwatorzy posiadają także odpowiednie uprawnienia i certyfikaty, potrebne do wykonywania konserwacji i remontów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne

Oferujemy przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego, które przeprowadzamy w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej, niż raz w roku.


Wszystkie kontrole i przeglądy techniczne wpisujemy w tzw. dzienniku, który powinien zawierać dokładny wykaz urządzeń lub ich elementów, w tym urządzeń lub ich elementów uszkodzonych, zreperowanych, wymienionych itp.). Nasz konserwator, dokonujący kontroli i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego posiada odpowiednie uprawnienia elektrycznych SEP do 1 kV.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22, często wykonujemy testowanie opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Wtedy oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania, powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego.

Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest urządzeniem przeciwpożarowym. Jego podstawowym zadaniem jest ostrzeganie o zagrożeniu pożarowym występującym w obiekcie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nasz konserwator poddaje DSO przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskiej Normie, w dokumentacji techniczno-ruchowej DTR oraz w instrukcji obsługi, opracowanej przez producenta, nie rzadziej, niż raz w roku.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:

 • Dokumentacji techniczno-ruchowej producenta DSO;
 • Polskiej Normy PN-EN 60849:2001P.

Wykonanie przegląd systemu sygnalizacji pożaru jest potwierdzane:

 • Protokołem z przeprowadzonych czynności.
 • Wpisem do książki eksploatacji DSO.
 • Pomiarem natężenia dźwięku.
Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej SSP

System sygnalizacji pożarowej SSP

Instalacja sygnalizacji pożarowej SSP od pierwszego dnia oddania do eksploatacji (niezależnie, czy obiekt jest użytkowany, czy nie) powinna być właściwie konserwowana.

Oferujemy Państwu kompleksowe przeglądy instalacji SSP, polegające na sprawdzeniu wszystkich elementów systemu (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki), poprzez dojście do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta. Po zakończonym przeglądzie, wydajemy stosowny protokół i dokonujemy wpisu do książki eksploatacji instalacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzaniem przeglądów, serwisowaniem lub rozbudową instalacji sygnalizacji pożarowej, prosimy o kontakt.

Przegląd i konserwacja klap dymowych, świetlików dachowych w wentylacji pożarowej oddymiania

System wentylacji pożarowej

Klapy dymowe, często nazywane również świetlikami dymowymi, które wchodzą w skład systemu wentylacji pożarowej, są to urządzenia, które mają za zadanie odprowadzanie (najczęściej przez dach), z wnętrza obiektu dymu, substancji toksycznych oraz ciepła, powstających podczas pożaru.

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania klap dymowych, oferujemy Państwu kompleksowe przeglądy oraz serwis. Do wykonywania konserwacji posiadamy stosowne uprawnienia oraz sprzęt.

Zapraszamy do współpracy.

Przegląd drzwi oraz konserwacja bram przeciwpożarowych

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych najczęściej stanowią drzwi i bramy przeciwpożarowe. Powinny one stanowić przeszkodę w rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, a w przypadkach zastosowania na drogach ewakuacyjnych, muszą umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń.


Drzwi i bramy przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są urządzeniami przeciwpożarowymi, w związku z tym należy je poddawać czynnościom konserwacyjnym i przeglądowi, nie rzadziej, niż raz w roku.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyłączniki podlegają przeglądom i czynnościom konserwacyjnym przynajmniej raz w roku.

Nasz doświadczony konserwator, posiadający elektryczne uprawnienia SEP E + D, wykona dla Państwa profesjonalne czynności serwisowe, polegające na sprawdzeniu:

 • aktywacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
 • sprawdzeniu obwodów elektrycznych, które podlegają odłączeniu po uruchomieniu wyłącznika;
 • sprawdzeniu obwodów elektrycznych, które pozostają pod napięciem po uruchomieniu wyłącznika;
 • kontroli oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.


Konserwacja i przegląd instalacji tryskaczowych oraz urządzeń gaśniczych gazowych

Stałe urządzenia gaśnicze – tryskaczowe i gazowe SUG

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) to samoczynne instalacje gaśnicze, które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach.


Prowadzimy kompleksowy serwis stałych urządzeń gaśniczych wszystkich typów.

 • SUG gazowe, gdzie jako środek gaśniczy wykorzystywane są różnego rodzaju gazy, takie jak: dwutlenek węgla CO2, mieszaniny gazów obojętnych oraz chlorowcopochodne węglowodorów;
 • SUG wodne, gdzie jako środek gaśniczy wykorzystywana jest woda z instalacji wodociągowej:
  • instalacje tryskaczowe,
  • instalacje zraszaczowe,
  • instalacje mgły wodnej,
  • instalacje pianowe.

Podczas przeglądu sprawdzamy wszystkie elementy instalacji (próby rozruchu silnika, zawory pływakowe w zbiornikach, komory ssawne pomp i filtry, itd.).

Konserwacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

System transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny, alarmu pożarowego i sygnału uszkodzeniowego do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych (Państwowa Straż Pożarna, Agencja Ochrony, inne).


Transmisja alarmu pożarowego odbywa się bez udziału człowieka, do obiektu ze stałą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej. Sygnały uszkodzeniowe kierowane są również automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.

Oferujemy Państwu kompleksowy serwis urządzeń co 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Nasza grupa serwisowa to konkurencyjna cena i szybkość działania (reagujemy na wezwania serwisowe w ciągu 1 godziny).

Zapraszamy do współpracy

Przeglądy przeciwpożarowych kurtyn dymowych

Kurtyny dymowe

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kurtyn przeciwpożarowych, należy poddawać kurtyny okresowym przeglądom i konserwacji, przynajmniej raz w roku.


Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania kurtyny;
 • sprawdzenie szczelin przy rozwiniętej kurtynie;
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej;
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, topików itp.
 • sprawdzenie prowadnic;
 • sprawdzenie mechanizmu ręcznego lub automatycznego;
 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić, albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

Oferujemy Państwu tanie i profesjonalne wykonywanie przeglądów kurtyn dymowych. Zapraszamy do współpracy.

Konserwacja oraz przegląd pomp w pompowniach przeciwpożarowych

Pompy w pompowniach przeciwpożarowych

W naszej ofercie posiadamy typoszereg przeglądów przeciwpożarowych dla zestawów automatycznych pompowni wody, o szerokim zakresie wydajności, tj. przeglądy pomp, wykonanych w oparciu o pompy pionowe lub poziome.

W czasie wykonywania przeglądów i konserwacji pomp w pompowniach przeciwpożarowych, wykonujemy wszystkie niezbędne czynności, mające na celu spełnienie wymagań Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej oraz przywrócenie ewentualnej sprawności poszczególnych elementów pomp. Wykonujemy:

 • pomiary elektryczne pomp i układów zasilających;
 • pomiary wydajności pomp;
 • sprawdzenie pomp, zasilających zbiorniki hydroforowe, jak również pomp środka pianotwórczego;
 • sprawdzenie parametrów pracy ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego;
 • inne wymagane.

Zapraszamy do współpracy, posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów przeciwpożarowych oraz odpowiednie świadectwa kwalifikacji w zakresie pomiarów elektrycznych.

Przegląd, konserwacja i naprawa przeciwpożarowych klap odcinających

Przeciwpożarowe klapy odcinające

W celu poprawnej i niezakłóconej pracy klap odcinających, powinny być one systematycznie sprawdzane i uruchamiane. Producenci klap bardzo często wymagają dokonywania przeglądów technicznych urządzenia raz na sześć miesięcy.


W zakresie przeglądów wykonujemy:

 • kontrolę stanu położenia klap odcinających w przewodach nawiewnych i wyciągowych;
 • ręczne zamkniecie wszystkich klap;
 • sprawdzenie prawidłowości mocowania klap;
 • sprawdzenie wyzwalacza termicznego;
 • sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych;
 • ręczne ustawienie klap w pozycji normalnej pracy;
 • zamknięcie klap z poziomu centrali sterującej;
 • sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia klap w centrali sterującej;
 • sporządzenie protokołu wykonania przeglądu.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przeglądów i konserwacji przeciwpożarowych klap odcinających.

Wykonywanie przeglądów przeciwpożarowych dźwigów dla ekip ratowniczych

Dźwigi dla ekip ratowniczych

Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych, przede wszystkim mają za zadanie ułatwić lub umożliwić ratownikom dotarcie na określoną kondygnację w budynku wysokim. Są urządzeniami przeciwpożarowymi i należy dokonywać ich przeglądu minimum raz na 12 miesięcy.


Konserwacja dźwigów obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia się poszczególnych części oraz zapewnienie poprawnej i bezpiecznej pracy. Polega ona na:

 • sprawdzeniu poprawnego działania wszystkich urządzeń i funkcji;
 • regulacjach i kontroli poszczególnych mechanizmów;
 • smarowaniu uzupełniającym lub wymianie olejów i smarów;
 • czyszczeniu i zabezpieczeniu przed korozją;
 • wymianie lub naprawie zużytych elementów i części.

Oferujemy wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, zgodnie z instrukcją konserwacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Legalizacja zbiorników ciśnieniowych i gaśnic zgodnie z UDT

Legalizacja zbiorników ciśnieniowych (w tym gaśnic)

Gaśnice są zbiornikami ciśnieniowymi, które również podlegają legalizacji, w okresie co 5 lat – dla zbiorników, będących pod stałym ciśnieniem, czyli gaśnic typu X oraz co 10 lat – dla zbiorników, niebędących pod stałym ciśnieniem, czyli gaśnic typu Z.


Oferujemy Państwu możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli oraz zbiorników gaśniczych w naszej firmie. Wszystkie próby wykonywane są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i w obecności inspektora, na odpowiednio przystosowanych stanowiskach. Po każdym badaniu zbiornika sporządzany jest protokół badania.

Zapraszamy do współpracy.

Próby węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze

Próba ciśnieniowa węży hydrantowych

Istotnym warunkiem przy prawidłowym użytkowaniu hydrantów wewnętrznych jest sprawny wąż pożarniczy, będący na wyposażeniu każdego hydrantu. W celu sprawdzenia jego sprawności, należy raz na 5 lat poddać go próbie na maksymalne ciśnienie robocze wg Polskiej Normy dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych.


Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami. Podczas badania, ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do 12 bar (maksymalne ciśnienie robocze). Jeśli w czasie tego badania zostanie stwierdzona szczelność, wąż zostaje zatwierdzony do dalszego użytkowania. Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację podpisaną przez uprawnionych specjalistów. Dokument ten jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz dla Państwowej Straży Pożarnej.

Na każdym badanym wężu zostaje wytłoczona „kontrolka”, potwierdzająca wykonanie w/w czynności.

Zapraszamy do współpracy.

Podstawa prawna do wykonywania przeglądów i konserwacji

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Należy pamiętać, że to właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powinni utrzymywać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), przez urządzenia przeciwpożarowe należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie), służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej, na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą, dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Przegląd oświetlenia awaryjnego

Dlaczego nasza firma oferuje najlepszy serwis oświetlenia awaryjnego? Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do przeglądów, a nasz konserwator posiada uprawnienia E i D w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych, Oferujemy remont oraz modernizację lamp i układów w systemach oświetlenia awaryjnego, Zapewniamy niezawodność działania po naszym serwisie. Nasza firma posiada bardzo dobrą opinię. Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych.

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty serwisu? Posiadamy specjalistów w tej dziedzinie. Projektujemy instalacje gaszenia gazem oraz serwis już istniejącej instalacji gaśniczej. Ugaszenie pożaru w zamkniętym pomieszczeniu jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Niektóre środki gaśnicze mogą być groźne dla ludzi znajdujących się w strefie gaszenia pożaru lub otoczenia. Ponadto, w trakcie akcji gaszenia mogą zostać uszkodzone m. in. cenne maszyny elektroniczne.

menu
dział PPOŻ