BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Oferujemy kompleksowy przegląd, konserwację i legalizację wszystkich urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ppoż., bez pośredników. Dysponujemy własnym, profesjonalnym sprzętem do wykonywania remontu i naprawy, który regularnie podlega badaniom na świadectwo wzorcowania. Serwis urządzeń przeciwpożarowych w naszej firmie to gwarancja bezpieczeństwa Twojego i Twoich pracowników.

Serwis urządzeń przeciwpożarowych – doświadczenie i kwalifikacje BHPEX

Udzielamy gwarancji na nasze usługi z czasem reakcji 24 godziny na usunięcie usterki. Dodatkowo nasi konserwatorzy posiadają wszystkie uprawnienia i certyfikaty niezbędne do wykonywania czynności serwisowych urządzeń przeciwpożarowych. Posiadamy także liczne świadectwa autoryzacyjne producentów sprzętu przeciwpożarowego niezbędne do prawidłowego wykonywania przeglądów i konserwacji, w tym do naprawy urządzeń. Dodatkowo każdy konserwator posiada:

  • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej;
  • kurs producenta sprzętu w zakresie przeglądów i naprawy sprzętu ppoż.;
  • świadectwo kwalifikacji;
  • uprawnienia projektanta danych systemów przeciwpożarowych.

Więcej informacji o naszych kwalifikacjach, autoryzacjach i referencjach można znaleźć tutaj.

Nasza firma prowadzi przeglądy i konserwacje, czyli serwis urządzeń przeciwpożarowych będących na krajowym rynku. Do każdego przeglądu wydajemy szczegółowy protokół. Przeglądy i czynności konserwacyjne należy wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Dzięki nam szybko uporasz się ze wszelkimi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa ppoż.

sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych

Gdzie w Zielonej Górze znajduje się autoryzowany serwis urządzeń przeciwpożarowych?

Oczywiście w BHPEX.

Nasza firma mieści się na ul. Kożuchowskiej 10a w Zielonej Górze.

Oferujemy bezpłatny dojazd do klienta na terenie miasta.

Serwis urządzeń przeciwpożarowych – co w naszej ofercie?

gaśnice przegląd konserwacja legalizacja naprawa remont serwis badanie BHPEX Zielona Góra

Legalizacja i przegląd gaśnic

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania przeglądów technicznych oraz napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych (wcześniej agregatów). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konserwację gaśnic przeprowadzamy nie rzadziej, niż co 12 miesięcy. Po każdorazowym remoncie gaśnic, nasz konserwator wydaje protokół, który stanowi podstawę wykonania czynności serwisowych. Posiadamy odpowiedni stół do wykonywania remontów, a także mobilne walizki do pracy w terenie u klienta.

Przegląd i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych

W naszej ofercie znajduje się tanie wykonywanie przeglądów hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych. Każdorazowo za pomocą specjalnych manometrów wykonujemy pomiar ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności hydrantów, a wyniki przedstawiamy w odpowiednich tabelach na protokole. Dzięki temu, każdy klient otrzymuje pełen obraz stanu technicznego hydrantów w zakładzie. Zapraszamy do współpracy.

Pomiar hydrantów zewnętrznych – nadziemnych i podziemnych

Pomiar hydrantów zewnętrznych – nadziemnych i podziemnych

Bez względu na porę roku (zima czy lato) przeprowadzamy badanie zewnętrznych hydrantów nadziemnych i podziemnych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do pomiarów ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności. Posiadamy również zestaw odpowiednich kluczy, które niezbędne są do otwarcia pokryw. Nasi konserwatorzy posiadają także odpowiednie uprawnienia i certyfikaty potrzebne do wykonywania konserwacji i remontów. Zobacz więcej na stronie z usługą.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Przegląd oświetlenia awaryjnego

Oferujemy przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego. Wszystkie kontrole i przeglądy techniczne wpisujemy w tzw. dzienniku, który powinien zawierać dokładny wykaz urządzeń lub ich elementów, w tym uszkodzonych, zreperowanych, wymienionych, itp. Nasz konserwator dokonujący kontroli i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego posiada odpowiednie uprawnienia elektrycznych SEP do 1 kV. Zgodnie z PN-EN 60598-2-22, często wykonujemy testowanie opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania.

Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Przegląd dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest urządzeniem przeciwpożarowym. Jego podstawowym zadaniem jest ostrzeganie o zagrożeniu pożarowym występującym w obiekcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nasz konserwator poddaje DSO przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskiej Normie, w dokumentacji techniczno-ruchowej DTR oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku.


Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej SSP

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej SSP

Instalacja sygnalizacji pożarowej SSP od pierwszego dnia oddania do eksploatacji (niezależnie, czy obiekt jest użytkowany, czy nie) powinna być właściwie konserwowana.

Oferujemy Państwu kompleksowe przeglądy instalacji SSP polegające na sprawdzeniu wszystkich elementów systemu (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki), poprzez dojście do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta. Po zakończonym przeglądzie wydajemy stosowny protokół i dokonujemy wpisu do książki eksploatacji instalacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzaniem przeglądów, serwisowaniem lub rozbudową instalacji sygnalizacji pożarowej, prosimy o kontakt.

Przegląd i konserwacja klap dymowych, świetlików dachowych w wentylacji pożarowej oddymiania

Przegląd systemów oddymiania – serwis wentylacji pożarowej

Klapy dymowe, często nazywane również świetlikami dymowymi, które wchodzą w skład systemu wentylacji pożarowej, są to urządzenia, które mają za zadanie odprowadzanie (najczęściej przez dach) z wnętrza obiektu dymu, substancji toksycznych oraz ciepła, powstających podczas pożaru.

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania klap dymowych, oferujemy Państwu kompleksowe przeglądy oraz serwis. Do wykonywania konserwacji posiadamy stosowne uprawnienia oraz sprzęt. Zapraszamy do współpracy.

Przegląd drzwi oraz konserwacja bram przeciwpożarowych

Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych

Zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych najczęściej stanowią drzwi i bramy przeciwpożarowe. Powinny one stanowić przeszkodę w rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, a w przypadkach zastosowania na drogach ewakuacyjnych, muszą umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Drzwi i bramy przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami są urządzeniami przeciwpożarowymi, w związku z tym należy je poddawać czynnościom konserwacyjnym i przeglądowi, nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd i pomiary przeciwpożarowych wyłączników prądu

Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu

BHPEX wykonuje przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu. Nasz doświadczony konserwator posiadający elektryczne uprawnienia SEP E + D wykona dla Państwa profesjonalne czynności serwisowe polegające na:

  • sprawdzeniu aktywacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
  • sprawdzeniu obwodów elektrycznych, które podlegają odłączeniu po uruchomieniu wyłącznika, a także które pozostają pod napięciem po uruchomieniu wyłącznika;
  • kontroli oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Konserwacja i przegląd instalacji tryskaczowych oraz stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty serwisu? Posiadamy specjalistów w tej dziedzinie. Projektujemy instalacje gaszenia gazem oraz serwis już istniejącej instalacji gaśniczej. Oferujemy wysoką jakość wykonania oraz konkurencyjne ceny usługi. Zapraszamy do współpracy.

Przegląd urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Przegląd urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny, alarmu pożarowego i sygnału uszkodzeniowego do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych (Państwowa Straż Pożarna, Agencja Ochrony i inne). Oferujemy Państwu kompleksowy serwis urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Nasza grupa serwisowa to konkurencyjna cena i szybkość działania. Sprawdź szczegóły na podstronie.

Przeglądy przeciwpożarowych kurtyn dymowych

Przegląd kurtyn dymowych

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kurtyn przeciwpożarowych, należy poddawać kurtyny okresowym przeglądom i konserwacji, przynajmniej raz w roku. Przegląd okresowy obejmuje sprawdzenie: funkcjonowania kurtyny, szczelin przy rozwiniętej kurtynie, powłoki lakierniczej, mocowania zamków, topików itp., prowadnic, mechanizmu ręcznego lub automatycznego, a także sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić, albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

Oferujemy Państwu tanie i profesjonalne przeglądy kurtyn dymowych.

Konserwacja oraz przegląd pomp w pompowniach przeciwpożarowych

Przegląd pomp w pompowniach przeciwpożarowych

W naszej ofercie posiadamy typoszereg przeglądów przeciwpożarowych dla zestawów automatycznych pompowni wody o szerokim zakresie wydajności, tj. przeglądy pomp wykonanych w oparciu o pompy pionowe lub poziome.

Przegląd, konserwacja i naprawa przeciwpożarowych klap odcinających

Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających

W celu poprawnej i niezakłóconej pracy klap odcinających, powinny być one systematycznie sprawdzane i uruchamiane. Producenci klap bardzo często wymagają dokonywania przeglądów technicznych urządzenia raz na sześć miesięcy.

Wykonywanie przeglądów przeciwpożarowych dźwigów dla ekip ratowniczych

Konserwacja dźwigów dla ekip ratowniczych

Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych, przede wszystkim mają za zadanie ułatwić lub umożliwić ratownikom dotarcie na określoną kondygnację w budynku wysokim. Są urządzeniami przeciwpożarowymi i należy dokonywać ich przeglądu minimum raz na 12 miesięcy.

Legalizacja zbiorników ciśnieniowych i gaśnic zgodnie z UDT

Legalizacja zbiorników ciśnieniowych

Gaśnice są zbiornikami ciśnieniowymi, które również podlegają legalizacji, w okresie co 5 lat – dla zbiorników, będących pod stałym ciśnieniem, czyli gaśnic typu X oraz co 10 lat – dla zbiorników, niebędących pod stałym ciśnieniem, czyli gaśnic typu Z.

Próby węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Istotnym warunkiem przy prawidłowym użytkowaniu hydrantów wewnętrznych jest sprawny wąż pożarniczy będący na wyposażeniu każdego hydrantu. W celu sprawdzenia jego sprawności należy raz na 5 lat poddać go próbie na maksymalne ciśnienie robocze wg Polskiej Normy dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Podstawa prawna do wykonywania przeglądów i konserwacji

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice zarówno przenośne, jak i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów. Należy pamiętać, że to właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powinni utrzymywać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), przez urządzenia przeciwpożarowe należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie), służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład DSO i SSP, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Serwis urządzeń przeciwpożarowych, czyli przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej, na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Jesteś zainteresowany którąś z usług?

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ