BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Plany ewakuacji

plany ewakuacji
Oferujemy Państwu rzetelne opracowanie planów ewakuacji dla budynków. Nasz zespół tworzą m. in. specjaliści ds. bezpieczeństwa pożarowego, dlatego możecie być pewni, że plany będą wykonane profesjonalnie.

Dla kogo wykonujemy plany ewakuacji?

Zgodnie z Polskim stanem prawnym, plany ewakuacji są obowiązkowe m.in. w:

 • hotelach
 • muzeach
 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • itd.

W innych obiektach nie ma wymogu opracowywania planów ewakuacji i wywieszania ich na ścianach budynków, czy na drogach ewakuacyjnych. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, część graficzna do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powinna zawierać plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz plan terenu przyległego. W praktyce, często jest to ten sam dokument, z tą różnicą, że nie ma obowiązku wywieszania takiej części graficznej w miejscu ogólnodostępnym, tak jak jest to w przypadku planów ewakuacji, np. dla szkół. Oznacza to, że każdy administrator, właściciel, użytkownik obiektu, który jest zobligowany opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zobowiązany jest również opracować plan ewakuacji.

plany ewakuacji

Nasze plany ewakuacji wyróżnia dokładność sporządzenia. Są szczegółowe, przejrzyste, a przede wszystkim czytelne. Zawierają wszystkie niezbędne oznaczenia.

Co zawiera nasz plan ewakuacji?

Plany ewakuacji zawierają wszystkie, graficznie przedstawione, elementy budynku, niezbędne do prawidłowego przebiegu ewakuacji i zawierające w szczególności informacje o:

 • Powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji budynku.
 • Odległości od obiektów sąsiadujących.
 • Parametrach pożarowych występujących substancji palnych.
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych.
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.
 • Podziale obiektu na strefy pożarowe.
 • Warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych.
 • Miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejscach usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • Wskazaniu dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych.
 • Hydrantach zewnętrznych oraz innych źródłach wody do celów przeciwpożarowych.
 • Drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Oferujemy profesjonalne wykonanie planów ewakuacji

Nasza firma wykonuje graficzne plany ewakuacji dla wszystkich rodzajów obiektów, budynków i terenów. Sprawdź nasze ceny.

Zapraszamy do współpracy. Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ