Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1197
 • Rejestracja

 • Wygrane w rankingu

  5

Ostatnia wygrana Rafał Wielgus w dniu 30 Listopada 2017

Użytkownicy przyznają Rafał Wielgus punkty reputacji!

Reputacja

105 Świetny

2 obserwujących

O Rafał Wielgus

 • Tytuł
  Expert

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. Nie ma wytycznych, myje się tak samo jak każdą inną powierzchnię przeznaczoną do kontaktu z żywnością. Z zewnątrz myjemy jak zawsze się to robi w myjni samochodowej. W środku myjemy zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji, samodzielnie.
 2. Nie musi, to są sprawy umowne określone w umowie pomiędzy podmiotami
 3. Rafał Wielgus

  macierze

  Wszystko zależy do czego dyski SAS mają być stosowane.
 4. Żadna umowa z podmiotem przetwarzającym nie jest potrzebna. Pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw pracownika.
 5. Odpowiedź Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Zużyta odzież robocza może zostać zakwalifikowana jako odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15. Jeśli zawiera substancje niebezpieczne, to właściwy będzie kod 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). Jeśli nie, to kod 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. Wskazana odzież nie będzie odpadem komunalnym. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93) określa: 1) listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, zwane dalej "podmiotami", mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku; 2) warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku, lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1. Proszę zwrócić uwagę, iż ww. rozporządzenie wskazuje, iż pracownikowi można przekazać odpady o kodzie 15 01 01, 15 01 03, 15 01 09. Natomiast ubrań ochronnych nie możemy zakwalifikować do żadnej z tych grup.
 6. Odpowiedź: W obecnym stanie prawnym do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy wykonany przez: a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) – dalej u.o.p. - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a u.o.p. (m.in. inżynier bezpieczeństwa pożarowego) - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. Przepis ten został zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403), zmieniającej p.o.ś. z dniem 13 sierpnia 2019 r. W pierwotnym brzmieniu ustawodawca wskazywał, że do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć "operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)". W obecnym stanie prawnym jeżeli chodzi o operat przeciwpożarowy, dołączany do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, należy kierować się treścią art. 42 ust. 4b pkt 1 u.o. Zgodnie z tym przepisem: do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się: 1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a u.o.p. - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a u.o.p. - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta. Stosownie do powołanego wyżej art. 4 ust. 2a u.o.p. osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Na marginesie, należy wskazać, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów będzie wydawał organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 45 ust. 7 u.o.
 7. Zamieszczenie przez pracodawcę na drzwiach biura imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jednak musi być usprawiedliwione celem działania pracodawcy. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach określonych w RODO. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy jest spełniony jeden z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Pracodawca może zamieścić na drzwiach dane pracownika Pracownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby. W przypadku gdy pracodawca będzie chciał wykonać zadania w postaci zamieszczenia na drzwiach imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy może tego dokonać i ujawnić dane, które są konieczne do realizowania umowy. Należy zaznaczyć, że udostępnienie danych nie może naruszać praw i wolności osoby, której te dane dotyczą. Administrator podczas zbierania danych podaje m.in. cele przetwarzania danych osobowych (artykuł 13 ust. 1 pkt c RODO). Obowiązek zbierania właściwych danych należy do administratora danych W myśl artykułu 25 ust. 2 RODO to na administratorze danych spoczywają obowiązki, aby odpowiednio wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. Sąd: Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sytuacji należy odnieść się do tezy oraz uzasadnienia Wyroku Sądu Najwyższego - I PK 590/02, który stwierdza, że nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika. Trafne jest w związku z tym spostrzeżenie, że nazwisko i imię są dobrem osobistym człowieka, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itd.) - por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 marca 1996 r., I ACr 33/96, OSA 1996 nr 7-8, poz. 31. Normalnym stanem rzeczy, zarówno w stosunkach prawnych, w których ujawnianie nazwiska jest standardowym wymogiem, jak i w innych stosunkach społecznych, jest podawanie nazwiska do wiadomości innych podmiotów. Najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi - z kontrahentami, klientami, administracją publiczną i towarzyszącymi im usługami np. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw pracownika. W normalnym bowiem układzie nie ma racjonalnych powodów, dla których pracownik byłby zainteresowany zachowaniem w tajemnicy swego nazwiska, i co za tym idzie, faktu związania z danym zakładem pracy. Imiona i nazwiska pracowników widnieją na drzwiach w zakładach pracy, umieszcza się je na pieczątkach imiennych, pismach sporządzanych w związku z pracą, prezentuje w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach, co oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką są one zasadniczo jawne (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 1999 r., II SA 686/99, LEX nr 46190). Należy przyjąć, że ujawnienie przez pracodawcę nazwiska pracownika musi być usprawiedliwione celem działania pracodawcy, łączącym się z jego zadaniami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem zakładu, musi być niezbędne oraz nie może naruszać praw i wolności pracownika
 8. Jonizacyjne to niebezpieczne urządzenia, trzeba mieć uprawnienia i są już przeżytkiem. Najlepsze i tanie rozwiązania to czujki optyczne.
 9. Budowa to nie wygoda a bezpieczeństwo. Jedyne słuszne obuwie to S3
 10. Jeżeli stanowisko jest ergonomiczne tj. biuro i krzesło zgodne z przepisami, monitor również spełnia wymagania, oświetlenie jest odpowiednie - to reszta kwestii wychodzi poza ramy BHP. Niestety sposób układania okienek na ekranie i odczytywania ich na monitorze nie kwalifikuje się pod żaden przepis prawa, który można wykorzystać do zaprzestania wykonywania pracy lub wymusić zmianą. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się wyłącznie rozmowa z przełożonym lub informatykiem jak ulepszyć wykonywanie danej pracy.
 11. Najważniejsze jest rozporządzenie, gdyż w przepisach nie ma odwołania do wskazanej normy.
 12. Kradzież kluczy sama w sobie nie jest incydentem RODO. Incydentem w zakresie danych osobowych jest ich kradzież. Jeżeli nie doszło do kradzieży dokumentów to nie ma incydentu, należy wymienić zamki i po sprawie, nikomu się nie zgłasza. Należy również wdrożyć procedurę związaną z kluczami, aby zminimalizować ryzyko ponownej kradzieży kluczy.
 13. Zgłoś sprawę do GOOGLE z wykorzystaniem formularza kontaktowego i sprawy szybko się wyjaśnią.
 14. Tak jak wskazujesz, to rozporządzenie rozwiewa wątpliwości: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
 15. Jeżeli urlop jest "zaległy" to tak, pracodawca ma prawo do przymusowego urlopu pracownika. Co innego jest z urlopem bieżącym, pracownik z niego korzysta zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem za zgodą pracodawcy.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...