Pierwsza pomoc

Nieudzielenie pierwszej pomocy jest zagrożone konsekwencjami karnymi. Mówi o tym Art. 162. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego:

§ Podstawa prawna

 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pierwsza pomoc Zielona Góra

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pamiętaj, że udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdej osoby, czy to w pracy, czy to na ulicy, bez względu na poziom Twoich umiejętności w tym zakresie.

Ratowanie ludzkiego życia lub zdrowia

W literaturze lub w Internecie można znaleźć wiele różnych metod ratowania życia lub zdrowia, które często są ze sobą sprzeczne. Z czego to wynika? Procedury te często różnią się od siebie, ponieważ zostały napisane uwzględniając różne sytuacje. Dobrym przykładem może być badanie tętna. Lekarz, który przybędzie na miejsce zdarzenia musi tętno zbadać, natomiast pracownik w zakładzie pracy, który udziela pierwszej pomocy, tętna nie bada.

Podział tych czynności wynika bezpośrednio z Ustawy o Ratownictwie Medycznym, w której wyróżniamy:

 1. Pierwsza pomoc

  • Jest to zespół czynności, podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę, znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyposażenia i wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy (…) o wyrobach medycznych (…) oraz produktów leczniczych, wydawanych bez przepisu lekarza, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Oznacza to, że pierwszą pomoc podejmuje każdy, kto znajduje się na miejscu zdarzenia, bez względu na kwalifikacje medyczne, np. w zakładzie pracy.
  • Procedury postępowania dla pierwszej pomocy, różnią się od procedur w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub medycznych czynności ratunkowych.
 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc

  • Są to czynności podejmowane przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1., wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te różnią się od pierwszej pomocy oraz od medycznych czynności ratunkowych. Np. ratownik ma obowiązek sprawdzić tętno, postępuje według zasady ABC:
   • A – airway (drożność dróg oddechowych).
   • B – breatch (oddychanie).
   • C – circulation (krążenie).
  • Ratownik postępuje również według zasady SAMPLE:
   • S – symptoms (symptomy).
   • A – allergies (alergie).
   • M – medicines (medykamenty).
   • P – past medical history (przebyte choroby).
   • L – last oral intake (ostatni posiłek).
   • E – events leading up to the injury (co się stało, jaki był przebieg wydarzeń).
  • Ratownik ocenia w skali oceny przytomności AVPU:
   • A – alert (przytomny, skupia uwagę).
   • V – verbal (reaguje na polecenia głosowe).
   • P – pain (reaguje na bodźce bólowe).
   • U – unresponsive (nieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce).
 3. Medyczne czynności ratunkowe

  • Jest to świadczenie opieki zdrowotnej (…).
  • Czynności te wykonywane są tylko przez lekarza medycyny ratunkowej.
  • Procedury postępowania różnią się od pierwszej pomocy oraz od kwalifikowanej pierwszej pomocy, np. ilością uciśnięć na klatkę piersiową.

KURS PIERWSZEJ POMOCY

Zapraszamy na kursy pierwszej pomocy oraz na szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzimy z użyciem fantomów, a także apteczek. Ponadto ćwiczymy z grupami w formie praktycznej, uwzględniając najczęstsze wypadki.

Wszystkie szkolenia prowadzą ratownicy z doświadczeniem

Tel. 68 411 40 00

Co wchodzi w zakres pierwszej pomocy?

W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność):

 1. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów).
 3. Zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego czy też innych specjalistycznych służb ratowniczych.
 4. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe.
 5. Wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych, zależnych od stanu poszkodowanego.
 6. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, a także zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas).
§ Podstawa prawna
„Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.
„Pracodawca jest obowiązany zapewnić odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone. Musi także zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.