Skocz do zawartości

Przegląd gaśnic


Rekomendowane odpowiedzi

Cytat

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem (oczywiście gdy występują w obiekcie): gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.

 

Odnośnik do odpowiedzi

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Odnośnik do odpowiedzi

Aby sprawdzić dobrze gaśnice, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na 

- stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),

- stan zbiornika,

- czytelność etykiety,

- stan zaworu,

- wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),

- drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy).

Odnośnik do odpowiedzi

Szanowni Państwo

Przeglądy wykonuje się w okresach zalecanych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. (Trwają prace nad zmianą tego zapisu)

A co powinno być zrobione?

Chociażby taki schemat:

 • sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika (co 5 lat)
 • sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji
 • sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części)
 • sprawdzono stanu proszku poprzez kilkakrotne przemieszczanie wewnątrz gaśnicy
 • sprawdzono głowicę i drożność węża oraz trwałość połączeń
 • kontrola stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika (ciśn.. robocze 1,5 MPa)
 • sprawdzono etykietę, wymieniono kontrolkę z datą następnego przeglądu

Zakres obowiązków Zakładu Serwisowego:

 • Podczas wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze stosowane przez producenta do produkcji gaśnic.
 • Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi dokładnie odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producent otrzymał atest, certyfikat.
 • Pod pojęciem napełnienia rozumie się zastąpienie środka gaśniczego, który utracił gwarancję okresu eksploatacji przez nowe środki gaśnicze w wymaganej ilości.
 • Gaśnica musi być napełniona po każdym użyciu (także przy częściowym opróżnieniu).
 • Użyte do napełniania środki gaśnicze muszą posiadać aktualne atesty – dopuszczone do stosowanie i być zgodne z oznaczeniem na gaśnicy.
 • Zbiorniki gaśnic o wielkościach do 6dm3 są pod dozorem ograniczonym tzn. pełne badania przeprowadzane są u producenta zbiornika. Zbiorniki te mogą być w eksploatacji jeśli nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych i korozji.
 • Gaśnice przewoźne są pod pełnym dozorem jako stałe zbiorniki i podlegają rejestracji w UDT.
 • Zbiorniki gaśnic o wielkościach powyżej 6dm3 producent decyduje zgodnie z DTR o badaniach dozorowych zbiornika. Może to być badanie ograniczone lub pełne.
 • Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, konserwacyjnych lub naprawczych Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien przekazać pełny protokół wykonania usług oraz umieścić tabliczkę (kontrolkę) na gaśnicy z wyraźnie czytelnym i trwałym napisem, który powinien zawierać :
 • - rodzaj czynności serwisowej np. okresowe przeglądy, konserwacja, naprawa,
 • - nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • - dane i podpis osoby kompetentnej,
 • - data ( rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej,
 • - data (rok i miesiąc) następnego badania.
 • Like 1
Odnośnik do odpowiedzi
22 godziny temu, PSKzoo napisał:

A kto może przeprowadzać kontrole gaśnic?

Żadne przepisy nie precyzują tematu uprawnień w zakresie przeglądów gaśnic. Mowa jest jedynie o kwalifikacjach, doświadczeniu i niezbędnym sprzęcie do wykonywania tego typu czynności.

Ja jestem zwolennikiem tego, aby osoba chcąca świadczyć usługi przeglądów legitymowała się świadectwem ukończenia kursu dla konserwatorów oraz autoryzacjami producentów gaśnic. Osoba nie mająca "zielonego pojęcia" o temacie może narobić dużo szkód a sprzęt poddany przez nią przeglądowi może nie zadziałać jak powinien.

Pozdrawiam

Odnośnik do odpowiedzi

Potwierdzam wypowiedź Jaro:

Według najnowszych przepisów w tym zakresie tj. wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 109, poz. 719)

§ 3

2. Urządzenie przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

3. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Odnośnik do odpowiedzi

Raz do roku należy wykonać przegląd przez osobę, która posiada w tym zakresie doświadczenie i kwalfikacji. Zazwyczaj nie wiemy, czy pracownik firmy, która zajmuje się przeglądem gaśnic (ja przynajmniej korzystam z usług jednej firmy) ma taką wiedzę/doświadczenie, czy też nie. No, ale w tym wypadku to już powinien być problem firmy, której zlecamy przegląd gaśnic, a nie nasz.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności