Skocz do zawartości

Dorota garstka

Członkowie
 • Zawartość

  12
 • Dołączył

 • Ostatnio

 • Days Won

  1

Dorota garstka last won the day on 2 Listopad 2017

Dorota garstka had the most liked content!

Reputacja

1 Nie wyróżnia się

O Dorota garstka

 • Ranga
  Nowicjusz
 1. Prace transportowe - pchanie wózka

  Aktualne przepisy (§21 ust. 1 RMPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.), określają maksymalną (całkowitą)masę wózka, który porusza się po powierzchni o nachyleniu nieprzekraczającym 5%. Należy przez to rozumieć, że nie istotne jest ile operatorów pcha wózek, ważne jest aby masa całkowita wózka nie przekroczyła tym przypadku 450 kg. Masa całkowita to łączna masa ładunku i wózka. Nie należy zatem mnożyć całkowitej masy wózka razy ilość pracowników pchających wózek, bo taki sposobem dozwolone by było w Pańskim przypadku pchanie wózka o masie ok.1350 kg.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem (k.p. oraz Dz. U Nr. 105, poz 870), ma Pan obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej oraz powołanie zespołu powypadkowego. W Pańskim przypadku, sprawa wygląda następująco: pracodawca po otrzymaniu od pracownika informacji o wypadku przy pracy, jest zobowiązany w ciągu 14 dni (kalendarzowych!) sporządzić protokół powypadkowy, oraz powołać komisję która ma za zadanie zbadać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Jeśli nie zatrudnia Pan osoby odpowiedzialnej za bhp w firmie, w skład komisji powołuje Pan siebie, oraz wybranego pracownika, zatrudnionego na dowolnych stanowisku jednak któremu powierzył Pan pełnienie służby bhp na terenie zakładu pracy. Jeśli nie spełnia Pan również tych warunków, zalecam powołanie i poproszenie o pomoc specjalistę spoza zakładu pracy (bhp-owiec z firmy outsourcing-owej), który pomoże w sporządzeniu kompletnej dokumentacji. Mimo bardzo okrojonych danych dotyczących opisanego wypadku przy pracy, obawiam się iż nie ma możliwości sporządzenia karty wypadku, należy sporządzić protokół powypadkowy który wzór ma Pan w linku: https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/332138/druk-protokolu.pdf Jeśli chodzi o druk N9, otrzymuje go pracownik od lekarza i jest on niezbędny do ubiegania się przez pracownika o otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, o czym Pan jako pracodawca powinien pouczyć i poinformować pracownika. Ważną kwestią jest również to, że nie może Pan, jako pracodawca wcześniej zatwierdzić protokołu powypadkowego, niż nie zaakceptuje i nie podpisze go poszkodowany. Na wszelkie zmiany w protokole powypadkowym jest termin 5 dni- również kalendarzowych. Ostatnia kwestia to dokumentacja w języku estońskim- zgodnie z zapisem ZUS-u: "Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza: - zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem; - określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy. Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw."
 3. Pracownik poparzył się herbatą

  A czy za przyczynę zewnętrzną nie można uznać stresu i presji związanej z wykonywaną pracą?:> opisanie tylko, że pracownik poparzył się wrzątkiem, uważam ze jest to zbyt mała ilość danych aby stwierdzić czy zrobił to celowo, czy przez nie uwagę, czy może przyczyną był wyżej wspomniany stres i presja, czy może nie właściwie zorganizowane stanowisko pracy (np. ograniczone przestrzenie, zastawione itp.)
 4. Ustawodawca określił minimalną temperaturę dla pomieszczeń w których wykonywane są czynności pracy (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997). I tak oto, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, co najmniej 18°C w pomieszczeniach gdzie wykonywana jest praca lekka oraz w pomieszczeniach biurowych. Natomiast na halach produkcyjnych temperatura nie może być niższa niż 14°C. Należy zwrócić uwagę, że od tych zasad istnieją odstępstwa, mianowicie: pracodawca może dopuścić do pracy pracownika w pomieszczaniach w których temperatura jest niższa niż 14°C, jednak musi to być uzasadnione np. warunkami w jakich musi przebiegać proces technologiczny (np. zakłady pracy specjalizujące się przetwórstwem mięsnym, warzywnym itd.). Odstępstwo to oczywiście nie dotyczy prac o charakterze administracyjno- biurowym oraz prac zaliczanych do lekkich.
 5. Sprzedawca sklepowy - jaka kategoria pracownika?

  Ja natomiast uważam, że zarówno sprzedawca sklepowy jak i kelner zaliczamy do stanowisk robotniczych. Ilu dyskutantów tyle zdań:)
 6. Decyzja o skorzystaniu przez pracownika z przysługującego mu zasiłku chorobowego, wynikające z przełożenia pracodawcy dokumenty L4, należy do pracownika. Nikt nie może zmusić Pana do tego, aby mimo lepszego samopoczucia i stanu zdrowia nie szedł Pan do pracy. Weryfikacja skorzystania z L4 następuje wówczas, w momencie, gdy pracodawca przesyłam pod koniec bieżącego miesiąca raport ewidencji obecności pracownika w pracy- wtedy wówczas ZUS dostaje informację, że uzyskane zwolnienie L4 nie zostało przez Pan wykorzystane. Jedyną "konsekwencją" jaką Pan ponosi to nie wpłacony zasiłek chorobowy, czyli zamiast otrzymania obniżonej kwoty wynagrodzenia w czasie przebywania na zwolnieniu chorobowym, otrzymuje Pan 100% - wynagrodzenia:)
 7. Refundacja okularów korygujących

  Jak wynika z Rozporządzenia Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca zobowiązany jest do dofinansowania do zakupów okularów korekcyjnych pracownikowi, który pracuje na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe powyżej 4h w ciągu zmiany roboczej. Refundacja przez pracodawcę okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach nie jest obligatoryjna, a wynika bardziej z dobrowolność. Kwestię tą reguluje zapis z powyższego rozporządzenia- § 3 przepisów, w którym ustawodawca określa, iż rozporządzenia nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1) kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów , 2) systemów komputerowych na pokładach środków transportu, (…). Zatem pracując na stanowisku operatora maszyn/produkcji, pracodawca (mimo zaleceń lekarza) nie jest zobowiązany do refundacji okularów korekcyjnych.Stwierdzenie wady wzorku i zalecenie lekarza medycy pracy, uważam należy w tym przypadku traktować jako informacja zwrotna dla Ciebie, że masz problemy ze wzrokiem.
 8. Niestety TomYomTomasz, nie ma punktów prawnych wykazujących szkodliwość pracy kserokopiarek. Jedyne do czego mogę Cię odesłać to publikacje WHO oraz nasze polskie rozprawy naukowe na ten temat...np. Kowalska M., Elwira Zajusz - Zubek E.: Narażenie na ozon pracowników obsługujących kserokopiarki i drukarki, Medycyna Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof.J. Noffera w Łodzi, 61/5, 2010
 9. Podczas pracy, kserokopiarka emituje tlenki azotu oraz ozon, które zaliczane są do szkodliwych substancji niebezpiecznych o charakterze toksycznym. Szkodliwość działania tych substancji na pracownika zależy głównie od czasu ekspozycji, a co za tym idzie- od stężenia substancji toksycznych w pomieszczeniu. Emitowany ozon oraz tlenki azotu mogą powodować choroby układu oddechowego, w tym podrażnienie gardła i kaszel. Ozon wpływ również negatywnie na nasz narząd wzroku- może powodować zapalenie spojówek. Pracownicy narażeni na toksyczne związki tlenków azotu oraz ozonu mogą mieć również objawy zatrucia, czyli bóle głowy, duszności, zawroty głowy. W wielu przypadkach, zaleca się, aby pracodawca wyznaczył odrębne pomieszczenie, w którym umieszcza się kserokopiarki. Takie rozwiązanie znacznie minimalizuje narażenie pracownika na toksyczne związki chemiczne emitowane podczas pracy kserokopiarki.
 10. Wykształcenie BHP

  Jeśli pracodawca ukończył szkolenie z zakresu bhp dedykowane dla służby bhp, to tak.
 11. Bączek, "okresowo" nie oznacza, że ocena ryzyka zawodowego ma być wykonywana w danych sytuacjach określonych rozporządzeniami, czy standardami. Okresowo oznacza, że to pracodawca, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników (w tym z pracownikiem służby bhp) określa, okres aktualizacji dokumentacji, czyli np. dokumentacja w firmie może być aktualizowana co najmniej raz na 2 lata, a gdy w przeciągu roku od zaktualizowanej orz-tki np. nastąpi zmiana lokalizacji stanowiska pracy, lub stanowisko zostanie wyposażone w nową maszynę, czy nawet stanowisko zmieni brzmienie (np. z polsko języcznego na anglojęzyczne)- wówczas ocenę ryzyka zawodowego aktualizuje się bezwzględnie...nie czekając dwóch kolejnych lat...:)
 12. Orzeczenie lekarskie

  Od 1 kwietnia 2015 roku, ustawodawca umożliwia pracodawcy honorowania orzeczeń lekarskich wykonywanych podczas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy. Wnioskować zatem można, że pozbawiając pracownika oryginału orzeczenia, ogranicza autentyczność i wiarygodność dokumentu u kolejnego pracodawcy... lekarze medycyny pracy, znaleźli rozwiązanie w tej kwestii- lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach – jeden dla osoby badanej, drugi dla pracodawcy. Poza tym, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. W związku z tym pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginału orzeczenia lekarskiego tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.
×