Skocz do zawartości

Dorota garstka

Członkowie
 • Liczba zawartości

  15
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  1

Ostatnia wygrana Dorota garstka w dniu 2 Listopada 2017

Użytkownicy przyznają Dorota garstka punkty reputacji!

Reputacja

1 Nie wyróżnia się

O Dorota garstka

 • Tytuł
  Nowicjusz
 1. Proszę mieć również na uwadze, że owa sytuacja nadmiernego stresu powstała podczas interwencji, zgodnie z orzecznictwem sądu (Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 22 lutego 2000 r. – III Aua 864/99, OSA 2001/10/37) może zostać uznana jako przyczyna zewnętrzna, jeśli zostaje spełniony warunek iż dana okoliczność była nietypowa i nadmierna dla tego rodzaju czynności, przy czym - moim zdaniem- obie z tych cech zostają poddane subiektywnej ocenie.
 2. Zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy ponieważ zostały spełnione cztery czynniki kwalifikujące dane zdarzenie do zdarzenia wypadkowego związanego z procesem pracy, Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie które jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje uraz lub śmierć oraz ma związek z pracą. W Pańskim zdarzeniu sprawa wygląda następująco: 1) zdarzenie nagłe, przez co należy rozumieć czas zmiany roboczej; 2) związek z pracą- pełnił Pan służbę, do zdarzenia doszło podczas wykonywania czynności zawodowych (interwencja); 3) powodujące uraz lub śmierć- należy przez to rozumieć szkodę na osobie, czyli uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć (...), w Pana przypadku mamy tutaj problemy chorobowe związane z przeciążeniem układu nerwowego. Ustawodawca nie określa że uraz ma być fizyczny....poza tym uraz psychiczny (nerwica, stres pourazowy) moim zdaniem uszkadza nerwy, których splot stanowi część tkanki łącznej właściwej obwodowego układu nerwowego, zatem warunek w zapisie definiujący uraz został spełniony 4) przyczyna zewnętrzna- która jest definiowana jako każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego. W opisanej sytuacji przyczyną zewnętrzną będzie stres psychiczny spowodowany nieoczekiwanym agresywnym zachowaniem uczestników interwencji, czyli agresja słowna/psychiczna kierowana w Pańskim kierunku.
 3. Do podstawowych zadań służby bhp należy m.in. prowadzenie prac związanych z badaniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy (zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy). Po przez powyższe stwierdzenie należy rozumieć, iż pracownik służby bhp jest zobowiązany na rzecz pracodawcy sporządzić dokumentację powypadkową związaną z wypadkiem przy pracy na podstawie zeznań- Pańskich oraz świadków zdarzenia wypadkowego. Do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku komisja powypadkowa może posłużyć się również dodatkowymi źródłami informacyjnych (w tym dokumentacją lekarską). Niestety nie uznanie wypadku przy pracy, w związku z niezaakceptowanie dokumentacji lekarskiej jest niewłaściwe, ponieważ aby wypadek był zdarzeniem wypadkowym związanym pracą wystarczy aby zostały spełnione 4 warunki; 1- sytuacja nagła; 2- wywołana przyczyną zewnętrzną; 3- mająca związek z pracą; 4- powodująca uraz. Ustawodawca nie określa jak "duży/poważny" ma być uraz, aby uznać to jako wypadek przy pracy, zaznacza tylko że zdarzenie to musi powodować URAZ, nie określa nawet czy osoba poszkodowana musi się zgłosić do lekarza, a tym bardziej do lekarza specjalisty/ prywatnie czy na kasę chorych. W związku z tym, na podstawie przepisów prawnych, bhp-owiec nie ma takiej "mocy", aby na podstawie tego iż zostały przez Państwa dostarczone dokumenty z prywatnych wizyt lekarskich, stwierdzić iż zdarzenie wypadkowe nie jest wypadkiem przy pracy. Stwierdzenia takiego może dokonać tylko jeśli cztery z powyższych warunków nie zostały spełnione.
 4. Aktualne przepisy (§21 ust. 1 RMPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.), określają maksymalną (całkowitą)masę wózka, który porusza się po powierzchni o nachyleniu nieprzekraczającym 5%. Należy przez to rozumieć, że nie istotne jest ile operatorów pcha wózek, ważne jest aby masa całkowita wózka nie przekroczyła tym przypadku 450 kg. Masa całkowita to łączna masa ładunku i wózka. Nie należy zatem mnożyć całkowitej masy wózka razy ilość pracowników pchających wózek, bo taki sposobem dozwolone by było w Pańskim przypadku pchanie wózka o masie ok.1350 kg.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem (k.p. oraz Dz. U Nr. 105, poz 870), ma Pan obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej oraz powołanie zespołu powypadkowego. W Pańskim przypadku, sprawa wygląda następująco: pracodawca po otrzymaniu od pracownika informacji o wypadku przy pracy, jest zobowiązany w ciągu 14 dni (kalendarzowych!) sporządzić protokół powypadkowy, oraz powołać komisję która ma za zadanie zbadać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Jeśli nie zatrudnia Pan osoby odpowiedzialnej za bhp w firmie, w skład komisji powołuje Pan siebie, oraz wybranego pracownika, zatrudnionego na dowolnych stanowisku jednak któremu powierzył Pan pełnienie służby bhp na terenie zakładu pracy. Jeśli nie spełnia Pan również tych warunków, zalecam powołanie i poproszenie o pomoc specjalistę spoza zakładu pracy (bhp-owiec z firmy outsourcing-owej), który pomoże w sporządzeniu kompletnej dokumentacji. Mimo bardzo okrojonych danych dotyczących opisanego wypadku przy pracy, obawiam się iż nie ma możliwości sporządzenia karty wypadku, należy sporządzić protokół powypadkowy który wzór ma Pan w linku: https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/332138/druk-protokolu.pdf Jeśli chodzi o druk N9, otrzymuje go pracownik od lekarza i jest on niezbędny do ubiegania się przez pracownika o otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, o czym Pan jako pracodawca powinien pouczyć i poinformować pracownika. Ważną kwestią jest również to, że nie może Pan, jako pracodawca wcześniej zatwierdzić protokołu powypadkowego, niż nie zaakceptuje i nie podpisze go poszkodowany. Na wszelkie zmiany w protokole powypadkowym jest termin 5 dni- również kalendarzowych. Ostatnia kwestia to dokumentacja w języku estońskim- zgodnie z zapisem ZUS-u: "Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza: - zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem; - określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy. Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw."
 6. A czy za przyczynę zewnętrzną nie można uznać stresu i presji związanej z wykonywaną pracą?:> opisanie tylko, że pracownik poparzył się wrzątkiem, uważam ze jest to zbyt mała ilość danych aby stwierdzić czy zrobił to celowo, czy przez nie uwagę, czy może przyczyną był wyżej wspomniany stres i presja, czy może nie właściwie zorganizowane stanowisko pracy (np. ograniczone przestrzenie, zastawione itp.)
 7. Ustawodawca określił minimalną temperaturę dla pomieszczeń w których wykonywane są czynności pracy (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997). I tak oto, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, co najmniej 18°C w pomieszczeniach gdzie wykonywana jest praca lekka oraz w pomieszczeniach biurowych. Natomiast na halach produkcyjnych temperatura nie może być niższa niż 14°C. Należy zwrócić uwagę, że od tych zasad istnieją odstępstwa, mianowicie: pracodawca może dopuścić do pracy pracownika w pomieszczaniach w których temperatura jest niższa niż 14°C, jednak musi to być uzasadnione np. warunkami w jakich musi przebiegać proces technologiczny (np. zakłady pracy specjalizujące się przetwórstwem mięsnym, warzywnym itd.). Odstępstwo to oczywiście nie dotyczy prac o charakterze administracyjno- biurowym oraz prac zaliczanych do lekkich.
 8. Ja natomiast uważam, że zarówno sprzedawca sklepowy jak i kelner zaliczamy do stanowisk robotniczych. Ilu dyskutantów tyle zdań:)
 9. Decyzja o skorzystaniu przez pracownika z przysługującego mu zasiłku chorobowego, wynikające z przełożenia pracodawcy dokumenty L4, należy do pracownika. Nikt nie może zmusić Pana do tego, aby mimo lepszego samopoczucia i stanu zdrowia nie szedł Pan do pracy. Weryfikacja skorzystania z L4 następuje wówczas, w momencie, gdy pracodawca przesyłam pod koniec bieżącego miesiąca raport ewidencji obecności pracownika w pracy- wtedy wówczas ZUS dostaje informację, że uzyskane zwolnienie L4 nie zostało przez Pan wykorzystane. Jedyną "konsekwencją" jaką Pan ponosi to nie wpłacony zasiłek chorobowy, czyli zamiast otrzymania obniżonej kwoty wynagrodzenia w czasie przebywania na zwolnieniu chorobowym, otrzymuje Pan 100% - wynagrodzenia:)
 10. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca zobowiązany jest do dofinansowania do zakupów okularów korekcyjnych pracownikowi, który pracuje na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe powyżej 4h w ciągu zmiany roboczej. Refundacja przez pracodawcę okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach nie jest obligatoryjna, a wynika bardziej z dobrowolność. Kwestię tą reguluje zapis z powyższego rozporządzenia- § 3 przepisów, w którym ustawodawca określa, iż rozporządzenia nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1) kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów , 2) systemów komputerowych na pokładach środków transportu, (…). Zatem pracując na stanowisku operatora maszyn/produkcji, pracodawca (mimo zaleceń lekarza) nie jest zobowiązany do refundacji okularów korekcyjnych.Stwierdzenie wady wzorku i zalecenie lekarza medycy pracy, uważam należy w tym przypadku traktować jako informacja zwrotna dla Ciebie, że masz problemy ze wzrokiem.
 11. Niestety TomYomTomasz, nie ma punktów prawnych wykazujących szkodliwość pracy kserokopiarek. Jedyne do czego mogę Cię odesłać to publikacje WHO oraz nasze polskie rozprawy naukowe na ten temat...np. Kowalska M., Elwira Zajusz - Zubek E.: Narażenie na ozon pracowników obsługujących kserokopiarki i drukarki, Medycyna Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof.J. Noffera w Łodzi, 61/5, 2010
 12. Podczas pracy, kserokopiarka emituje tlenki azotu oraz ozon, które zaliczane są do szkodliwych substancji niebezpiecznych o charakterze toksycznym. Szkodliwość działania tych substancji na pracownika zależy głównie od czasu ekspozycji, a co za tym idzie- od stężenia substancji toksycznych w pomieszczeniu. Emitowany ozon oraz tlenki azotu mogą powodować choroby układu oddechowego, w tym podrażnienie gardła i kaszel. Ozon wpływ również negatywnie na nasz narząd wzroku- może powodować zapalenie spojówek. Pracownicy narażeni na toksyczne związki tlenków azotu oraz ozonu mogą mieć również objawy zatrucia, czyli bóle głowy, duszności, zawroty głowy. W wielu przypadkach, zaleca się, aby pracodawca wyznaczył odrębne pomieszczenie, w którym umieszcza się kserokopiarki. Takie rozwiązanie znacznie minimalizuje narażenie pracownika na toksyczne związki chemiczne emitowane podczas pracy kserokopiarki.
 13. Jeśli pracodawca ukończył szkolenie z zakresu bhp dedykowane dla służby bhp, to tak.
 14. Bączek, "okresowo" nie oznacza, że ocena ryzyka zawodowego ma być wykonywana w danych sytuacjach określonych rozporządzeniami, czy standardami. Okresowo oznacza, że to pracodawca, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników (w tym z pracownikiem służby bhp) określa, okres aktualizacji dokumentacji, czyli np. dokumentacja w firmie może być aktualizowana co najmniej raz na 2 lata, a gdy w przeciągu roku od zaktualizowanej orz-tki np. nastąpi zmiana lokalizacji stanowiska pracy, lub stanowisko zostanie wyposażone w nową maszynę, czy nawet stanowisko zmieni brzmienie (np. z polsko języcznego na anglojęzyczne)- wówczas ocenę ryzyka zawodowego aktualizuje się bezwzględnie...nie czekając dwóch kolejnych lat...:)
 15. Od 1 kwietnia 2015 roku, ustawodawca umożliwia pracodawcy honorowania orzeczeń lekarskich wykonywanych podczas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy. Wnioskować zatem można, że pozbawiając pracownika oryginału orzeczenia, ogranicza autentyczność i wiarygodność dokumentu u kolejnego pracodawcy... lekarze medycyny pracy, znaleźli rozwiązanie w tej kwestii- lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach – jeden dla osoby badanej, drugi dla pracodawcy. Poza tym, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. W związku z tym pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginału orzeczenia lekarskiego tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...