Skocz do zawartości

Prawa osób, których dane przetwarzamy


Rekomendowane odpowiedzi

Mają prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy zbiór zawierający ich dane osobowe istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jej dane chyba, że administrator danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Prawo do udzielenia powyższych informacji osoba może uzyskać nie częściej jak raz na 6 miesięcy.

 

 

Odnośnik do odpowiedzi

A czy trzeba jakoś informować takie osoby o tych prawach, przed tym jak zbierzemy dane do przetwarzania? Np. pracownik w sklepie spisuje dane klienta do sporządzenia umowy sprzedaży na raty

Odnośnik do odpowiedzi

Przed zebraniem danych należy pouczyć osobę, która je udostępnia o prawie ich zmiany, uzupełnienia, a także możliwości wyrażenia sprzeciwu. Takie informacje mogą być zamieszczone np. w umowie sprzedaży na raty - chociaż tutaj nie trzeba uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych, gdyż jest to bezpośrednio związane z zawarciem umowy, którą chcą zawrzeć strony.

Odnośnik do odpowiedzi

Art. 32. 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2;

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.

  • Like 1
Odnośnik do odpowiedzi

Tak, zgodnie z art. 33 uodo "1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a." Jest to norma ogólna (lex generali) od której znajdziemy wyjątki (m.in. w zakresie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdybyś tworzył jakiś regulamin internetowy etc). W relacji poza wirtualnym światem wystarczy poinformować o tych uprawnieniach dopiero na żądanie.

Odnośnik do odpowiedzi

Jednak zapominacie, że art. 32 wymienia prawa związane z danymi osobowymi w sposób ogólny. To inne przepisy wyznaczają obowiązek informacyjny tj. art. 24 oraz art. 25

24 ustawy o ochronie danych osobowych "1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:  1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; 

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; 

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej."

Art 25

1. W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o:  1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; 

2) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; 

3) źródle danych; 

4) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

5) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8.  2

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności