Skocz do zawartości

Wymagania weterynaryjne przy odbiorze


Betterthanu

Rekomendowane odpowiedzi

Nadzór prowadzony przez Inspekcję Weterynaryjną obejmować będzie
następujące elementy:
I. Stan zdrowotny zwierząt

 • Gospodarstwo produkcyjne jest wolne od gruźlicy i brucelozy - z urzędu 1/3 gospodarstw jest kontrolowana na gruźlicę i brucelozę, w przypadku nowych gospodarstw podejmujących produkcję mleka badanie zwierząt wykonuje się na koszt właściciela.
 • Każde zwierze musi być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 88, poz. 988 oraz 2002 r. Nr 131, poz. 1114).
 • Krowy nie wykazują jakichkolwiek objawów chorób zakaźnych, przenoszonych na człowieka za pośrednictwem mleka.
 • Krowy wykazują dobry stan zdrowia, bez widocznych objawów chorobowych, wycieku z narządów rodnych, biegunki z gorączką oraz zapalenia i zranień wymienia
 • Krowy dają co najmniej dwa litry mleka dziennie.
 • Krowom nie podano substancji niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia przenikającymi do mleka, chyba że mleko podlegało ustalonej karencji.
 • Krowom nie podaje się żadnych substancji o działaniu hormonalnym, anabolicznym, tyreostatycznym, agonistycznym.

II. Dokumentacja

 • Gospodarstwo powinno posiadać "książkę leczenia" zawierającą następujące informacje: liczbę porządkową, nr zwierzęcia, objawy, diagnoza, podane leki, dawkowanie, okres karencji.
 • Osoby prowadzące udój lub mające kontakt z mlekiem powinny posiadać, ważne książeczki zdrowia (wpisy dokonywane są raz do roku przez uprawnionych lekarzy medycyny).
 • Dokumentacja badań wody. Woda powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na potrzeby produkcji mleka, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez Inspekcję Sanitarną (Dz. U. z 2000 r. nr 82 poz. 932. W przypadku wody z wodociągu dostępne powinny być kopie wyników badań wody dostarczane raz do roku przez dostawcę wody. W przypadku studni własnych badania wody powinny być przeprowadzane na ujęciu 2 razy do roku. Jedno badanie powinno obejmować fizyko - chemię, organoleptykę oraz mikrobiologię, natomiast drugie wyłącznie mikrobiologię. Wyniki badań wody powinny być przechowywane przez okres 2 lata.
 • Wymagania dotyczące jakości mleka: klasa Ekstra - skup obowiązuje bezterminowo, w klasie I - skupowane będzie do 31 grudnia 2006 r., w klasie II było skupowane do 31 grudnia 2002 r.

III. Higiena w gospodarstwie

 • Pomieszczenia dla zwierząt w gospodarstwie produkującym mleko powinny być zaprojektowane, skonstruowane i utrzymane w czystości w taki sposób, aby powierzchnia stanowisk była odpowiednia i wygodna dla danego gatunku.
 • Aby zapewnić dobre warunki klimatyczne zaleca się by obora miała co najmniej 2,5 metra wysokości, a nachylenie dachu powinno wynosić co najmniej 20%. Długość stanowisk 1,7 do 1,9 m (leżąca krowa nie powinna wystawać poza legowisko). Legowiska muszą być wygodne, suche i ciepłe. Budynek powinien być dobrze wentylowany bez wilgoci i przeciągów.
 • Konieczna jest izolatka dla zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę. Pomieszczenie to powinno być wydzielone (odizolowane) i może znajdować się w oborze lub innym budynku na terenie gospodarstwa.
 • W pomieszczeniach do pozyskiwania mleka należy zapewnić higieniczne warunki doju. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomieszczenia, w których udój odbywa się na stanowiskach.Dotyczy to doju ręcznego oraz dojarkami konwiowymi. Kontrola obejmuje stan higieniczny obory przed dojem.
 • Nie dopuszcza się aby stanowiska do doju były usytuowane na głębokiej ściółce. Wtedy należy zorganizować w oborze lub w jej pobliżu odrębne miejsce do doju.
 • Usytuowanie pomieszczeń do doju (hale udojowe: tandem, bok w bok, rybia ość, karuzelowa) powinno zapewnić oddzielnie od pomieszczeń przeznaczonych do przebywania zwierząt. Przegrody nie muszą być szczelne, ale powinny zapewnić możliwość przebywania tam zwierząt wyłącznie podczas doju.
 • Pomieszczenie powinno być utrzymane w czystości, a powierzchnie ścian i podłóg nie mogą być zniszczone, z ubytkami uniemożliwiającymi czyszczenie lub dezynfekcję. Rodzaj materiału z jakiego są wykonane podłogi i ściany muszą być odporne na nasiąkanie oraz posiadać twardość uniemożliwiającą powstawanie podczas użytkowania dziur i szczelin, utrudniających czyszczenie i dokładną dezynfekcję. Nie wymaga się użytkowania terakoty i glazury, chyba, że właściciel sam o tym zadecyduje.
 • Posadzki powinny być ułożone w sposób ułatwiający odpływ wody i usuwanie nieczystości do kratek ściekowych lub w przypadku doju na stanowiskach do kanału gnojowicowego.
 • Obory powinny być widne (oświetlenie na poziomie 200 lux.) oraz posiadać skuteczną wentylację, nie powinno wyczuwać się zapachu amoniakalnego, kwaśnego itp.
 • Pomieszczenia do doju powinny być odizolowane od wszelkich źródeł zanieczyszczenia, takich jak ustępy, składowiska obornika i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce.
 • Drób i trzoda chlewna powinny być odizolowane od pomieszczenia dla bydła przynajmniej przez zamontowanie przegrody w przypadku drobiu lub ściany przy trzodzie chlewnej.
 • Urządzenia i sprzęt do doju powinny być łatwe do czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. W gospodarstwie wymagana jest dokumentacja świadcząca o dokonywaniu regularnych przeglądów serwisowych (szczególnie dotyczących pulsatorów, pompy ssącej i gum strzykowych).

 

Odnośnik do odpowiedzi

Do usług ;)

WARUNKI PRZECHOWYWANIA MLEKA

 1. Pomieszczenie do przechowywania mleka musi być odizolowane od źródeł zakażenia (urządzeń do przechowywania odchodów, silosów, toalet)
 2. Pomieszczenie do przechowywania mleka nie może łączyć się z ww. pomieszczeniach również przez ciągi wentylacyjne i musi być oddzielone od innych pomieszczeń szczelnymi drzwiami.
 3. Pomieszczenie powinno mieć wyjście zewnętrzne tak, aby pobieranie mleka nie odbywało się poprzez wnętrze obory.
 4. Ściany i podłoga oraz powierzchnie robocze muszą być łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji - zmywalne. Podłoga nachylona w celu umożliwienia spływu cieczy do kanalizacji. Jeśli stosowane są urządzenia do doju lub schładzania typu bańkowego, również, sufit pomieszczenia musi być zmywalny.
 5. Urządzenia chłodnicze. Jeśli mleko dostarczane jest do zakładu przetwórczego nie później niż 2 godziny po doju - urządzenia chłodnicze nie są wymagane. Jeśli mleko dostarczane jest raz na 24 godz.- wymagane jest schładzanie do temp. Nie większej niż 8°C , jeżeli mleko odstawiane jest rzadziej niż raz na dobę - temp. Schładzania powinna wynosić max. 6°C. Pojemność zbiorników powinna być dostosowana do poziomu produkcji i częstotliwości odbioru surowca.
 6. Agregat próżniowy dojarki i silnik agregatu chłodzącego, jeżeli nie jest bezpośrednio przy zbiorniku chłodzącym powinny znajdować się w pomieszczeniu oddzielnym od pomieszczenia do przechowywania mleka.
 7. Pomieszczenie do przechowywania mleka musi być zabezpieczone przed dostępem szkodników zwłaszcza gryzoni i owadów.
Odnośnik do odpowiedzi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności