Home / O kancelarii

Radca prawny

Czy radca prawny wystarczy w Twojej firmie? Nasi prawnicy to coś więcej, a nasza kancelaria to wyższy standard bezpieczeństwa prawnego.

Najlepszy radca prawny Zielona Góra - to odwieczne pytanie ...

Prawnik

Prawnikiem jest osoba, która skończyła studnia prawnicze, nie więcej i nie mniej. Jest to zatem osoba, która zdobyła teoretyczną wiedzę z zakresu prawa na wybranej przez siebie uczelni wyższej (uniwersytecie), ale nie posiada tytułu radcy prawnego. Osoba taka może świadczyć outsourcing prawny, m.in. udzielać porad prawnych, sporządzać umowy lub opinie czy to w stosunku pracy czy w formie własnej działalności gospodarczej. Może również kontynuować naukę i kończąc trzy letnią aplikację uzyskać prawo wykonywania zawodu radcy prawnego. Prawnik Zielona Góra w ramach swoich usług nie może reprezentować swojego Klienta przed sądem.

Specjalista prawny

Kim zatem jest specjalista prawny w naszej kancelarii? To osoba, która specjalizuje się w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem. Osoba, która brała udział w audytach, szkoleniach i wdrożeniach. Na co dzień wspiera radcę prawnego w podejmowaniu decyzji. Nasi specjaliści to:

 • Inspektor ochrony środowiska.
 • Inspektor ochrony przeciwpożarowej.
 • Inspektor ochrony danych.
 • Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Inspektor ochrony radiologicznej.

Radca prawny

Radca prawny to tytuł zawodowy przyznawany osobie, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku prawo oraz trzyletnią aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, a następnie zdała egzamin radcowski przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie po złożeniu ślubowania uzyskała wpis na listę radców prawnych. Tytuł radcy prawnego znajduje się pod ochroną prawną i uprawnia do reprezentowania osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych przed sądami, w każdego rodzaju sprawach (gospodarczych, własności intelektualnej, prawa nowych technologii , itd.). Na sali sądowej radcowie prawni noszą togi z niebieskim żabotem.

Każdy Klient naszej kancelarii, korzystający z usługi radcy prawnego chroniony jest wieloma zasadami określonymi między innymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, z których wynikają prawa i obowiązki radcy prawnego, mające na celu ochronę Klienta. Jednym z najważniejszych jest obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej, który jest nieograniczony w czasie. Dodatkowo radca prawny musi np. zapewnić w swojej kancelarii prawnej odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji, takie jak: chroniące przed wyciekiem danych do Internetu, zabezpieczenia systemów i sieci informatycznych, serwerów, połączeń VPN czy zestawów do telekonferencji oraz telefonów komórkowych. Każdy pracownik kancelarii zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich danych, a także odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów. Tajemnica zawodowa radcy prawnego jest na tyle poważnie chroniona, że  ma on obowiązek odmowy udostępniania informacji o swoich klientach czy prowadzonych sprawach.

Zgodnie z kodeksem etyki, radca prawny nie również świadczyć usług pomocy prawnej innej osobie, gdyby mogło to spowodować negatywne skutki dla klienta, szczególnie konflikt interesów. Każdy radca prawny musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej. Wynika z tego, że poszkodowany Klient kancelarii może liczyć na uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych, m.in. za nienależyte wykonywanie zawodu.

Nasza kancelaria prawna ubezpieczona jest na kwotę 1 milion złotych

Radca prawny Zielona Góra

Leszek Wroczyński

Radca prawny Leszek Wroczyński wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG – 850.

 

Wykształcenie i kursy:

Radca Prawny Leszek Wroczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz posiada ukończoną aplikację prokuratorską. Posiada szereg ukończonych kursów z zakresu finansów publicznych, zagadnień samorządowych oraz kursów i szkoleń odbywanych w toku indywidulanej praktyki radcowskiej i adwokackiej.

 

Doświadczenie zawodowe:

Radca prawny Leszek Wroczyński posiada ponad 20 – letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Urzędzie Skarbowym w Żarach, Prokuraturze Rejonowej w Żarach, w Urzędzie Miasta w Żarach, gdzie pełnił funkcję kierownicze jako z-ca naczelnika i naczelnik Wydziału Podatków i Opłat.
Przez dwie 3 – letnie kadencje zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach, gdzie zdobył cenną wiedzę i doświadczenia w aspekcie prawa spółdzielczego i praktycznego funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Przez wiele lat był zaangażowany w prace organizacji pozarządowych, zajmujących się m.in. doradztwem prawnym dla osób pokrzywdzonych i w kryzysie. Radca prawny Zielona Góra – Leszek Wroczyński jest osobą zaangażowaną na rzecz społeczności lokalnej, czego efektem było wybór na radnego Rady Miejskiej w Żarach w kadencji 2014-2018, gdzie zajmował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w różnych instytucjach pozwoliło mu poszerzyć swoją wiedzę prawniczą, co skutkowało rozpoczęciem przez niego indywidulanej praktyki w kancelarii radcy prawnego i adwokata, gdzie zajmował się obsługą i doradztwem prawnym na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Radca prawny Zielona Góra – Leszek Wroczyński aktualnie wykonuje obowiązki radcy prawnego w firmie BHPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, gdzie zajmuję się obsługa prawną i doradztwem prawnym na rzecz zarządu spółki i współpracowników, opracowywaniem opinii prawnych i udzielaniem konsultacji prawnych na rzecz zarządu i współpracowników, monitoringiem i bieżącą analizą przepisów prawa pod kątem prowadzonej przez spółkę działalności, opracowywaniem projektów umów w zakresie usług świadczonych przez spółkę na rzecz innych podmiotów, opracowywaniem dokumentów wewnętrznych na potrzeby spółki, opiniowaniem projektów umów wpływających od kontrahentów, reprezentowaniem organów spółki przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji państwowej i samorządowej na etapie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń, zezwoleń, koncesji i decyzji administracyjnych.

 

Specjalizacje:

Radca prawny Leszek Wroczyński nadto zajmuje się reprezentacją spółki przed osobami fizycznymi, osobami prawnymi w zakresie postepowań o naruszenia przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej, prawa autorskiego, naruszenia dóbr osobistych spółki, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w postępowaniach związanych z dochodzeniem od innych podmiotów na rzecz spółki zapłaty należności za wykonane przez spółkę usługi i dostarczone towary.
Radca prawny Leszek Wroczyński specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawnej obsługi firm.

Prawnik

Kacper Kałagate

Prawnik europejski i międzynarodowy, specjalista ds. RODO, posiadający zarówno umiejętności praktyczne jak i wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z europejskim i polskim systemie prawnym.

 

Wykształcenie i kursy:

 1. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego posiadający anglojęzyczny dyplom zdobyty na międzynarodowym kierunku LL.B. International and European law.
 2. Uczestnik szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa prowadzonych przez inspektora ochrony danych osobowych, Administratora niejawnych systemów teleinformatycznych, Audytora ISO 27001.
 3. Uczestnik zajęć szkoleniowych z zakresu prezentacji, autoprezentacji, retoryki, technik wystąpień prowadzonych przez dr. Monikę Braun szkolącą prawników oraz dziennikarzy.
 4. Operator podpisów kwalifikowanych.

 

Doświadczenie:

Na podstawie swojej wieloletniej praktyki, podczas której prawnik Zielona Góra opracował dziesiątki dokumentów pomoże państwu poddać audytowi dotychczas obowiązującą dokumentacje, która niejednokrotnie wprowadzana była przez niedoświadczone osoby w czasie kiedy RODO w Polsce dopiero raczkowało, a także przygotuje od podstaw i przeprowadzi Klientów przez wdrożenie różnego rodzaju: umów, rejestrów, regulaminów, zarządzeń, uchwał oraz polityk bezpieczeństwa, które zapewnią Państwu bezpieczne funkcjonowanie firmy w zgodzie z RODO.
Prowadzone konsultacje oraz szkolenia poruszają tematy, w których ścieżki wytyczone przez akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych krzyżują się z takimi materiami prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne czy szeroko rozumiane prawo administracyjne.

 

Specjalizacje:

Specjalista, do którego większość klientów kancelarii zwraca się z problemami dotyczącymi jego głównej specjalizacji czyli ochrony danych osobowych. Charakteryzuje się swobodą oraz sprawnością zarówno w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń, udzielania porad prawnych jak i w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych osobowych.

Podczas swojej pracy zwraca także uwagę klientów na to, że udzielana pomoc prawna w związku z RODO dotyczy nie tylko firm, czy jednostek sektora finansowego. W przypadku gdy podejrzewasz, bądź wiesz, że twoje prawa dotyczące RODO są łamane, możesz zgłosić z prośbą o poradę, aby: po pierwsze wiedzieć jak ustrzec się przed możliwymi konsekwencjami wycieku twoich danych oraz ustalić z jakich dróg prawnych możesz skorzystać aby nie tylko podmiot odpowiedzialny poniósł konsekwencję, ale także uzyskać stosowne zadośćuczynienie za poniesione szkody.
Prawnik Kacper Kałagate pomoże ci także w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju należności, jeżeli masz wątpliwości czy dług jest jeszcze wymagalny, potrzebujesz pomocy w negocjacjach bądź chcesz skorzystać z pomocy przy dochodzeniu swoich roszczeń w sądzie – zapraszamy do współpracy.

Prawnik Zielona Góra

Małgorzata Krupnicka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Inspektor Ochrony Danych w podmiotach gospodarczych i szkoleniowiec posiadający zarówno umiejętności praktyczne jak i wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony danych osobowych funkcjonującej w polskim systemie prawnym.

 

Wykształcenie i kursy:

 1. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.
 2. Szkolenie pełnomocników informacji niejawnych przeprowadzane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 3. Uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania projektami (Project Menager).
 4. Uczestnik szkolenia oraz egzaminu na Inspektora Ochrony Danych.

 

Doświadczenie zawodowe:

Z polskim systemem prawa związana jest od wielu lat. Swoje pierwsze umiejętności zdobywała podczas pracy w kancelarii adwokackiej, dziale organizacyjno-prawnym wojewódzkiej jednostki medycznej i jako kurator społeczny do spraw rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym. W karierze zawodowej wykorzystuje również doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej (EWT). W zakresie zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje ochrona informacji niejawnych. Jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odbyła szkolenie organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych w wojewódzkiej jednostce medycznej. Obecnie realizuje się zawodowo wykonując zadania inspektora ochrony danych.

 

Specjalizacje:

Sprawując funkcję inspektora ochrony danych, zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jednostek użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych oraz firm prywatnych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Podczas swojej pracy udziela porad i konsultuje zagadnienia związane z RODO i ochroną informacji niejawnych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia i przygotowuje dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych.

Prowadzone konsultacje oraz szkolenia poruszają tematy, w których ścieżki wytyczone przez akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych krzyżują się z takimi materiami prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne czy szeroko rozumiane prawo administracyjne.

Prawnik Zielona Góra

Katarzyna Skorupska

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Posiada bardzo dobrą wiedzę na temat przepisów ustaw tj.: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko itp.

W dotychczasowej praktyce świadczyła pomoc prawną w obszarze prawa ochrony środowiska na rzecz przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności oraz uczestniczyła w doradztwie prawnym na etapie procesów inwestycyjnych związanymi z zagadnieniami środowiskowymi. Dzięki ukończonym szkoleniom posiada umiejętności w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju sprawozdań związanych z zagadnieniami ochrony środowiska m.in.:

 • w systemie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie produktów, opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu odpadami
 • w Krajowej Bazie Krajowego Ośrodka Badań i Zarządzanie Emisjami (tzw. KOBiZE)
 • wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Ponadto świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców i osób prywatnych w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem zgód wodnoprawnych, decyzji środowiskowych a także pozwoleń oraz zezwoleń w zakresie odpadów i emisji do powietrza.

Profesjonalnie i sprawnie analizuje przepisy oraz sporządza wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, w szczególności dokonuje analiz klasyfikacyjnych planowanych przedsięwzięć oraz eksploatowanych instalacji pod względem konieczności uzyskania, bądź zwolnienia z uzyskania, stosownych pozwoleń, zgód lub zgłoszeń. Uzyskana wiedza prawnicza i zdobyte doświadczenie umożliwiają jej samodzielne obliczanie emisji pochodzących z różnego rodzaju eksploatowanych instalacji np. kotłownie, spawalnie, malarnie i inne. Nadto posiadane wykształcenie pozwala jej na umiejętne poruszanie się w innych dziedzinach prawa m.in. w prawie administracyjnym czy cywilnym.

Kontakt z nami

Leszek Wroczyński

Kancelaria Radcy Prawnego BHPEX
ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9281689008
REGON: 080527972
Napisz do Kancelarii Prawnej