Home / Specjalizacje

Usługi prawne dla firm

Skupiamy się głównie na obszarach działalności gospodarczej. Nasza główną specjalizacją jest rozwiązywanie Twoich problemów.

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, głównie w obszarach nowych technologii. Pomoc prawna realizowana jest w obszarach informatyki i oprogramowania, prawa konkurencji czy własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych, itp. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT, także tych zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, oraz z branżą e-commerce.

Jestem zainteresowany

Usługi prawne Zielona Góra

Prawo gospodarcze

W ramach specjalizacji Prawo gospodarcze Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Doradztwa prawnego w sprawie tworzenia podmiotów gospodarczych w formie jednoosobowej działalności gospodarczych osób fizycznych, spółek cywilnych.
 • Doradztwa prawnego w sprawie rozwiązania i likwidacji podmiotów gospodarczych.
 • Reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami rejestrowymi.
 • Doradztwa prawnego dotyczącego bieżącego funkcjonowania działalności podmiotów gospodarczych, oraz współpracy z właścicielami, wspólnikami podmiotów gospodarczych.
 • Monitorowania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wdrażanie odpowiednich procedur dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przestrzegania przepisów kodeksu pracy, regulaminów i aktów wewnętrznych w podmiotach gospodarczych.
 • Analizy umów gospodarczych zawieranych z kontrahentami pod kątem zgodności z prawem i przepisami obowiązującymi w danym obszarze prowadzonej działalności.
 • Wydawania opinii prawnych dotyczących zagadnień i problemów prawnych wynikających z bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 • Opracowywania projektów umów i innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością oraz wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
 • Reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacji przed właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej na etapie uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń, koncesji oraz decyzji administracyjnych.
 • Reprezentacji w toku postępowań kontrolnych zainicjowanych przez właściwe organy i instytucję kontrolne (Krajowa Administracja Skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.).
 • Reprezentacji przeciwko osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w sprawach karnych, cywilnych, własności przemysłowej, dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych i nieuczciwej konkurencji.
 • Prowadzenia szkoleń w zakresie prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze

Usługi prawnicze

Prawo ubezpieczeń społecznych

W ramach specjalizacji Prawo i ubezpieczeń społecznych Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych przepisów dotyczących zasiłków i świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym
 • Opracowywania opinii prawnych na tle praktycznego stosowania przepisów dot. ustawy o FUS i innych przepisów dotyczących zasiłków i świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym.
 • Ustalania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń oraz ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Reprezentacji przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na etapie postępowania pokontrolnego i sporządzania odwołań od wyników kontroli.
 • Reprezentacji w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu, a także o świadczenia, w tym rentę, emeryturę, zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński oraz innego rodzaju świadczenia związane z zabezpieczeniem społecznym.
 • Reprezentacji w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z zatrudnieniem pracownika i dodatkowego oskładkowania przychodu oraz umarzania należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, rozkładania należności w ramach układów ratalnych.

Prowadzenia szkoleń z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Usługi prawne

Prawo pracy

W ramach specjalizacji Prawo pracy Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przepisów okołokodeksowych, przepisów wewnętrznych, regulaminów oraz układów zbiorowych pracy.
 • Opracowywania wymaganych przepisami Kodeksu pracy projektów przepisów wewnątrzzakładowych, regulaminów i następnie ich wdrażania.
 • Opracowywania, wdrażania oraz badania prawidłowości procedur dotyczących nawiązywania i rozwiązywania z pracownikami umów o pracę oraz umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja).
 • Kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej poprzez udzielanie wsparcia w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich oraz zawierania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej.
 • Doradztwa prawnego na etapie postępowań związanych z przejęciem pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.
 • Doradztwa prawnego na etapie tworzenia i wdrażania procedur stosowania przepisów o równym traktowaniu pracowników oraz przeciwdziałania mobbingowi.
 • Reprezentacji w relacjach ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zrzeszających pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Doradztwa prawnego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia i nadzorowania postępowań powypadkowych i odszkodowawczych.
 • Doradztwa prawnego związanego z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz przestrzeganiem w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Opiniowania i opracowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zwolnień grupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 marca 2000 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.
 • Reprezentacji przed właściwymi miejscowo i rzeczowo sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy i bhp.

Prawo pracy

Usługi prawnicze Zielona Góra

Prawo konkurencji

W ramach specjalizacji Prawo konkurencji Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Opracowywania opinii prawnych dotyczących zgodności działalności przedsiębiorców oraz związków przedsiębiorców z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Opracowywania analiz i opinii prawnych w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji w związku z nieprawidłowym oznaczaniem przedsiębiorstw, towarów  i usług oraz bezprawnym naśladownictwem produktów.
 • Opracowywania opinii prawnych dotyczących wzorców umów oraz regulaminów świadczenia usług, regulaminów akcji promocyjnych oraz kampanii reklamowych pod względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Reprezentacji przed właściwymi sądami i organami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Doradztwa prawnego dla podmiotów dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
 • Doradztwa prawnego dla podmiotów pokrzywdzonych porozumieniami ograniczającymi konkurencję.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo konkurencji

Usługi prawne

Prawo spółek

W ramach specjalizacji Prawo spółek Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
 • Doradztwa prawnego w sprawie tworzenia spółek prawa handlowego.
 • Doradztwa prawnego w sprawie transformacji spółek prawa handlowego (łączenie, podział, przekształcenie).
 • Doradztwa prawnego w sprawie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego.
 • Reprezentacji spółek prawa handlowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym na etapie postępowania rejestrowego oraz w toku działalności spółki w celu zgłaszania zmian przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Doradztwa prawnego dotyczącego bieżącego funkcjonowania działalności spółek prawa handlowego oraz współpracy pomiędzy organami spółek prawa handlowego.
 • Monitorowania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wdrażanie odpowiednich procedur dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przestrzegania przepisów kodeksu pracy, regulaminów i aktów wewnętrznych w spółkach prawa handlowego.
 • Analizy umów gospodarczych zawieranych z kontrahentami pod kątem zgodności z prawem i przepisami obowiązującymi w danym obszarze prowadzonej działalności.
 • Wydawania opinii prawnych dotyczących zagadnień i problemów prawnych wynikających z bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego.
 • Opracowywania projektów umów i innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością oraz wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
 • Reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacji przed właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej na etapie uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń, koncesji oraz decyzji administracyjnych.
 • Reprezentacji w toku postępowań kontrolnych zainicjowanych przez właściwe organy i instytucję kontrolne (Krajowa Administracja Skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.).
 • Reprezentacji przeciwko osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w sprawach karnych, cywilnych, własności przemysłowej, dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych i nieuczciwej konkurencji.
 • Prowadzenia szkoleń w zakresie prawa spółek.

Prawo spółek

Usługi prawnicze

Prawo nowych technologii

W ramach specjalizacji Prawo nowych technologii Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Opracowywania umów wdrożeniowych systemów komputerowych, umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, umów utrzymania w ruchu systemów komputerowych i innych zawieranych przez podmioty z branży nowych technologii.
 • Opracowywania opinii prawnych w zakresie transferu technologii oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe).
 • Opracowywania umów licencyjnych dla użytkowników końcowych w zakresie wytworzonego oprogramowania.
 • Uzgadnianie z autorami oraz producentami oprogramowania umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich.
 • Tworzenie i uzgadnianie ze sprzedawcami umów dystrybucyjnych oraz wydawniczych.
 • Uzgadnianie praw majątkowych oraz umowy licencji do kodów źródłowych oprogramowania oraz gier komputerowych.
 • Prawnych aspektów reklamy internetowej, marketingu i promocji, głównie w mediach społecznościowych.
 • Opracowywania wzorów umów wykorzystywanych w ramach prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z sektora nowych technologii.
 • Opracowywania oraz wdrażania standardów ochrony informacji i danych osobowych.
 • Przeprowadzania audytów w celu określenia poziomu ochrony własności intelektualnej, know-how oraz tajemnic handlowych w przedsiębiorstwie.
 • Opracowywania oraz wdrażania strategii związanych z ochroną własności intelektualnej, tajemnic handlowych oraz know-how w przedsiębiorstwie.
 • Doradztwa prawnego i wsparcia w negocjacjach oraz opracowywania umów badawczo-rozwojowych.
 • Doradztwa prawnego dotyczącego pozyskiwania funduszy unijnych oraz dotacji w związku z inwestycjami ponoszonymi na innowacje.
 • Reprezentacji na etapie polubownym i mediacyjnym oraz przed właściwymi sądami powszechnymi, organami administracyjnymi i arbitrażowymi w sprawach dotyczących prawa nowych technologii.
 • Obsługi prawnej w zakresie wspierania innowacyjności, szczególnie w obsłudze start-upów działających w branży informatycznej oraz e-commerce.

Prawo nowych technologii

Usługi prawne

Prawo zamówień publicznych

W ramach specjalizacji Prawo zamówień publicznych Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych.
 • Doradztwa prawnego na etapie składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującym wybór trybu postępowania, kryterium oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu, badaniu złożonych ofert oraz wymaganych dokumentów.
 • Doradztwa prawnego i wsparcia dotyczącego każdego trybu i na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
 • Doradztwa prawnego i opracowywania opinii prawnych w związku z pojawiającymi się problemami prawnymi na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
 • Opracowywania projektów umów w postępowaniach przetargowych.
 • Opracowywania projektów regulaminów, planów zamówień, wzorów pism.
 • Opracowywania pism do zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Reprezentacji w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Reprezentacji przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w postępowaniu w przedmiocie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i postanowienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych

Usługi prawnicze

Prawo ochrony środowiska

W ramach specjalizacji Prawo ochrony środowiska Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska i innych przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.
 • Doradztwa prawnego na etapie procesu planowania i realizacji projektów inwestycyjnych pod kątem spełnienia przepisów Prawa ochrony środowiska i innych przepisów prawno-środowiskowych.
 • Doradztwa prawnego dotyczącego oceny wymogów i ryzyk w zakresie środowiskowych uwarunkowań prawnych planowanego przedsięwzięcia.
 • Doradztwa prawnego i wsparcia w zakresie środowiskowych aspektów procesu inwestycyjnego, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia.
 • Weryfikacji prawno-środowiskowych ryzyk transakcji przejęć i połączeń podmiotów gospodarczych, nabywania przedsiębiorstw i wydzielonych składników majątkowych.
 • Doradztwa prawnego na etapie tworzenia operatów wodnoprawnych celem uzyskania pozwolenia na usługi wodne, korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych.
 • Opracowywania raportów oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji.
 • Doradztwa prawnego i wsparcia w negocjacjach przy przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej w aspekcie zagadnień środowiskowych.
 • Doradztwa prawnego w zakresie mechanizmów wyłączających bądź ograniczających ryzyko potencjalnej odpowiedzialności klienta za szkody środowiskowe wyrządzone przez podmiot trzeci (klauzule umowne, struktura transakcji).
 • Doradztwa prawnego w toku prowadzenia postępowania związanego z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko
 • Reprezentacji w postępowaniach administracyjnych (sądowo-administracyjnych) i sądowych w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu Prawa ochrony środowiska.

Prawo ochrony środowiska

Usługi prawne Zielona Góra

Prawo ochrony danych osobowych

W ramach specjalizacji Prawo ochrony danych osobowych Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz przepisów krajowych oraz wytycznych i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Analizy systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w organizacji pod kątem spełnienia wymagań przewidzianych w RODO.
 • Sporządzania rekomendacji w zakresie działań korygujących oraz dostosowujących system ochrony danych osobowych do wymogów RODO.
 • Identyfikacji ryzyka i potencjalnych zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych osobowych i wydawanie rekomendacji wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych oraz technicznych w zakresie informatyki.
 • Opracowywania i dostosowywania dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania system informatycznym, procedur i polityk wewnętrznych, kodeksów postępowania, itp.
 • Opracowywania opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przeprowadzania szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Pełnienia funkcji inspektora ochrony danych (IOD).
 • Reprezentacji w postępowaniu administracyjnym oraz na etapie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Reprezentacji w postępowaniach sądowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawo ochrony danych osobowych

Usługi prawnicze Zielona Góra

Prawo własności intelektualnej

W ramach specjalizacji Prawo własności intelektualnej Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowe.
 • Doradztwa prawnego dotyczącego ochrony patentu, wzorów użytkowych, wynalazków i znaków towarowych.
 • Analizy i badania zdolności rejestrowej oraz „czystości” przedmiotów własności przemysłowej.
 • Doradztwa prawnego i wsparcia w zakresie przygotowania projektów umów oraz analiza projektów umów przedstawionych przez kontrahentów, a obejmujących umów dotyczących przeniesienia praw do znaków towarowych i praw autorskich, licencyjnych, sponsorskich, dzierżawy prawa wyłącznego, know-how, franczyzy, wspólności prawa, zastawu prawa wyłącznego, dokonania i wdrożenia innowacji.
 • Reprezentacji na etapie postępowań rejestrowych dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz patentów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
 • Reprezentacji przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i właściwymi miejscowo i rzeczowo sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi oraz przed osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej w postępowaniach dotyczących ochrony i naruszeń praw własności przemysłowej.
 • Reprezentacji w postępowaniach dotyczących naruszenia dóbr osobistych i zwalczania nieuczciwej konkurencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej.

Prawo własności intelektualnej

Usługi prawne

Prawo e-commerce

W ramach specjalizacji Prawo E-commerce Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Doradztwa prawnego dotyczącego handlu elektronicznego i działalności e-commerce.
 • Doradztwa prawnego i wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej.
 • Opracowywania projektów regulaminów świadczenia usług, polityk prywatności oraz cenników wykorzystywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. handel elektroniczny e-commerce.
 • Ochrony przed nieuczciwą konkurencją, nielegalnym wykorzystywaniem zdjęć produktów, opisów towarów, znaków towarowych, itp.
 • Tworzenia wzorów zamówień oraz wzorów odstąpienia od umowy.
 • Prawnych aspektów reklamy oraz marketingu internetowego, w tym reklamy targetowanej, cookies i reklamy śledzącej.
 • Prowadzenia kampanii reklamowych z wykorzystaniem newsletteru, w tym doradztwa w zakresie tworzenia i wykorzystywania elektronicznych baz danych klientów.
 • Prawnych aspektów reklamacji towaru, konstruowania warunków gwarancji w zakresie sprzedanych towarów i usług oraz tworzenia procedur zwrotu towaru.
 • Wdrażania programów lojalnościowych w e-commerce.
 • Prawnych aspektów prezentowania oferty handlowej towarów i usług na platformach sprzedażowych.
 • Reprezentacji na etapie polubownym i mediacyjnym oraz przed właściwymi sądami powszechnymi, organami administracyjnymi i arbitrażowymi w sprawach dotyczących prawa e-commerce, w szczególności czyny nieuczciwej konkurencji, ochrony praw autorskich oraz ochrony przed niezamówionymi informacjami handlowymi.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu prawa e-commerce.

Prawo e-commerce

Usługi prawnicze

Prawo ochrony prywatności

W ramach specjalizacji Prawo ochrony prywatności Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) tzw. ePrivacy.
 • Doradztwa prawnego w zakresie ochrony łączności elektronicznej osób fizycznych i prawnych oraz informacji przechowywanych w ich urządzeniach końcowych.
 • Procedur postępowania z danymi pochodzącymi z łączności elektronicznej.
 • Doradztwa prawnego w sprawach o naruszenie prawa do ochrony prywatności.
 • Opracowywania opinii prawnych w sprawach o naruszenie prawa do ochrony prywatności.
 • Projektowania systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do gromadzenia przez operatorów telekomunikacyjnych, danych telemetrycznych i metadanych.
 • Doradztwa prawnego w sprawach zautomatyzowanego zbierania danych jak również w związku z naruszeniem prywatności oraz dóbr osobistych.
 • Procedur postępowania w odniesieniu do danych pochodzących z łączności elektronicznej kwalifikujących się jako dane osobowe.
 • Reprezentacji przed organami ścigania, sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących prawa do prywatności wynikających z naruszenia przepisów krajowych tj. Konstytucji RP, ustawy – Kodeks cywilny (dobra osobiste – art. 23 i 24 KC), przepisów Kodeksu karnego – art. 212-217, 267, przepisów ustawy Prawo prasowe oraz przepisów prawa międzynarodowego – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu prawa do ochrony prywatności.

Prawo ochrony prywatności

Usługi prawne

Prawo cyberbezpieczeństwa

W ramach specjalizacji Prawo cyberbezpieczeństwa Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 

 • Stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r.w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie).
 • Stosowania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.
 • Stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii NIS (Network and Information Systems Directive).
 • Doradztwa prawnego i bieżący monitoring w zakresie praktycznego wdrażania przepisów ww. ustawy i dyrektywy.
 • Doradztwa prawnego w zakresie zwiększania poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zapobiegania naruszeniom cyberbezpieczeństwa przy tworzeniu i udoskonalaniu polityk bezpieczeństwa i procedur postępowania w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Doradztwa prawnego przy wdrażaniu prawnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz ochrony infrastruktury krytycznej w systemach i sieciach teleinformatycznych.
 • Reagowania prawnego na wszystkie rodzaje naruszenia cyberbezpieczeństwa, w tym cyberataki na sieci i systemy informatyczne, kradzież lub wyłudzanie danych gospodarczych, cyberterroryzm, stosowanie szkodliwego oprogramowania oraz szpiegostwo komputerowe.
 • Doradztwa prawnego dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych oraz sporządzania audytu bezpieczeństwa.
 • Opracowywania dokumentacji i procedur wymaganych ww. przepisami.
 • Reprezentacji przed organami kontrolnymi, organami administracyjnymi, sądami powszechnymi wszystkich instancji.
 • Reprezentacji przed urzędami oraz organami Państwa właściwymi w sprawach cyberbezpieczeństwa w przypadkach incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu systemów zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego.

Prawo cyberbezpieczeństwa

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem