srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Pozwolenia

Pozwolenia zintegrowane|Decyzje środowiskowe|Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne|Gospodarka odpadami|Zgłoszenia instalacji|Wprowadzanie gazów lub pyłów

Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne

Na życzenie klienta przygotujemy niezbędny operat wodnoprawny dostosowany do charakteru korzystania ze środowiska. Jednak oferujemy swą pomoc nie tylko w zakresie opracowania dokumentu, ale również przygotowania kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz będziemy reprezentować Państwa przed właściwymi organami administracji.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przypadku prowadzenia procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego oraz składania zgłoszenia. Nasza praca polegać będzie przede wszystkim na skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, przygotowaniu operatu wodnoprawnego oraz wniosków i pozostałych załączników. W dalszej kolejności monitorować będziemy procedurę oraz reprezentować będziemy Państwa przed właściwymi organami administracyjnymi, aż do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego bądź przyjęcia zgłoszenia.

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne a kiedy zgłoszenie wodnoprawne.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego to formy „zgody wodnoprawnej”, która weszła w życie wraz z nowym Prawem wodnym tj. od stycznia 2018 roku. Nowe przepisy dokładnie określają na jakie działania i przedsięwzięcia jest wymagana, a na jakie nie jest wymagana żadna forma zgody wodnoprawnej.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: (art. 389)

 1. usługi wodne;
 2. szczególne korzystanie z wód;
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. wykonanie urządzeń wodnych;
 7. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 10. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na: (art. 391.1)

 1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  • nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • nowych obiektów budowlanych;
 2. gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych,
 3. a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77.

 

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:
 1. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
 2. postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 4. wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 5. trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 6. prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 7. wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 8. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 9. wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 10. przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 11. przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 12. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.
Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:
 1. uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 2. holowanie oraz spław drewna;
 3. wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 5. wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 6. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 7. pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 8. pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 9. odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych;
 10. wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;
 11. zatrzymywanie wody w rowach;
 12. hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 13. przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych;
 14. lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja urządzeń wodnych może wymagać pozwolenia wodnoprawnego. Wyjątkiem będą roboty związane z utrzymaniem tych urządzeń wodnych. Ostateczną decyzję, czy pozwolenie jest wymagane, podejmie właściwa jednostka Wód Polskich.

Przygotowanie wniosku o przyjęcie „Zgłoszenia wodnoprawnego”

Do zgłoszenia wodnoprawnego należy dołączyć szereg załączników, w postaci map, szkiców, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy/lokalizacyjną oraz zgodę właściciela urządzenia wodnego. Dokumenty te mają na celu przedstawienie właściwemu organowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących planowanych działań. Należy dołączyć również dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia, a także dokument pełnomocnictwa jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik wraz dowodem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Zgłoszenie należy złożyć przed terminem planowanych działań.

Poniżej przykładowo wypełniony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie kąpieliska.

 

Zgłoszenie wodnoprawne

Przygotowanie wniosku o wydanie „Pozwolenia wodnoprawnego”:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinien zawierać informacje o zakładzie (osobie fizycznej lub przedsiębiorcy) składającym wniosek, czego wniosek dotyczy, adresy wnioskodawcy oraz zamierzenia inwestycyjnego, opis miejsca lub planowanych czynności, dane pełnomocnika (jeżeli jest ustanowiony) i załączniki.

Operat wodnoprawny wraz z podaniem daty jego wykonania oraz z opisem prowadzenia działalności w języku niespecjalistycznym jest najważniejszym załącznikiem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Kolejnymi ważnymi załącznikami jest decyzja środowiskowa (jeśli jest wymagana) oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana). Wymienione elementy są wspólne i obowiązkowe dla wszystkich wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jednak dla niektórych działań, przedsięwzięć i inwestycji wniosek powinien być uzupełniony o dodatkowe elementy. Takim działaniami są:

 • piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu;
 • zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów;
 • pobór wód podziemnych;
 • odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

W wymienionych przypadkach w zależności od rodzaju działań, do wniosku należy dołączyć:

 • projekt instalacji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy instrukcja (w ilości egzemplarzy uwzględniającej liczbę podmiotów korzystających z wód);
 • dokumentację hydrogeologiczną (jeżeli jest wymagana);
 • zgodę właściciela urządzeń wodnych.

Szczegółowy zakres wniosku dla poszczególnych przypadków (jakie załączniki do jakiego rodzaju działalności przygotować) dokładnie określa Prawo wodne. Poniżej przykładowo wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów przydrożnych oraz przepustów.

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gdzie składać wnioski

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego można złożyć w siedzibie zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w którym będzie on rozpatrywany. Można też złożyć wniosek w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo lub takiego, który znajduje się najbliżej miejsca realizacji inwestycji. Nadzór wodny przekaże go odpowiedniemu organowi, który będzie właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Organami właściwymi są:

 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) Wód Polskich;
 • dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich
 • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego są nadzory wodne.

Przebieg procedury przyjęcia zgłoszenia:

Gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosku, a nadzór wodny nie wydał postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz nie wniósł sprzeciwu w tym terminie inwestor może przystąpić do planowanej inwestycji. Jest to przyjęcie zgłoszenia tzw. „milczącą zgodą” i na tym procedurę uznaje się za zakończoną. Jednak inwestor musi rozpocząć działania przed upływem 3 lat od planowanego terminu ich rozpoczęcia podanego w zgłoszeniu. W przypadku gdy nadzór wodny uzna, że planowane działania wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, naruszają ustalenia innych dokumentów bądź nie spełniają pozostałych wymagań – wyda decyzję odmowną.

Jeśli jednak planują Państwo realizację przedsięwzięcia, które wymaga zarówno pozwolenia wodnoprawnego jak i zgłoszenia wodnoprawnego, to odpowiednia jednostka Wód Polskich rozstrzygnie sprawę w ramach jednego postępowania. Zakończy się ono wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Przebieg procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego

ETAP 1:
Weryfikacja kompletności wniosku.

Złożony wniosek zostanie przez odpowiednią jednostkę Wód Polskich sprawdzony pod względem formalnym, tzn. czy jest on kompletny oraz czy zostały złożone wszystkie wymagane załączniki. Jeżeli urzędnik dopatrzy się braków, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną uzupełnione w tym terminie – wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Dokumenty do uzupełnienia wniosku należy złożyć w jednostce Wód Polskich, która wezwała do uzupełnienia. Jeżeli wniosek został złożony za pomocą pełnomocnika, musi zostać wniesiona opłata za pełnomocnictwo. W przypadku braku opłaty za pełnomocnictwo, procedura nie zostanie wstrzymana. Wnioskodawca otrzyma informację o terminie w jakim ma dokonać wpłatę, w przypadku jej braku urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

ETAP 2:
Zostaną ustalone i zawiadomione strony o wszczęciu postępowania.

 1. Stronami postępowania poza wnioskodawcą oraz właściwym organem Wód Polskich mogą być podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód oraz podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotyczy śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym – stroną w postępowaniu będzie właściwy organ administracji żeglugi śródlądowej.
 2. Zawiadomienie zostanie dostarczone wnioskodawcy na adres podany we wniosku, natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.
 3. Jeżeli liczna stron postępowania przekracza 10 – zostanie zastosowany art. 49 KPA, czy strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracyjnych poprzez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania przyjęty w danej miejscowości. Wnioskodawca zostanie poinformowany oczywiście indywidualnie.
 4. Na tym etapie ustalone strony postępowania, strony postępowania mają prawo do udziału w postępowaniu, tzn. mogą się wypowiadać w sprawie zebranych materiałów i dowodów.

ETAP 3:
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie złożonego operatu wodnoprawnego oraz zebranych w toku postępowania innych dokumentów i informacji zostanie wydane pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne zostanie wydane w formie decyzji administracyjnej. Jeśli do wniosku była załączona instrukcja gospodarowania wodą ponieważ inwestycja dotyczyła piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą budowli piętrzącej lub zależnego od siebie korzystania z wód przez kilka zakładów – to instrukcja ta zostanie zatwierdzona w decyzji o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Wydana decyzja może zawierać również takie elementy jak:

 • cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót;
 • cel i zakres korzystania z wód oraz warunki wykonywania uprawnienia;
 • obowiązki wnioskodawcy związane z ochroną zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki w zasięgu zamierzonego korzystania z wód lub planowanych urządzeń wodnych;
 • zakazy wykonywania czynności, które mogą niekorzystnie wpłynąć na gospodarkę wodną wraz z określeniem obszaru obowiązywania takich zakazów;

W wydanym pozwoleniu wodnoprawnym mogą być wskazane dodatkowe obowiązki, takie jak np.:

 • prowadzenie różnego rodzaju pomiarów jakości wód, wraz z podaniem stosowanym metod oraz określoną częstotliwością;
 • wykonania dodatkowych robót lub uczestniczeniu w kosztach ich projektowania bądź utrzymania;
 • podjęcia działań służących poprawie stanu zasobów ryb lub uczestniczeniu w kosztach zarybiania wód powierzchniowych;
Termin

Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego powinna zostać zakończona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, gdy np. zakres pozwolenia jest szeroki, termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy. O fakcie wydłużenia terminu, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii lub też okresów zawieszenia postępowania. Dlatego też w praktyce, termin ten może się jeszcze wydłużyć.

Odwołanie

Od wydanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym można się odwołać w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do jednostki Wód Polskich, która wydała decyzję, a zostanie ono rozpatrzone przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (jeśli decyzję wydał dyrektor zarządu zlewni WP) lub Prezes Wód Polskich (jeśli decyzję wydal dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej). Jeśli decyzję wydawał Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej to zamiast odwołania składa się wniosek do tego Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odwołanie od wydanej decyzji może złożyć zarówno wnioskodawca jak i inne strony postępowania o ile nie będą zadowolone z decyzji jaka została wydana.

Opłaty
 1. Aktualnie stawki opłat za przyjęcie zgłoszenia wynoszą:
  • 88,74 zł – za przyjęcie zgłoszenia,
  • 221,34 zł – za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 2. Wysokość aktualnych stawek ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
 3. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa różne pozwolenia wodnoprawne (tj. na różne działania lub inwestycje) to wspomnianą opłatę mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4426,8 zł.
 4. Jeżeli opłaty te nie pokrywają rzeczywistych kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia zostaną wraz z wydaniem decyzji poinformowane o wysokości poniesionych kosztów oraz o terminie i sposobie ich uiszczenia. Na to postanowienie osobie zobowiązanej do poniesienia kosztów służy zażalenie.
 5. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich, a dokument potwierdzający wniesioną opłatę dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego.
Sankcje karne
 1. Jeżeli z jakiegoś powodu przedsiębiorca, osoba fizyczna lub inny podmiot wykonał urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub bez zgłoszenia wodnoprawnego – może dokonać jego legalizacji. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o legalizację. Legalizacja urządzenia wodnego stanowi odrębną procedurę, za którą należy zapłacić 4426,80 zł.
 2. W przypadku działania bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podmiot za nie odpowiedzialny może otrzymać decyzję o zakazie korzystania z wód. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
 3. Wykonanie urządzenia wodnego lub korzystanie z wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża podmiot na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.