Polityka prywatności i cookies

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BHPEX Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest BHPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 10a, NIP 9292036758, REGON 385876774, KRS 0000836650, tel. 0684114000, faks 0684114040 zwanej w dalszej części BHPEX i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez BHPEX: Marek Rajszczak, e-mail: iod@bhpex.pl, tel. 68 411 40 00
 4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez BHPEX zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  • zawieranie umów z BHPEX - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z BHPEX, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  • obowiązki ustawowe BHPEX - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na BHPEX obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi BHPEX wykonanie tychże obowiązków.
 6. BHPEX dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, BHPEX wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. BHPEX stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

§ 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podstawy przetwarzania danych.
  • BHPEX uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BHPEX lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez BHPEX wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanej w punkcie powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez BHPEX są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez BHPEX.
 2. Cel, zakres, podstawa i okres przetwarzania danych w sklepie internetowym.
  • Dane osobowe jakie będą przetwarzane:
   • imię i nazwisko;
   • adres;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
   • dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania dokumentu sprzedaży na przedsiębiorstwo);
   • podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
   • numer zamówienia;
   • wizerunek twarzy klientów przebywających w naszej firmie, pozyskany z monitoringu wizyjnego.
  • Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez BHPEX wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez BHPEX. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie BHPEX.
  • BHPEX może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

   Cel przetwarzania danych

   Podstawa prawna przetwarzania danych

   Okres przechowywania danych

   Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
   Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes BHPEX) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BHPEX – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek BHPEX, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BHPEX, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń BHPEX w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez BHPEX działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
   BHPEX nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
   Newsletter Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o nowościach i promocjach przez BHPEX Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
   Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
   Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić BHPEX lub jakie mogą być podnoszone wobec BHPEX Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes BHPEX) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BHPEX – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić BHPEX lub jakie mogą być podnoszone wobec BHPEX Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BHPEX, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec BHPEX (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec BHPEX wynosi sześć lat).
   Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes BHPEX) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BHPEX – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BHPEX, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń BHPEX w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez BHPEX działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
   Prowadzenie komunikacji za pomocą komunikatora dostępnego na stronie internetowej Sklepu Prawnie uzasadnione interesy BHPEX takie jak: obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z korespondencją prowadzoną pomiędzy Panią/Panem a BHPEX Danych Osobowych za pośrednictwem komunikatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W trakcie rozmowy oraz po rozmowie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/wiadomość, w przypadku gdyby zaistniała taka konieczność
   Okres 12 miesięcy w celu weryfikacji jakości obsługi komunikatora na stronie internetowej BHPEX w celach szkoleniowych oraz uzasadniony obroną, ustaleniem i dochodzeniem roszczeń.
 3. Odbiorcy danych w sklepie internetowym.
  • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez BHPEX z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). BHPEX korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  • Przekazanie danych przez BHPEX nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – BHPEX przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z BHPEX.
  • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, BHPEX udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie BHPEX w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
   • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą BHPEX udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie BHPEX w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
   • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - BHPEX udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. Profilowanie w sklepie internetowym.
  • Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od BHPEX dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez BHPEX na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez BHPEX, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes BHPEX), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z BHPEX poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres BHPEX wskazany na wstępie polityki prywatności lub mailowo na adres iod@bhpex.pl.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  • BHPEX nie przekazuje danych do państw trzecich.
 7. Postanowienia końcowe.
  • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. BHPEX namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego BHPEX.

§ 3
POLITYKA COOKIES

 1. Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, kiedy ją odwiedzasz, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Cookies stosowane przez BHPEX:
  • zapamiętują, co jest w Twoim koszyku zakupów;
  • zapamiętują, na jakim etapie zamówienia jesteś;
  • zapamiętują szczegóły logowania;
  • zapewniają bezpieczeństwo, kiedy jesteś zalogowany;
  • zapewniają spójność strony;
  • umożliwiają korzystanie z czatu na żywo;
  • poprawiają wydajność strony, skracając czas ładowania;
  • zwiększają komfort użytkowania;
  • umożliwiają udostępnianie i polubienie materiałów na innych stronach.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub pozostaw je na domyślnym poziomie, umożliwiającym przetwarzanie danych. W celu wprowadzenia zmian zastosuj się do instrukcji, które znajdziesz klikając przycisk „Pomoc” w menu swojej przeglądarki.
 5. Pliki cookie używane są dla polepszenia jakości świadczonych usług, przykładowo:
  • umożliwiają poszczególne usługi, np. zapłaty, której nie byłoby można dokonać bez plików cookie;
  • umożliwiają rozpoznanie Twojego komputera, abyś nie musiał wpisywać tych samych danych kilkakrotnie w czasie trwania jednego zadania;
  • rozpoznają nazwy użytkownika i hasło przy logowaniu do sklepu, abyś nie musiał wpisywać ich za każdym razem;
  • sprawdzają jak wiele osób korzysta z usług, aby ułatwić im użytkowanie i zapewnić wystarczającą pojemność i prędkość strony;
  • analizują dane, które umożliwiają nam zapoznanie się ze sposobem korzystania z usług administracyjnych online, abyśmy mogli je ulepszać.
 6. Prosimy, abyś swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjął bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  • https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  • https://support.google.com/chrome/answer/95647
  • https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 9. Pliki cookies przechowywane są przez określony czas na Twoim urządzeniu końcowym (pliki stałe o czasie przechowywania od 1 dnia do 2 lat) oraz pliki tymczasowe (sesyjne o czasie przechowywania ograniczonym do opuszczenia strony lub ponownego uruchomienia przeglądarki internetowej).