Inspektor Ochrony Danych - Rafał Wielgus

Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych

art. 37 ust. 7 oraz art. 39 ust. 1 pkt e) RODO

Inspektor Ochrony Danych - Rafał Wielgus

Administrator Twoich danych osobowych utworzył punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych dla osób, których dane dotyczą oraz dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe to:

Inspektor Ochrony Danych

Imię i Nazwisko: Rafał Wielgus
Nr telefonu: 68 411 40 00
Adres email: iod@bhpex.pl

Cel

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.

Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych

  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  4. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.