Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, a także innych osób kierujących pracownikami (właścicieli firm, prezesów, dyrektorów, mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w szczególności z zakresu:

 1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 5 lat.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest organizowane w formie seminarium nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie jest realizowane na podstawie szczegółowego programu szkolenia, a podczas szkolenia stosujemye odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne takie jak filmy, tablice, folie, prezentacje, z wykorzystaniem komputera lub rzutnika.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Pierwsze szkolenie pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba która:

 1. Przedłoży aktualne zaświadczenie z wymaganego szkolenia okresowego odbytego u innego pracodawcy w tym samym okresie.
 2. Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
 3. Ukończyła w okresie o który mowa powyżej, szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego dla określonego stanowiska pracy.

 

Informacje ogólne

 1. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 3. Szkolenie prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a). aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
- ochrony pracy kobiet i młodocianych,
- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b). problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

1

8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

  Razem:

minimum 16

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a). aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
- ochrony pracy kobiet i młodocianych,
- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b). problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

  1.1. Prawo pracy i jego źródła, w tym prawa międzynarodowego.
1.2. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy.
1.3. Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.
1.4. Przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet.
1.5. Przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych.
1.6. Profilaktyczna opieka zdrowotna w świetle przepisów.
1.7. System szkoleń, podział i terminowość.
1.8. Organizacje nadzoru i kontroli – zewnętrzne oraz wewnątrz zakładu pracy.
1.9. Problemy związane z interpretacją przepisów.

 

2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

  2.1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w procesach pracy.
2.2. Metody badań i oceny czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych.
2.3. Oddziaływanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm ludzki.
2.4. Ocena zagrożeń na stanowiskach przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia.
2.5. Podstawowe metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
2.6. Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny.

 

3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

  3.1. Pojęcie ergonomii i jej zadania.
3.2. Kształtowanie warunków pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii.
3.3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowiskach pracy biurowej, w tym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
3.4. Wymogi stawiane przy wyposażaniu stanowiska komputerowego.
3.5. Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy.
3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych.
3.7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

  4.1. Pojęcie wypadku i rodzaje wypadków przy pracy.
4.2. Przyczyny powstawania wypadków przy pracy.
4.3. Wypadki charakterystyczne dla branży uczestników szkolenia.
4.4. Dokumentowanie wypadków przy pracy, wymogi prawne.
4.5. Zapobieganie wypadkom w pracy.

 

5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

  5.1. Regulacje prawne dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.2. Metody szkolenia w dziedzinie bhp z uwzględnieniem metod instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
5.3. Dokumentowanie odbytych szkoleń w dziedzinie bhp.
5.4. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy i kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

 

6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

  6.1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy
6.2. Postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii.
6.3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
6.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i wykorzystanie AED.

 

7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

1

  7.1.Rodzaje świadczeń wynikających z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

  8.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy, ewakuacja zasady postępowania i alarmowania.
8.2. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
8.3. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe w zakładzie pracy.
8.4. Podstawy prawne i przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i korzystania z zasobów naturalnych.

 

9 Pytania i zagadnienia do powtórzenia i uzupełnienia

 

  Razem:

16 godz.