Statut

Załącznik nr 1 (tekst jednolity Statutu)

do Uchwały nr 1/2021 zarządu BHPEX Sp. z o.o. z dnia 01.02.2021 r.

 

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Centrum Edukacyjne BHPEX

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Placówka nosi nazwę: Centrum Edukacyjne BHPEX
 2. Typ placówki: niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.
 3. Siedziba Placówki: Zielona Góra.
 4. Organem prowadzącym jest: BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra, KRS 0000836650, NIP 9292036758, REGON 385876774.

§ 2

 1. Centrum w Zielonej Górze (zwane dalej Placówką) jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze o numerze REGON 388152278 i wpisane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) pod numerem 277094 rozpoczęło działalność w dniu 10.12.2020 roku.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

 

Rozdział II

Cele i zadania placówki

§ 3

 1. Celem i zadaniem Placówki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie kształcenia, podnoszenia i uzupełniania wiedzy i kompetencji ogólnych, umiejętności zawodowych, społecznych i osobistych osób dorosłych.
 2. Powyższe cele i zadania Placówka może realizować w systemie stacjonarnym lub zaocznym, w zależności od potrzeb słuchaczy i wymagań programowych, poprzez:
  1. prowadzenie kursów kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym:
   1. kwalifikacyjny kurs zawodowy,
   2. kurs umiejętności zawodowych,
   3. kurs kompetencji ogólnych,
   4. kurs, inny niż wymienione w pkt a–c, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
  2. Prowadzenie innych form edukacyjnych, w szczególności takich jak:
   1. szkoleń mających za cel nabycie, uzupełnienie i/lub doskonalenie umiejętności zawodowych, społecznych i osobistych w zakresie wynikającym z potrzeb środowiskowych lub lokalnego rynku pracy,
   2. treningów i warsztatów tematycznych dotyczących rozwoju zainteresowań, uzdolnień i korzystania z innych form organizacji czasu wolnego,
   3. seminariów, konsultacji i konferencji o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, w zakresie wynikającym z potrzeb społecznych i lokalnego rynku pracy.

§ 4

 1. Kursy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych o których mowa w § 3 ust. 2 lit. a, Placówka prowadzi według programu nauczania, wybraną stosownie do kursu, część podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych lub podstawy programowej kształcenia w zawodach stosownie do jej zakresu.
 2. Inne formy edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b, Placówka prowadzi według programów uwzględniających nabycie, uzupełnienie i/lub doskonalenie umiejętności zawodowych, społecznych i osobistych, umiejętności dotyczących rozwoju zainteresowań, uzdolnień i korzystania z innych form organizacji czasu wolnego wynikających z potrzeb środowiskowych oraz umiejętności zamawianych przez Zamawiającego, w oparciu o programy opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a także w oparciu o programy autorskie opracowane przez nauczycieli.

 

Rozdział III

Organy placówki i ich kompetencje

§ 5

 1. Organ prowadzący placówkę posiada następujące kompetencje:
  1. nadanie pierwszego statutu i wnoszenie późniejszych zmian,
  2. ustalanie wysokości opłat za przyjęte formy kształcenia,
  3. powoływanie i odwoływanie Dyrektora,
  4. zatrudnianie nauczycieli na wniosek Dyrektora,
  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora,
  6. ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników,
  7. likwidacja Placówki.
 2. Organ prowadzący Placówkę występuje jako strona w podpisywanych umowach z innymi podmiotami.

§ 6

 1. Organem Placówki jest Dyrektor.
 2. Do zadań Dyrektora Placówki należy:
  1. zapewnienie warunków do prawidłowego działania Placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
  2. kierowanie działalnością Placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz z wyłączeniem podpisywania umów z innymi podmiotami,
  3. zatwierdzanie programów nauczania,
  4. opracowywanie harmonogramów szkoleń,
  5. planowanie działalności edukacyjnej oraz czuwanie nad zgodnym z programem przebiegiem poszczególnych form kształcenia w Placówce,
  6. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w Placówce,
  7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Placówki,
  8. nadzorowanie przestrzegania prawidłowego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji prowadzonej w Placówce,
  9. wykonywanie innych zadań wskazanych przez organ prowadzący Placówkę.

 

Rozdział IV

Organizacja placówki

§ 7

 1. Do realizacji celów i zadań placówka zatrudnia i zapewnia:
  1. kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w stosownych przepisach,
  2. odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
  3. bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
  4. warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
  5. nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
 2. Organizacją poszczególnych form kształcenia i decyzję o ich prowadzeniu podejmuje Dyrektor, zgodnie z zapotrzebowaniem słuchaczy, warunkami określonymi przez programy nauczania i plan finansowy danej formy kształcenia.
 3. W placówce przyjmuje się:
  1. podstawową jednostką organizacyjną jest grupa zajęciowa, realizująca zajęcia na podstawie programu i zgodnie z opracowanym dla niej harmonogramem,
  2. prowadzący ustala liczbę osób w ramach grupy zajęciowej, przy czym ustalenia tego dokonuje z udziałem zamawiającego, na warunkach finansowych zaakceptowanych przez organ prowadzący, z uwzględnieniem warunków zalecanych przez formę zajęć i jej program.

§ 8

 1. Zajęcia prowadzone są w godzinach dostosowanych do potrzeb słuchaczy lub zamawiającego.
 2. Godzina lekcyjna jest podstawową jednostką czasu pracy i wynosi 45 minut.
 3. Zajęcia mogą być prowadzone w blokach będących wielokrotnością podstawowej jednostki.
 4. Ilość godzin i czas trwania zajęć ustala Dyrektor w oparciu o wymagania programowe, przepisy BHP i woli zamawiającego.

§ 9

 1. Stosowne zaświadczenia o uczestnictwie lub ukończeniu danej formy zajęć, wydawane są na życzenie zamawiającego lub słuchacza, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują ich wydanie.
 2. Nabyte wiadomości i umiejętności określone będą przy zastosowaniu skali ocen jak w systemie oświaty, chyba że zamawiający ma inne oczekiwania.
 3. Po zakończeniu formy kształcenia, stosownie do wymogów programowych bądź wymogów zamawiającego, mogą być organizowane egzaminy końcowe.
 4. Placówka w pracy dydaktycznej może wykorzystywać programy opracowane przez właściwe instytucje.

§ 10

 1. Placówka prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia, która obejmuje:
  1. program nauczania,
  2. dziennik zajęć,
  3. protokół z przeprowadzonego zaliczenia, jeśli wymagane,
  4. ewidencję wydanych zaświadczeń, jeśli wydano,
  5. wykaz uczniów i absolwentów,
 2. Do dziennika zajęć wpisuje się:
  1. imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych,
  2. liczbę godzin zajęć,
  3. tematy zajęć,
  4. obecność słuchaczy i uczestników.
 3. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz data urodzenia,
  2. datę wydania zaświadczenia,
  3. numer zaświadczenia.
 4. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera:
  1. nazwę formy kształcenia,
  2. czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,
  3. wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
  4. cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości,
  5. plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,
  6. treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,
  7. opis efektów kształcenia,
  8. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
  9. sposób i formę zaliczenia.

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników

§ 11

 1. Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego prowadzą nauczyciele.
 2. Nauczyciel zatrudniony do prowadzenia zajęć w Placówce jest odpowiedzialny za jakość pracy dydaktycznej i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.
 3. Obowiązkiem nauczyciela jest:
  1. prowadzić zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem nauczania, z dołożeniem wszelkich starań, jak najlepszą wiedzą merytoryczną i pedagogiczną, wykorzystując wszelkie formy i metody pracy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchaczy,
  2. obiektywnie i sprawiedliwie sprawdzać i oceniać wiadomości i umiejętności słuchaczy w formach przewidzianych programem nauczania,
  3. prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania,
  4. przestrzegać ochrony danych osobowych słuchaczy,
  5. prowadzić zajęcia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
  6. wzbogacać swój warsztat pracy i dbać o mienie Placówki,
  7. dochować tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. Nauczyciele mają prawo do:
  1. swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy,
  2. poszanowania godności osobistej,
  3. wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zawartą umową.
 5. W okresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych Nauczyciele oraz inne osoby zatrudnione w Placówce są upoważnione do przetwarzania danych osobowych związanych z funkcjonowaniem Placówki. Zakres upoważnienia jest uzależniony od zakresu obowiązków służbowych danego pracownika Placówki.

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki Słuchaczy

§ 12

 1. Słuchacz ma prawo do:
  1. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
  2. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy słuchacza,
  3. poszanowania godności osobistej,
  4. rezygnacji z danej formy kształcenia.
 2. Obowiązkiem słuchacza jest:
  1. stosowanie się do niniejszego statutu,
  2. regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w ustalonych terminach i kwotach,
  3. złożenia wymaganych danych osobowych i uiszczania ustalonych opłat,
  4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych,
  5. samokształcenia według wskazań nauczyciela,
  6. ścisłego przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących realizacji materiału programowego,
  7. terminowego zaliczenia ustalonych przez nauczyciela partii materiału nauczania i przystąpienie do egzaminów sprawdzających w wyznaczonym terminie,
  8. przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego,
  9. szanowania mienia Placówki, nauczycieli oraz innych kursantów.

§ 13

 1. Dyrektor placówki może w drodze decyzji, skreślić słuchacza z listy w przypadkach:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęcia w wymiarze powyżej połowy liczby godzin zajęć,
  2. nie opłacania należności za kurs,
  3. wstawienia się na zajęcia w stanie upojenia alkoholowego lub środków odurzających,
  4. nieprzestrzegania statutu Palcówki,
  5. agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu, konfliktu z prawem.
 2. W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.
 3. Skreślenie następuje na podstawie decyzji Dyrektora.

§ 14

 1. Słuchacz skreślony z listy ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o skreśleniu.
 2. Organ prowadzący w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania ma obowiązek podtrzymać w mocy lub uchylić decyzję Dyrektora placówki.

 

Rozdział VII

Zasady rekrutacji do placówki

§ 15

 1. Przyjęcia uczestników na poszczególne formy kształcenia prowadzone w ramach Placówki odbywają się na zasadzie wolnego naboru, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Informacje w sprawie rekrutacji zawarte są na stronie internetowej Placówki.
 3. Zakwalifikowanie w poczet uczestników określonego rodzaju kursu prowadzonego w Placówce następuje po:
  1. stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania,
  2. wpłaceniu opłaty za szkolenie w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych w informatorach szkoleniowych.
 4. Przy zapisie obowiązuje zasada pierwszeństwa.
 5. Informacje o zakwalifikowaniu się, przekazywane są do kandydata środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznej,
 6. Uczestnicy niezakwalifikowani na wybrany przez nich kurs z uwagi na niespełnienie warunku podanego w ust. 3 lit. a., otrzymują zwrot wniesionej uprzednio opłaty za kurs, w całości.

 

Rozdział VIII

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki.

§ 16

 1. Działalność Placówki finansowana jest z następujących źródeł:
  1. opłat wnoszonych przez słuchaczy za uczestnictwo w kursach i innych formach edukacyjnych,
  2. opłat wnoszonych przez zamawiających za organizację i prowadzenie kursów i innych form edukacyjnych,
  3. wnoszonych przez podmioty fizyczne i prawne w zakresie działalności statutowej, w tym dotacje i darowizny na zasadach określonych innymi przepisami.
 2. Za finansowanie placówki odpowiedzialny jest organ prowadzący.
 3. Obsługę księgową placówki prowadzi organ prowadzący.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Placówka podjęła działalność z dniem 10.12.2020 roku tj. wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Zielona Góra.
 2. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Statut jest dostępny w siedzibie Placówki.
 4. Zmiany Statutu może dokonać organ prowadzący Placówkę.
 5. Tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 roku.