Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez BHPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – Centrum Edukacyjne BHPEX określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych. Oferty szkoleń są dostępne na stronie https: //www.bhpex.pl/szkolenia/
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik/Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

 

§2. SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze  – należy przez to rozumieć – BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000836650, NIP 9292036758, REGON 385876774 – Centrum Edukacyjne BHPEX;
 2. Kliencie  – należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie;
 3. Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia;
 4. Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem https://www.bhpex.pl/szkolenia/;
 5. Umowie należy przez to rozumieć – umowę zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287);
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§3. REALIZACJA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora:
  • korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej https://www.bhpex.pl/szkolenia lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@bhpex.pl lub
  • telefonicznie pod numerem: 68 411 40 00.
 2. Zawarcie umowy następuje po przesłaniu do Organizatora, zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 4. Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e-mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informację organizacyjne.

 

§4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia podana jest w ofercie poszczególnych szkoleń i obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, wydanie zaświadczenia. Cena nie obejmuje kosztów dojazdów i zakwaterowania. 
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich i są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie stosownego oświadczenia.
 3. Faktura pro forma może zostać wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego). Prośbę o wystawienie faktury pro forma należy zgłosić drogą mailową do Organizatora na adres: szkolenia@bhpex.pl.
 4. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 5. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i przesłania jej w formie elektronicznej w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 6. Klient powinien najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 % ceny szkolenia.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe 22 1140 1850 0000 3034 8400 1001 podając w tytule przelewu imię i nazwisko Kursanta oraz termin rozpoczęcia zajęć.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej pod numerem 68 411 40 00 lub e-mailem na adres: szkolenia@bhpex.pl.
 2. Klient ma prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu przed zaakceptowaniem zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora bez obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji po zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora Klient jest zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.
 4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego lub których z Uczestników dotyczy rezygnacja.
 5. Rezygnację należy przesłać na adres poczty elektronicznej na który nastąpiło zgłoszenie udziału w szkoleniu.
 6. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma na adres: szkolenia@bhpex.pl.
 7. Brak uiszczenia kosztów Szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 8. Postanowienia ust. 1-7 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu bądź nie wzięcia udziału w Szkoleniu i niepoinformowania o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu.
 9. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 8 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo zgodnie z UPK do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38 UPK, art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres szkolenia@bhpex.pl.
 11. Bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 12. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 9 powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 13. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem jeżeli Organizator przeprowadził Szkolenie w całości za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 15. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK), a przed przeprowadzeniem całości Szkolenia, na zasadzie art. 35 UPK ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia.
 16. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tego samego przedsiębiorstwa, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia, a w przypadku szkoleń podczas których Organizator zapewnia nocleg nie później niż 7 dni.

 

§6. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 1. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. 
 2. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 3. Organizator udziela Uczestnikowi nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów na następujących polach eksploatacji tj. wprowadzenia materiałów szkoleniowych do pamięci komputera osobistego oraz utrwalania ich na dysku twardym komputera oraz sporządzania wydruków egzemplarzy materiałów szkoleniowych na użytek własny oraz w celach niekomercyjnych.
 4. Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów przed dostępem przed osobami trzecimi – Uczestnikowi nie wolno udostępniać przekazanych materiałów szkoleniowych osobom trzecim, nie uczestniczącym w Szkoleniu.
 6. Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych materiałów szkoleniowych.

 

§7. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

§8. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Kursanta jest BHPEX Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra, KRS 0000836650, REGON 385876774, NIP 9292036758. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji umów, wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, komunikacji między Kursantem, a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przesyłając wniosek na adres:iod@bhpex.pl. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.  

 

§9. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: szkolenia@bhpex.pl a także pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestników – Konsumentów.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Klienta, podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego), kod i termin szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 4. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 5. Klient składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 1. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Uczestników – Konsumentów.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. 
 3. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu.
 4. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
 5. Klient w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Organizatorowi.
 6. W przypadku braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Organizatora, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 7. Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane:
  • w przypadku Klientów będących Konsumentami przez właściwe polskie sądy powszechne;
  • w przypadku Klientów niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 9. Kursanci ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.