• Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla pracowników
  17 czerwiec 2024
  120 netto / os.
  Zielona Góra, Kożuchowska 10a
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
  18 czerwiec 2024
  200 netto / os.
  Zielona Góra, Kożuchowska 10a
  Miejsca: 10/10
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  20 czerwiec 2024
  170 netto / os.
  Zielona Góra, Kożuchowska 10a
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie w zakresie obsługi bazy danych BDO
  21 czerwiec 2024
  700 netto / os.
  Zielona Góra, Kożuchowska 10a
  Miejsca: 10/10
 • Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla pracowników
  24 czerwiec 2024
  120 netto / os.
  Zielona Góra, Kożuchowska 10a
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  25 czerwiec 2024
  450 netto / os.
  Zielona Góra, Kożuchowska 10a
  Miejsca: 20/20
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  26 czerwiec 2024
  280 netto / os.
  Zielona Góra, Kożuchowska 10a
  Miejsca: 25/25
 • Szkolenie w zakresie obsługi bazy danych KOBiZE
  30 czerwiec 2024
  700 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 20/20
 • Szkolenie okresowe BHP w języku ukraińskim dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - Періодичне навчання з охорони праці українською мовою для працівників, зайнятих на робітничих професіях
  30 czerwiec 2024
  200 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 10/10
 • Szkolenie wstępne BHP w języku ukraińskim - Вступний інструктаж з охорони праці
  30 czerwiec 2024
  150 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 20/20
 • Szkolenie dla Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
  30 czerwiec 2024
  1000 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie z Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
  30 czerwiec 2024
  800 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  30 czerwiec 2024
  260 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 20/20
 • Kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w służbie BHP
  30 czerwiec 2024
  900 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 15/15
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
  30 czerwiec 2024
  1500 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 25/25
 • Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
  30 czerwiec 2024
  220 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 25/25
 • Szkolenie minimum sanitarne
  30 czerwiec 2024
  350 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Praktyczne szkolenie z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego
  30 czerwiec 2024
  350 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
  30 czerwiec 2024
  170 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w języku ukraińskim - Періодичне навчання з охорони праці для адміністративних та офісних працівників українською мовою
  30 czerwiec 2024
  200 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 10/10

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Obowiązkiem pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest przeszkolenie go w zakresie bhp oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wyjątek!
Szkolenia bhp Zielona Góra dla pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Odbycie szkolenia w dziedzinie bhp jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy, a fakt zapoznania się z przepisami oraz zasadami bhp, pracownik powinien potwierdzić na piśmie.
Poprzez szkolenie bhp pracodawca zapewnia pracownikowi zaznajomienie z zagrożeniami środowiska pracy oraz uzyskanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp, jak również umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2012 r. (sygn. II PK 31/12).

SZKOLENIA BHP OKRESOWE - FORMY SZKOLEŃ

 1. Instruktaż - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Kurs - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Samokształcenie kierowane - rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
 4. Seminarium - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

 

RODZAJE SZKOLEŃ BHP

Szkolenia bhp zostały podzielona na dwa rodzaje, mianowicie na szkolenia wstępne oraz na szkolenia okresowe, które może być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
 
 1. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
  1. Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym - powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  2. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym - powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach
 2. Szkolenie okresowe - ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

 

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
 1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 2. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt. 1;
 3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
Uwaga!
Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
W przypadku wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.
Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Szkoleniom okresowym podlegają:
 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 5. pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;
 6. pracownicy niewymienieni w pkt  powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uwaga!
Ze szkolenia okresowego, mogą być zwolnione osoby, które:
 1. Przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego.
 2. Odbyły w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
 3. Dodatkowo, od 1 stycznia 2019 roku ze szkoleń okresowych zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy, którego przeważająca działalność jest określona nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka zawodowego. Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Szkolenie zapewnia uczestnikom:

 1. Zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi.
 2. Poznanie przepisów oraz zasad bhp pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp.
 3. Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Uwaga!
Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania okresowego szkolenia bhp Zielona Góra dla pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

 

FORMY SZKOLENIA

 1. Szkolenia wstępne - instruktaż ogólny - szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2. Szkolenia wstęne - instruktaż stanowiskowy - szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
  1. rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
  2. pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
  3. próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
  4. samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
  5. sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
 3. Szkolenia okresowe:
  1. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno być realizowane poprzez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.
  2. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych kwalifikujących się zgodnie z przepisami do tej grupy - szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).
  3. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, folii do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
  4. Szkolenie okresowe dla służb bhp oraz osób wykonujących zadania tych służb - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).
  5. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
  6. Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

Szkolenie prowadzone dla:

SZKOLENIE WSTĘPNE

SZKOLENIE OKRESOWE

Instruktaż ogólny, ilość godz. szkolenia *) Instruktaż stanowiskowy, ilość godz. szkolenia *)

Ważność szkolenia wstępnego

Ilość miesięcy po szkoleniu wstępnym

Ilość godzin szkolenia*)

Ważność szkolenia okresowego

Pracodawców

- -

-

6 miesięcy

16 godz.

5 lat

Pracodawców wykonujących zadania służby bhp

- -

-

6 miesięcy

64 godz.

5 lat

Pracowników służby bhp

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

32 godz.

5 lat

Osób kierujących pracownikami

3 godz. 8 godz.

6 miesięcy

6 miesięcy

16 godz.

5 lat

Pracowników inżynieryjno - technicznych

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

16 godz.

5 lat

Pracowników administracyjno - biurowych

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

8 godz.

6 lat

Pracowników na stanowiskach robotniczych

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

8 godz.

3 lata
1**) rok

**) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut;
**) dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

 

KTO PROWADZI SZKOLENIA BHP

Instruktaż ogólny prowadzi:

 1. pracownik służby bhp,
 2. osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
 3. pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
 4. pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

Instruktaż stanowiskowy prowadzi:

 1. wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub
 2. pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Należy pamiętać, że wykładowcy i instruktorzy powinni posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA BHP

Organizatorem szkolenia okresowego w dziedzinie bhp może być:
 1. Pracodawca lub
 2. Jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
  2. Szkoła ponadgimnazjalna.
  3. Jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa.
  4. Stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  5. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej - pod warunkiem, że taka jednostka organizacyjna prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
 
Uwaga!
Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą prowadzić jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
 
Obowiązki organizatora
Organizator szkolenia w dziedzinie bhp powinien zapewnić:
 1. Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk.
 2. Programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku pro-wadzenia takiego szkolenia.
 3. Wykładowców i instruktorów posiadających za-sób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.
 4. Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej.
 5. Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia.
 6. Właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Uwaga!
Przez przygotowanie dydaktyczne należy rozumieć - ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia, form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

 

PROGRAMY SZKOLEŃ

Programy szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie bhp powinny określać:
 1. Szczegółową tematykę.
 2. Formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk.
Kto opracowuje programy?
Opracowuje je pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkolenia.
 
Uwaga!
Organizator szkoleń z dziedziny bhp jest obowiązany sporządzać i przechowywać programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk, dzienniki zajęć, protokoły z przebiegu egzaminów i rejestry wydanych zaświadczeń.
Ramowe programy szkolenia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
 

DOKUMENTOWANIE SZKOLEŃ

 1. Szkolenie wstępne - powinno zakończyć się wypełnieniem i zamieszczeniem w aktach osobowych pracownika karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp. Wzór takiej karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego czyli szkolenia wstępnego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego jest integralną częścią karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.
 2. Szkolenie okresowe - kończy się egzaminem, przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, sprawdzającym opanowanie materiału z zakresu bhp. Ukończenie szkolenia okresowego bhp z wynikiem pozytywnym powinno być potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ - PODSUMOWANIE

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny warunków pracy swoim pracownikom, a także przeprowadzenie odpowiednich wstępnych i okresowych szkoleń z tego zakresu. Każdy pracownik zaś, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP, aby w bezpieczny sposób móc wykonywać powierzone mu zadania.

 1. Art. 2373.§1. Kodeksu pracy, Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Art.2374. §1. Kodeksu pracy, Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należą do nich między innymi:

 1. Prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp.
 2. Zaznajamianie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
 3. Wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
 4. Dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami.

W przypadku przyjmowania nowego pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek:

 1. Zapewnić pracownikowi przeszkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Odbycie szkolenia ogólnego i na stanowisku pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
 2. Zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.

 

Należy pamiętać:

 1. Pracodawca powinien odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
 2. Nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy, jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także nie zna przepisów oraz zasad BHP.
 3. Szkolenia bhp Zielona Góra (wstępne i okresowe) zapewnia pracodawca.
 4. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
 5. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy w godzinach pracy pracownika.
 6. Brak wdrożenia odpowiednich zasad BHP w firmie może być karany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Karę poniesie ten, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Poważne naruszenie przepisów lub zasad BHP przez pracownika może być powodem rozwiązania z pracownikiem umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.
 8. Jeśli jako pracodawca zaniedbasz obowiązki BHP, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).

 

SZKOLENIA BHP a COVID-19

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej wprowadzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń wstępnych. Mogą być one przeprowadzane w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątek stanowi instruktaż stanowiskowy:

 1. Pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym.
 2. Pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych.
 3. Pracownika, który jest przenoszony na jedno z wyżej wymienionych stanowisk.
 4. Osobę odbywającą praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 

SZKOLENIA BHP DLA OBCOKRAJOWCA

Ani Kodeks pracy, ani rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie regulują kwestii, w jakim języku należy szkolić obcokrajowca. Niemniej pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności i nie zna dostatecznie zasad oraz przepisów bhp. Przed przystąpieniem do pracy pracownik składa podpis na karcie szkolenia wstępnego. Potwierdzenie, że je odbył, jest dołączane do akt osobowych. Obcokrajowiec niekomunikujący się po polsku, szkolenie bhp powinien odbyć w języku, który umożliwi mu przyswojenie omawianego materiału, niekoniecznie ojczystym.
Jeśli więc w firmie na co dzień obowiązuje komunikacja w języku angielskim, nie ma przeszkód, by szkolenie przeprowadzić w języku angielskim bądź w 2 językach, w obecności tłumacza. Zrozumiałe dla pracownika powinny być  rónież oświadczenia, które zobowiązany jest podpisać. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę - poza polskojęzyczną wersją, przedstawić nowo przyjętemu pracownikowi należy tłumaczenie w zrozumiałym dla niego języku.

Taki obowiązek nakłada na pracodawcę art. 88h Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.”

 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN
Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Czy szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe? Tak. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem pracodawcy. Mówi o tym art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Najważniejsze są dwa ostatnie podpunkty. Wg nich obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy, ale także zapoznanie z nimi wszystkich pracowników.
Szkolenia należy dostosować do specyfiki zakładu pracy, ponieważ przepisy nie regulują tego w sposób jasny i jednoznaczny. Wskazują jedynie, że szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej przeprowadzane jest w ramach szkolenia BHP, a dokładniej w czasie instruktażu ogólnego. Zaleca się, aby szkolenia z ochrony przeciwpożarowej były przeprowadzane okresowo i dotyczyły nie tylko pracowników, ale także pracodawców.
Na koniec każdego rodzaju szkolenia ppoż Zielona Góra zostają wystawione zaświadczenia dokumentujące ukończenie szkolenia.

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

 1. Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników - Podczas prowadzonego szkolenia ppoż w części teoretycznej uczestnicy dowiadują się jakie przepisy regulują wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poruszone zostają zagadnienia dotyczące zwalczania pożarów, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, a także systemów gaśniczych na stałe wpisanych w budynek.
 2. Praktyczne szkolenie z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego - instruktorzy uczą obsługi różnych typów gaśnic, hydrantów, koców ratowniczych i pozostałych elementów wyposażenia przeciwpożarowego. Przeprowadzane są symulacje, próbne alarmy i ewakuacje dla pracowników.
 

Podstawowy program szkoleń ppoż

 • Aktualnie obowiązujące przepisy oraz instrukcje przeciwpożarowe,
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów ze szczególnym uwzględnieniem zajmowanego stanowiska pracy,
 • Zagrożenia pożarowe,
 • Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic, koców gaśniczych, itd.,
 • Reguły alarmowania straży pożarnej w przypadku pożaru,
 • Ogólne zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, a także sposoby jego ograniczania i zwalczania,
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Zasady ewakuacji ludzi i rzeczy z budynku.
 

Szkolenia przeciwpożarowe Zielona Góra - formy szkoleń

 • Szkolenie w formie instruktażu - forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie teoretycznej wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony przeciwpożarowej i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami, a także zasadami bezpieczeństwa i ppoż.
 • Zajęcia praktyczne - zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji. Zajęcia prowadzane są w terenie, w legalnie wyznaczonych pod tego typu szkolenia miejscach.
 

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Pracownika wyznaczonego i odpowiadającego za ochronę ppoż warto wysłać dodatkowo na szkolenie z zakresu skutecznej ochrony przeciwpożarowej, ponieważ to właśnie on jest odpowiedzialny za podejmowanie działań z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego, a także wykonywanie ewakuacji.
Osoba ta powinna regularnie uzupełniać oraz odświeżać wiedzę z zakresu ochrony ppoż. Ważne, aby ten pracownik umiał posłużyć się sprzętem gaśniczym i nie bał się zarządzać grupą.
 

Praktyczne szkolenie ppoż dla pracowników - ćwiczenia z gaszenia pożaru

Pod uważnym okiem szkoleniowca, każdy uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość użycia wszystkich typów gaśnic: proszkowych, pianowych, mgłowych, śniegowych, a także urządzeń gaśniczych do elektroniki. Uczestnicy powinni zobaczyć, jak uruchamia się poszczególne urządzenia i zrozumieć różnicę w skuteczności ich działania. Następnie kursanci uczą się korzystania z koców gaśniczych, które dzięki łatwości w użytkowaniu oraz wysokiej skuteczności gaszenia pożaru, w pewnych sytuacjach są alternatywą dla gaśnic.
 

Kto prowadzi szkolenie ppoż

We wszystkich zakładach pracy musi być osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową.
Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Mogą to być także osoby, które zatrudnione są w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub dysponujące kwalifikacjami określonymi w art. 4 punkt 2a i 2b ustawy.
Instruktorzy to zazwyczaj funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracujący w wydziałach operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, będący jednocześnie specjalistami ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego, wybuchowego i procesowego.
 

Szkolenia ppoż a COVID-19

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej zatwierdzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń. Szkolenia teoretyczne mogą być przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Ochrona przeciwpożarowa - aspekt prawny

Art. 4. - Ochrona przeciwpożarowa. Obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
 2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej pkt 1a–5 i 8, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.
  2b. Osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej pkt 1a–5 i 8, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN
Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie pierwszej pomocy

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe? Tak. Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz przeszkolenia ich w tym zakresie. Mówi o tym nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1460. Formalnie według prawa do spełnienia obowiązku wystarczy tylko szkolenie BHP, ponieważ zawierają się w nim treści dotyczące bezpieczeństwa, w tym pierwszej pomocy. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że pracownicy nie będą umieli zachować się w kryzysowej sytuacji, dlatego istnieje potrzeba powtarzania szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej Zielona Góra. Zajęcia praktyczne zwiększają prawdopodobieństwo odpowiedniego wykorzystania wiedzy w sytuacji wymagającej jej użycia.
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej to połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Kursy z pierwszej pomocy zwykle opierają się na standardach wskazanych w Wytycznych Resuscytacji 2021 i standardów BLS (Basic Life Support - światowy standard udzielania pierwszej pomocy). Na koniec szkolenia z udzielania pierwszej pomocy Zielona Góra wystawiane jest imienne zaświadczenie uczestnictwa.

Dla kogo szkolenie z pierwszej pomocy?

 • dla osób wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy,
 • osób indywidualnych zainteresowanych tematem pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • nauczycieli, opiekunów, wychowawców, osób odpowiedzialnych za zdrowie małoletnich.
 

Szkolenie pracowników wyznaczonych do udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, a także dla osób wyznaczonych do obsługi apteczek oraz wszystkich, którzy chcą przypomnieć sobie podstawowe rzeczy związane z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia. Kurs pierwszej pomocy prowadzi się dla różnych grup zawodowych. Zajęcia odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów, w związku z czym każdy uczestnik może w łatwy sposób przyswoić aktualną wiedzę oraz niezbędne umiejętności.
 

Jakie szkolenie z pierwszej pomocy wybrać?

 • Szkolenie pierwsza pomoc podstawowe - jest to kurs dla pracowników, którzy nie mają możliwości przeznaczyć wielu godzin na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy w czasie trwania zajęć uczą się prawidłowego wykonywania pozycji bocznej ustalonej, a także resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pracownicy w rozumieniu ogólnym uczą się postępować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
 • Szkolenie pierwsza pomoc rozszerzone - wersja szkolenia dla wszystkich, którzy chcą być w pełni przygotowani do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy. Zawiera rozszerzone treści w tym nauka obsługi AED, czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Szkolenie idealnie nadaje się dla pracowników zakładów o zwiększonym ryzyku wypadków. Rozszerzone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy Zielona Góra kładzie nacisk nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktykę.
 

Program szkolenia z pierwszej pomocy

 1. Podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch przeżycia
 3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 4. Ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy
 5. Pozycja ustalona bezpieczna
 6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (RKO)
 7. RKO z użyciem defibrylatora zewnętrznego AED
 8. Postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia:
  • utrata przytomności,
  • upadek z dużej wysokości,
  • urazy nóg, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się,
  • porażenie prądem, drgawki,
  • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • nasilona duszność,
  • nagły ostry ból brzucha,
  • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe,
  • zatrucia środkami chemicznymi czy gazami,
  • rozległe oparzenia,
  • udar cieplny,
  • wyziębienie organizmu,
  • podtopienie lub utonięcie,
 9. Apteczka pierwszej pomocy.
 10. Wypadek komunikacyjny.
 

Szkolenie pierwsza pomoc a COVID-19

Epidemia COVID-19 nie znosi z nas obowiązku udzielania pierwszej pomocy, dlatego bardzo ważne jest nabycie umiejętności, które pomogą nam uratować ludzkie życie i zdrowie. Według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji musimy założyć, że poszkodowany jest osobą zakażoną koronawirusem i postępować tak, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się. Nowe regulacje mówią o tym, iż nie przykładamy ucha do nosa i ust poszkodowanego, a oceny oddechu dokonujemy na odległość, obserwując jego klatkę piersiową i brzuch. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych wytycznych związanych z epidemią SARS-CoV-2 warto wziąć udział w aktualnym szkoleniu z pierwszej pomocy.
 

Pierwsza pomoc - podstawa prawna

Nieudzielenie pierwszej pomocy jest zagrożone konsekwencjami karnymi. Mówi o tym Art. 162. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego:
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Dodatkowe obowiązki związane z pierwszą pomocą medyczną ma pracodawca. Przede wszystkim ma on obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy. W wielu miejscach pracodawca wyznacza więcej niż jednego pracownika odpowiedzialnego na wypadek nieobecności tego pierwszego. Najlepiej jeśli jest to osoba sprawna, empatyczna i energiczna, która bez problemu pokieruje akcją ratowniczą, ewakuacją lub w najgorszym przypadku będzie musiała przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie mniej jednak każdy pracownik powinien czuć się w obowiązku udzielić pierwszą pomoc i dzwonić po odpowiednie służby medyczne.
 
Zgodnie z § 44. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma pewne ustawowe obowiązki:
 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
  • punkty pierwszej pomocy w wydziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
  • apteczki w poszczególnych wydziałach zakładu pracy.
 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony danych osobowych

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Szkolenie RODO przeznaczone jest dla osób, które mają obowiązek uzyskać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, a także dla wszystkich chcących uaktualnić wiedzę w związku z RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych odnoszą się do potencjalnych sytuacji, problemów i zagrożeń związanych z danymi osobowymi, które posiada dana firma. W czasie szkoleń pracownicy uczą się jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem oraz nabywają umiejętności tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych. Szkolenie może przeprowadzić każda osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i zazwyczaj jest to jeden z obowiązków inspektora ochrony danych.

Szkolenia RODO - forma szkolenia

Techniki wykorzystywane do prowadzenia szkoleń RODO Zielona Góra:
 • wykład - forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie teoretycznej wiedzy, wykorzystująca prezentację, a często formę warsztatów. Przyjmuje się że jest to najbardziej efektywna metoda przekazywania wiedzy,
 • e-learningu - forma zdalna, online przez stronę internetową lub samokształcenie.
 

Szkolenie ochrona danych osobowych - aspekt prawny

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie mówi konkretnie o obowiązku szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, jednak w kilku miejscach jest o tym mowa i powinny być uznane jako obowiązkowy element skutecznej ochrony danych. Jeśli w placówce powołano Inspektora Ochrony Danych przepisy jasno mówią o tym, że jednym z jego zadań jest przeprowadzanie szkoleń dla pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych.
 

Rodzaje szkoleń RODO Zielona Góra

 • Szkolenia dla personelu przetwarzania danych osobowych
 • Szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
 • Szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych (ADO)
 • Szkolenia dla Administratorów Systemów Informatycznych (ASI)
 • Szkolenia z wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Szkolenia dla Audytorów Wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Szkolenia z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)
 • Szkolenie informatyczne z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.
 

Szkolenie dla personelu przetwarzającego dane osobowe

Szkolenie przeznaczone jest do wszystkich osób niezależnie od branży i poziomu zaawansowania, pełniących, bądź mających w najbliższej przyszłości pracować z danymi osobowymi. W szkoleniu mogą brać również osoby, chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny wiedzy umożliwiającej pracę z danymi osobowymi. W czasie szkolenia największy nacisk kładzie się na omówienie przepisów RODO oraz zasad postępowania z dokumentacją ochrony danych osobowych. Według najnowszych zaleceń szkolenie powinno się ponawiać co 3 lata. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat.
 

Program szkolenia RODO

 1. Źródła prawa,
 2. Podstawowe pojęcia i informacje,
 3. Obowiązki wynikające z RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych,
 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane,,
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zasady prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, kategorii przetwarzania oraz rejestru udostepnień danych osobowych,
 8. Odpowiedzialność i naruszenia ochrony danych osobowych wynikające z RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. Postępowanie z incydentami,
 10. Podsumowanie i pytanie.
 

Szkolenia dla Inspektorów ochrony danych

Szkolenie przygotowuje się dla kandydatów na inspektorów danych osobowych. Uczestnicy nabywają wiedzę zgodną z przepisami, które obowiązują od 25 maja 2018 r. Program szkolenia zawiera m. in. najnowszą aktualizację przepisów prawnych w zakresie RODO. Uczestnicy poznają prawa osób, których dane dotyczą: prawo do usunięcia, sprostowania, przenoszenia i dostępu do danych, a także do uzyskania informacji, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym. Szkolenie pokazuje jaki status, zadania i odpowiedzialność ma inspektor danych osobowych (dawniej administrator bezpieczeństwa informacji). Uczestnicy uczą się tworzyć dokumentację przetwarzania danych, taką jak: umowy powierzenia, instrukcje RODO, procedury RODO, polityki bezpieczeństwa ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania, klauzule zgód odpowiadające RODO. W czasie szkolenia dla inspektorów ochrony danych poruszane są zagadnienia dotyczące postępowania przy naruszeniu danych osobowych oraz przebiegu audytu czy kontroli. Uczestnik po szkoleniu RODO Zielona Góra ma niezbędne kompetencje do odpowiedzialnego pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.
 

Szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych

Szkolenie przygotowuje uczestników w zakresie opracowania, a także wdrażania koniecznej dokumentacji, dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych. Szkoleniowcy wyjaśniają wątpliwości dotyczące przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także przedstawiają aktualne wymogi i zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Uczestnicy w czasie szkolenia dla administratorów danych osobowych uczą się sporządzać dokumentację przetwarzania danych, w tym: instrukcje i procedury RODO, polityki bezpieczeństwa danych, rejestry czynności przetwarzania, umowy powierzenia, klauzule RODO. Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych, a więc: prezesów, właścicieli firm, dyrektorów, ale także dla kadry kierowniczej i osób kierujących pracownikami.
 

Szkolenia ISO 27001

Szkolenie przeznaczone dla audytorów wewnętrznych ISO 27001 umożliwia nabycie koniecznych umiejętności oraz wiedzy z obszaru oceny zdolności organizacji do zarządzania aspektami bezpieczeństwa. Szkolenie daje odpowiedzi na podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Uczestnicy poznają korzyści płynące ze stosowania powyższego systemu, poznają historię, a także kluczowe zagadnienia, terminy, pojęcia i zasady normy ISO 27001. Szkolenie ISO 27001 Zielona Góra prowadzi się dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne, zarządzających systemami informacyjnymi, menadżerów IT oraz przedstawicieli kierownictwa ISO/IEC 27001. Szkolenie w pełni uświadamia wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych. 
 

Szkolenia dla Administratorów Systemów Informatycznych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wymagań informatycznych stawianym systemom do zarządzania ochroną danych osobowych, a także nauczenie stosowania szablonów zabezpieczeń dla systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych. Szkolenie kierowane jest do osób pełniących lub mających w najbliższej przyszłości pełnić funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI). W szkoleniu mogą brać także osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. W czasie kursu uczestnicy uczą się: jak monitorować bezpieczeństwo w sieci komputerowej, jak zabezpieczyć infrastrukturę techniczną przed wyciekiem lub utratą danych, jak tworzyć dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych, jak prawidłowo tworzyć backupy danych i gdzie je przechowywać, jak stworzyć i wdrożyć procedurę bezpieczeństwa informatycznego, jak spełnić wymogi prawa w systemie informatycznym, jak skutecznie zabezpieczyć fizycznie i logicznie sprzęt użytkowników końcowych i wiele innych.
 

Szkolenia z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności

Celem szkolenia jest prezentacja wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności i ich przełożenia na systemy bezpieczeństwa informacji, a także zapoznanie z podstawowymi wymaganiami w zakresie ISO/IEC 27001. Szkolenie przeznaczone jest do kierowników jednostek publicznych oraz sektora finansów publicznych, administratorów bezpieczeństwa informacji, działów IT, dyrektorów i kierownictwa średniego szczebla. W szkoleniu mogą brać  udział również osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności.
 

Szkolenie ochrona danych osobowych a COVID-19

W związku z epidemią koronawirusa i zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej zatwierdzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń. Szkolenia teoretyczne mogą być przeprowadzane zdalnie.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa żywności

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Czy szkolenia HACCP z bezpieczeństwa żywności są obowiązkowe? Tak, jeśli dotyczą branży spożywczej, czyli osób które mają kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie jej obrotu. Przepisy zatem dotyczą takich miejsc jak: sklepy spożywcze, kawiarnie i restauracje, stołówki szkolne, pracownicze, kawiarnie, itp. Wszystkie te placówki są zobowiązane do przestrzegania konkretnych wymagań higienicznych, a szczególnie tych związanych z systemem HACCP. Należy pamiętać, że szkolenia HACCP Zielona Góra są ważnym elementem, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa żywności, a także ogólnie systemu obróbki żywności. Szkolenia przeprowadzają zazwyczaj doświadczeni konsultanci z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Rodzaje szkoleń HACCP

 • Szkolenie minimum sanitarne - czyli tak zwana Dobra Praktyka Higieniczna - główne i podstawowe szkolenie dotyczące higieny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami higieny, które są konieczne w czasie produkcji, przechowywania oraz w obrocie środkami spożywczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Poruszona tematyka to: źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności, zapobieganie zatruciom pokarmowym, zasady higieny zakładu i personelu. Dodatkowo uczestnicy dowiadują się jakie są sposoby utrwalania żywności, które w sposób pozytywny mają wpływ na bezpieczeństwo żywności, a także zdrowie konsumentów. Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. Szkolenie z minimum sanitarnego ważne jest przez 5 lat.
 • Szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu HACCP - szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które posiadają wdrożony system ISO 22000 lub mają w planach go wdrożyć. Obejmuje ono przede wszystkim metody audytowania systemu oraz zasady jego recertyfikacji. Zatem szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu HACCP, pełnomocników, kierownictwo średniego szczebla, członków zespołu HACCP, pracowników działów jakości, pracowników gastronomii, Sanepidu, przedstawicieli handlowych, pracowników zakładów czy też firm spożywczych, absolwentów kierunków żywnościowych i gastronomicznych oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia dla audytorów HACCP Zielona Góra. Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny z elementami ćwiczeń.
 • Szkolenie HACCP dla członków zespołu - szkolenie dla kierowników zespołów HACCP oraz pozostałych członków. Szkolenie ugruntowuje wiedzę w zakresie wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem żywności, zagrożeń żywności w aspekcie: fizycznym, biologicznym, chemicznym. Uczestnicy poznają 12 etapów systemu HACCP, a także wymagania normy ISO 22000, standardów BRC i IFS w stosunku do zespołu HACCP.

 

Program szkolenia minimum sanitarne obejmuje zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle Przepisów Krajowych i Regulacji Unii Europejskiej.
 2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń środków spożywczych.
 3. Choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe, rodzaje zatruć, a także zakażeń pokarmowych i ich najczęstsze przyczyny.
 4. Zapobieganie zatruciom oraz zakażeniom pokarmowym.
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom.
 6. Podstawowe zasady znakowania żywności.
 7. Warunki sanitarne w produkcji, przechowywaniu czy też w obrocie środków spożywczych.
 8. Podstawowe zasady mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, a także naczyń.
 9. Zasady wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności.
 10. Zasady racjonalnego żywienia – wpływ żywienia na zdrowie.
 

Program szkolenia HACCP Zielona Góra

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 2. Zanieczyszczenia środków spożywczych
 3. Zasady GHP i GMP - w teorii i praktyce
 4. Zarządzanie personelem w systemie HACCP
 5. Podstawowe zasady znakowania żywności
 

Szkolenia HACCP - podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie osoby które wykonują prace przy produkcji lub przy obróbce żywności, a także osoby odpowiedzialne za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie, mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie, które musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Zaświadczenie wydawane jest na 5 lat.
Rozporządzenie WE 852/2004 jest podstawą prawną wdrażania systemu HACCP w Polsce. Mowa tu o ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 21, poz. 105) oraz ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 21, poz. 105).
 

Program szkolenia Audytora Wewnętrznego HACCP

 1. Analiza i interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000.
 2. Przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 3. Tematy i hasła związane z systemem HACCP, GHP, GMP.
 4. System HACCP w ISO 22000.
 5. Zasady pracy audytorów.
 6. Wymagania i techniki audytowania wg standardów międzynarodowych.
 7. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów.
 8. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia.
 9. Prowadzenie audytów, działania po-audytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze.
 10. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów.
 11. Symulacja audytu.
 12. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów.
 13. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków.
 14. Egzamin.
 15. Po pozytywnym zaliczeniu, otrzymanie certyfikatu „Audytor wewnętrzny ISO 22000:2018”.

Zespół audytujący HACCP – jak wybrać zespół?

Dobór audytorów wewnętrznych powinien być przeprowadzany w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Cechy charakteru.

  1. Charakteryzujący się wysoką etyką w pracy – szczerość, uczciwość, takt i dyskrecja.

  2. Otwarty na różne pomysły i inne punkty widzenia.

  3. Spostrzegawczy, staranny i obiektywny.

  4. Otwarty, elastyczny i wszechstronny, przystosowujący się do różnych sytuacji.

  5. Niezależny i zdecydowany

 2. Kwalifikacje audytora.

  1. Wykształcenie: ukończona minimum szkoła zawodowa.

  2. Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w firmie.

  3. Odbyte szkolenie związane z audytami wewnętrznymi.

  4. Znajomość dokumentacji systemu HACCP.

  5. Znajomość specyfiki audytowanego obszaru, a także procesów w nim zachodzących.

  6. Doświadczenie w pracy z ludźmi.

W jaki sposób należy przeprowadzać audyt HACCP?

 1. Właściciel wydaje zarządzenie w sprawie powołania audytorów wewnętrznych, którzy powinni odbyć odpowiednie szkolenie, np. w naszej placówce BHPEX.
 2. Audyt przeprowadza audytor wewnętrzny, delegowany przez przewodniczącego zespołu HACCP na podstawie „Rocznego Programu Audytów”, niezależny od audytowanego obszaru.
 3. Audytorzy, przed rozpoczęciem audytu powinni zapoznać się z dokumentacją systemową dotyczącą audytowanego obszaru i z innymi kryteriami audytu, np. przepisy prawne, z kartami niezgodności i raportami z poprzedniego audytu oraz sporządzają listy pytań kontrolnych do audytu na wcześniej przygotowanym formularzu.
 4. Audyt rozpoczyna się spotkaniem otwierającym z osobami odpowiedzialnymi za funkcje lub procesy, które będą audytowane. Na spotkaniu tym audytor przedstawia cel, plan i zakres audytu oraz szczegóły organizacyjne. Audytor musi zapewnić audytowanemu możliwość zadawania pytań.
 5. Osoba odpowiedzialna za audytowany obszar, zobowiązana jest przygotować się do audytu oraz rzetelnie udzielać odpowiedzi, udostępniać zapisy i dokumentację.
 6. Audytorzy poszukują obiektywnych dowodów, wskazujących, że audytowane obszary spełniają wymagania systemu HACCP, a także czy pozwalają one na osiągnięcie założonych celów. Dodatkowo, metody pozyskania informacji powinny obejmować: wywiad, obserwację działań oraz przegląd dokumentów i zapisów.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy je analizować i rejestrować na specjalnej „Karcie niezgodności”.
 8. Za nadzorowanie realizacji działań korygujących i ocenę ich skuteczności, odpowiada audytor wewnętrzny.
 9. Na koniec audytor wiodący ma obowiązek sporządzenia raportu z audytu. W raporcie trzeba przedstawić: cel audytu i jego zakres, informację o stwierdzonych niezgodnościach, spostrzeżenia i wnioski (w tym propozycje zmian w dokumentacji systemu HACCP) oraz ocenę skuteczności działań w audytowanym obszarze.
 10. Do „Raportu z audytu” należy dołączyć „Listę pytań audytowych” oraz „Karty niezgodności”. Protokół taki następnie przedstawia się do akceptacji osobie odpowiedzialnej za audytowany obszar oraz przewodniczącemu zespołu HACCP.
 11. Raporty z audytów powinny być archiwizowane przez Przewodniczącego zespołu HACCP, które następnie stanowią dane wejściowe do przeglądu systemu HACCP przez najwyższe kierownictwo. Audytor jest zobowiązany do zweryfikowania realizacji działań korygujących, jeżeli podczas audytu były stwierdzone niezgodności.
 12. Przewodniczący zespołu HACCP na podstawie dokumentacji z audytu i informacji uzyskanych z audytowanych obszarów, ma obowiązek prowadzić ocenę skuteczności i efektywności poszczególnych audytów, zapisując wyniki w „Rocznym programie audytów”.

 

Szkolenia HACCP a COVID-19

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej zatwierdzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń. Szkolenia teoretyczne mogą być przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN.

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

Temat ochrony środowiska jest co raz bardziej istotny. Kwestie te reguluje nie tylko polskie prawo, ale także Unia Europejska. Różne błędy i przeoczenia, np. przy obsłudze wymaganej bazy danych BDO i KOBiZE nie wynikają ze złej woli, a zwykle przez brak dostatecznej wiedzy i nieumiejętność prawidłowej interpretacji przepisów związanych z ochroną środowiska. Niestety, takie błędy mogą generować koszty i wpłynąć na funkcjonowanie danej firmy.

W związku z szybko zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska warto inwestować w odpowiednie szkolenia dla pracowników. W naszej ofercie znajdziecie pomocne szkolenia w zakresie ochrony środowiska.

Rodzaje szkoleń ochrona środowiska Zielona Góra

Szkolenie w zakresie obsługi bazy danych BDO

Szkolenie z obsługi bazy danych BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ma na celu praktyczne przedstawienie tej bazy właścicielom firm, przedstawicielom jednostek publicznych, czy też inspektorom ochrony środowiska. Szkolenie obejmuje ponad dwie godziny rozwiązywania konkretnych problemów oraz omówienie kwestii teoretycznych. Przypomnijmy, że BDO ma uporządkować gospodarkę odpadową w Polsce.

Szkolenie w zakresie obsługi bazy danych KOBiZE

Zgodnie z Ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmioty korzystające ze środowiska, które w ramach prowadzonej działalności wprowadzają substancje do powietrza są zobowiązane złożyć raport o emisjach, które miały miejsce w danym roku sprawozdawczym. Należy w tym przypadku skorzystać z krajowej bazy KOBiZE. 
Tutaj naprzeciw oczekiwaniom wychodzi nasze szkolenie. Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Wszystkie wątpliwości związane z KOBiZE zostaną rozwiane.

Ile ważne są szkolenia?

Szkolenia są ważne bezterminowo.

Szkolenia ochrona środowiska - forma szkolenia

Techniki wykorzystywane do prowadzenia szkoleń ochrona środowiska Zielona Góra:

 • wykład - tradycyjna forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie teoretycznej wiedzy, wykorzystująca prezentację, a także formę warsztatów.
 • e-learningu - forma zdalna, online przez stronę internetową jako webinarium lub samokształcenie.

Kto prowadzi szkolenia?

Szkolenia prowadzi zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pracy w ochronie środowiska. Współpracujemy z różnymi firmami, dlatego wiemy jak przepisy związane z ochroną środowiska wpływają na codzienną działalność konkretnych branży.

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 • Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 • Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 • Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN
Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska