Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych, w tym: prezesów, właścicieli firm, dyrektorów, i innych. Szkolenie przewidziane jest również dla kadry kierowniczej oraz osób kierujących pracownikami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z dokumentami wymaganymi w systemie ochrony danych osobowych w związku z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
 • ugruntowanie posiadanej wiedzy,
 • wyjaśnienie wątpliwości w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzonych rozporządzeniem RODO,
 • omówienie aktualnych wymogów i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • umożliwienie uczestnikom szkolenia rozwiązania wybranych, rzeczywistych problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także treści umowy o powierzenie przetwarzania danych.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo, jednak zaleca się je okresowo powtarzać co 3 lata.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie jest organizowane w formie interaktywnego wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami. W trakcie wykładu, na podstawie obowiązującego orzecznictwa, literatury oraz decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne, prowadzone będą ćwiczenia w grupach polegające na rozwiązywaniu możliwych problemów związanych z ochroną danych osobowych.

Informacje ogólne

 • Podczas szkolenia ADO największy nacisk położony zostanie na omówienie obowiązujących przepisów RODO, w tym przede wszystkim zadań i statusu ADO i IOD oraz zasad postępowania z dokumentacją ochrony danych osobowych.
 • Szkolenie ugruntowuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowania i wdrażania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych (Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym), a także pozwala określić niezbędne zmiany w jednostce organizacyjnej, dostosowujące jej działania do wymagań prawnych w tym, w szczególności, wprowadzonych nowelizacją ustawy.
 • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (materiały szkoleniowe).
 • Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.

Szczegółowy program szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych (ADO)

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Podstawy prawne ochrony danych osobowych, definicje ustawowe, orzecznictwo sądów, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także krajowe i unijne regulacje prawne (Rozporządzenie RODO), odniesienia przepisów innych aktów prawnych do Ustawy o ochronie danych osobowych.

45 min

2.

Obowiązki ustawowe ADO - Administratora Danych Osobowych.

45 min

3.

Podział danych osobowych.

30 min

4.

Dane biometryczne i ich przetwarzanie w stosunkach pracy.

30 min

5.

Przykłady zbiorów danych osobowych.

30 min

6.

Udostępnianie danych i powierzenie przetwarzania danych (outsourcing) - podobieństwa i różnice. Umowa powierzenia i jej niezbędne elementy.

30 min

7.

Dane osobowe w sklepie internetowym - czy ich również dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych.

30 min

8.

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem prywatności.

30 min

9.

Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne UODO.

30 min

10.

Spam jako niechciana informacja handlowa - nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

30 min

11.

Monitoring wizyjny i głosowy w kontekście ochrony danych osobowych.

30 min

12.

Wymagania techniczne w zakresie ochrony danych osobowych.

30 min

13.

Usługa newsletter - obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i przykładowe klauzule.

30 min

14.

Omówienie ustaw szczególnych (kodeks pracy, ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w odniesieniu do Rozporządzenia RODO.

30 min

15.

Podsumowanie, dyskusja.

30 min

 

Razem

8h