• Szkolenie dla Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
  30 czerwiec 2024
  1000 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie z Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
  30 czerwiec 2024
  800 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)
  30 czerwiec 2024
  900 netto / os.
  Prosimy o telefon w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie informatyczne z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego
  30 czerwiec 2024
  1200 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 15/15
 • Szkolenie dla Administratorów Danych Osobowych (ADO)
  30 czerwiec 2024
  600 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30
 • Szkolenie dla Administratorów Systemów Informatycznych (ASI)
  30 czerwiec 2024
  1400 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony danych osobowych

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Szkolenie RODO przeznaczone jest dla osób, które mają obowiązek uzyskać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, a także dla wszystkich chcących uaktualnić wiedzę w związku z RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych odnoszą się do potencjalnych sytuacji, problemów i zagrożeń związanych z danymi osobowymi, które posiada dana firma. W czasie szkoleń pracownicy uczą się jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem oraz nabywają umiejętności tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych. Szkolenie może przeprowadzić każda osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i zazwyczaj jest to jeden z obowiązków inspektora ochrony danych.

Szkolenia RODO - forma szkolenia

Techniki wykorzystywane do prowadzenia szkoleń RODO Zielona Góra:
 • wykład - forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie teoretycznej wiedzy, wykorzystująca prezentację, a często formę warsztatów. Przyjmuje się że jest to najbardziej efektywna metoda przekazywania wiedzy,
 • e-learningu - forma zdalna, online przez stronę internetową lub samokształcenie.
 

Szkolenie ochrona danych osobowych - aspekt prawny

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie mówi konkretnie o obowiązku szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, jednak w kilku miejscach jest o tym mowa i powinny być uznane jako obowiązkowy element skutecznej ochrony danych. Jeśli w placówce powołano Inspektora Ochrony Danych przepisy jasno mówią o tym, że jednym z jego zadań jest przeprowadzanie szkoleń dla pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych.
 

Rodzaje szkoleń RODO Zielona Góra

 • Szkolenia dla personelu przetwarzania danych osobowych
 • Szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
 • Szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych (ADO)
 • Szkolenia dla Administratorów Systemów Informatycznych (ASI)
 • Szkolenia z wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Szkolenia dla Audytorów Wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Szkolenia z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)
 • Szkolenie informatyczne z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.
 

Szkolenie dla personelu przetwarzającego dane osobowe

Szkolenie przeznaczone jest do wszystkich osób niezależnie od branży i poziomu zaawansowania, pełniących, bądź mających w najbliższej przyszłości pracować z danymi osobowymi. W szkoleniu mogą brać również osoby, chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny wiedzy umożliwiającej pracę z danymi osobowymi. W czasie szkolenia największy nacisk kładzie się na omówienie przepisów RODO oraz zasad postępowania z dokumentacją ochrony danych osobowych. Według najnowszych zaleceń szkolenie powinno się ponawiać co 3 lata. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat.
 

Program szkolenia RODO

 1. Źródła prawa,
 2. Podstawowe pojęcia i informacje,
 3. Obowiązki wynikające z RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych,
 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane,,
 6. Obowiązek informacyjny
 7. Zasady prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, kategorii przetwarzania oraz rejestru udostepnień danych osobowych,
 8. Odpowiedzialność i naruszenia ochrony danych osobowych wynikające z RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. Postępowanie z incydentami,
 10. Podsumowanie i pytanie.
 

Szkolenia dla Inspektorów ochrony danych

Szkolenie przygotowuje się dla kandydatów na inspektorów danych osobowych. Uczestnicy nabywają wiedzę zgodną z przepisami, które obowiązują od 25 maja 2018 r. Program szkolenia zawiera m. in. najnowszą aktualizację przepisów prawnych w zakresie RODO. Uczestnicy poznają prawa osób, których dane dotyczą: prawo do usunięcia, sprostowania, przenoszenia i dostępu do danych, a także do uzyskania informacji, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym. Szkolenie pokazuje jaki status, zadania i odpowiedzialność ma inspektor danych osobowych (dawniej administrator bezpieczeństwa informacji). Uczestnicy uczą się tworzyć dokumentację przetwarzania danych, taką jak: umowy powierzenia, instrukcje RODO, procedury RODO, polityki bezpieczeństwa ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania, klauzule zgód odpowiadające RODO. W czasie szkolenia dla inspektorów ochrony danych poruszane są zagadnienia dotyczące postępowania przy naruszeniu danych osobowych oraz przebiegu audytu czy kontroli. Uczestnik po szkoleniu RODO Zielona Góra ma niezbędne kompetencje do odpowiedzialnego pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.
 

Szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych

Szkolenie przygotowuje uczestników w zakresie opracowania, a także wdrażania koniecznej dokumentacji, dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych. Szkoleniowcy wyjaśniają wątpliwości dotyczące przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także przedstawiają aktualne wymogi i zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Uczestnicy w czasie szkolenia dla administratorów danych osobowych uczą się sporządzać dokumentację przetwarzania danych, w tym: instrukcje i procedury RODO, polityki bezpieczeństwa danych, rejestry czynności przetwarzania, umowy powierzenia, klauzule RODO. Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych, a więc: prezesów, właścicieli firm, dyrektorów, ale także dla kadry kierowniczej i osób kierujących pracownikami.
 

Szkolenia ISO 27001

Szkolenie przeznaczone dla audytorów wewnętrznych ISO 27001 umożliwia nabycie koniecznych umiejętności oraz wiedzy z obszaru oceny zdolności organizacji do zarządzania aspektami bezpieczeństwa. Szkolenie daje odpowiedzi na podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Uczestnicy poznają korzyści płynące ze stosowania powyższego systemu, poznają historię, a także kluczowe zagadnienia, terminy, pojęcia i zasady normy ISO 27001. Szkolenie ISO 27001 Zielona Góra prowadzi się dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne, zarządzających systemami informacyjnymi, menadżerów IT oraz przedstawicieli kierownictwa ISO/IEC 27001. Szkolenie w pełni uświadamia wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych. 
 

Szkolenia dla Administratorów Systemów Informatycznych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wymagań informatycznych stawianym systemom do zarządzania ochroną danych osobowych, a także nauczenie stosowania szablonów zabezpieczeń dla systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych. Szkolenie kierowane jest do osób pełniących lub mających w najbliższej przyszłości pełnić funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI). W szkoleniu mogą brać także osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. W czasie kursu uczestnicy uczą się: jak monitorować bezpieczeństwo w sieci komputerowej, jak zabezpieczyć infrastrukturę techniczną przed wyciekiem lub utratą danych, jak tworzyć dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych, jak prawidłowo tworzyć backupy danych i gdzie je przechowywać, jak stworzyć i wdrożyć procedurę bezpieczeństwa informatycznego, jak spełnić wymogi prawa w systemie informatycznym, jak skutecznie zabezpieczyć fizycznie i logicznie sprzęt użytkowników końcowych i wiele innych.
 

Szkolenia z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności

Celem szkolenia jest prezentacja wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności i ich przełożenia na systemy bezpieczeństwa informacji, a także zapoznanie z podstawowymi wymaganiami w zakresie ISO/IEC 27001. Szkolenie przeznaczone jest do kierowników jednostek publicznych oraz sektora finansów publicznych, administratorów bezpieczeństwa informacji, działów IT, dyrektorów i kierownictwa średniego szczebla. W szkoleniu mogą brać  udział również osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności.
 

Szkolenie ochrona danych osobowych a COVID-19

W związku z epidemią koronawirusa i zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej zatwierdzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń. Szkolenia teoretyczne mogą być przeprowadzane zdalnie.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN