• Praktyczne szkolenie z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego
  30 czerwiec 2024
  350 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 30/30

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Czy szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe? Tak. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem pracodawcy. Mówi o tym art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Najważniejsze są dwa ostatnie podpunkty. Wg nich obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy, ale także zapoznanie z nimi wszystkich pracowników.
Szkolenia należy dostosować do specyfiki zakładu pracy, ponieważ przepisy nie regulują tego w sposób jasny i jednoznaczny. Wskazują jedynie, że szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej przeprowadzane jest w ramach szkolenia BHP, a dokładniej w czasie instruktażu ogólnego. Zaleca się, aby szkolenia z ochrony przeciwpożarowej były przeprowadzane okresowo i dotyczyły nie tylko pracowników, ale także pracodawców.
Na koniec każdego rodzaju szkolenia ppoż Zielona Góra zostają wystawione zaświadczenia dokumentujące ukończenie szkolenia.

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

 1. Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników - Podczas prowadzonego szkolenia ppoż w części teoretycznej uczestnicy dowiadują się jakie przepisy regulują wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poruszone zostają zagadnienia dotyczące zwalczania pożarów, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, a także systemów gaśniczych na stałe wpisanych w budynek.
 2. Praktyczne szkolenie z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego - instruktorzy uczą obsługi różnych typów gaśnic, hydrantów, koców ratowniczych i pozostałych elementów wyposażenia przeciwpożarowego. Przeprowadzane są symulacje, próbne alarmy i ewakuacje dla pracowników.
 

Podstawowy program szkoleń ppoż

 • Aktualnie obowiązujące przepisy oraz instrukcje przeciwpożarowe,
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów ze szczególnym uwzględnieniem zajmowanego stanowiska pracy,
 • Zagrożenia pożarowe,
 • Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic, koców gaśniczych, itd.,
 • Reguły alarmowania straży pożarnej w przypadku pożaru,
 • Ogólne zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, a także sposoby jego ograniczania i zwalczania,
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Zasady ewakuacji ludzi i rzeczy z budynku.
 

Szkolenia przeciwpożarowe Zielona Góra - formy szkoleń

 • Szkolenie w formie instruktażu - forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie teoretycznej wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony przeciwpożarowej i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami, a także zasadami bezpieczeństwa i ppoż.
 • Zajęcia praktyczne - zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji. Zajęcia prowadzane są w terenie, w legalnie wyznaczonych pod tego typu szkolenia miejscach.
 

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Pracownika wyznaczonego i odpowiadającego za ochronę ppoż warto wysłać dodatkowo na szkolenie z zakresu skutecznej ochrony przeciwpożarowej, ponieważ to właśnie on jest odpowiedzialny za podejmowanie działań z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego, a także wykonywanie ewakuacji.
Osoba ta powinna regularnie uzupełniać oraz odświeżać wiedzę z zakresu ochrony ppoż. Ważne, aby ten pracownik umiał posłużyć się sprzętem gaśniczym i nie bał się zarządzać grupą.
 

Praktyczne szkolenie ppoż dla pracowników - ćwiczenia z gaszenia pożaru

Pod uważnym okiem szkoleniowca, każdy uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość użycia wszystkich typów gaśnic: proszkowych, pianowych, mgłowych, śniegowych, a także urządzeń gaśniczych do elektroniki. Uczestnicy powinni zobaczyć, jak uruchamia się poszczególne urządzenia i zrozumieć różnicę w skuteczności ich działania. Następnie kursanci uczą się korzystania z koców gaśniczych, które dzięki łatwości w użytkowaniu oraz wysokiej skuteczności gaszenia pożaru, w pewnych sytuacjach są alternatywą dla gaśnic.
 

Kto prowadzi szkolenie ppoż

We wszystkich zakładach pracy musi być osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową.
Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Mogą to być także osoby, które zatrudnione są w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub dysponujące kwalifikacjami określonymi w art. 4 punkt 2a i 2b ustawy.
Instruktorzy to zazwyczaj funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracujący w wydziałach operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, będący jednocześnie specjalistami ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego, wybuchowego i procesowego.
 

Szkolenia ppoż a COVID-19

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej zatwierdzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń. Szkolenia teoretyczne mogą być przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Ochrona przeciwpożarowa - aspekt prawny

Art. 4. - Ochrona przeciwpożarowa. Obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
 2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej pkt 1a–5 i 8, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.
  2b. Osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej pkt 1a–5 i 8, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN
Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej