• Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
  31 sierpień 2024
  220 netto / os.
  Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu
  Miejsca: 25/25

Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie pierwszej pomocy

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe? Tak. Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz przeszkolenia ich w tym zakresie. Mówi o tym nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1460. Formalnie według prawa do spełnienia obowiązku wystarczy tylko szkolenie BHP, ponieważ zawierają się w nim treści dotyczące bezpieczeństwa, w tym pierwszej pomocy. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że pracownicy nie będą umieli zachować się w kryzysowej sytuacji, dlatego istnieje potrzeba powtarzania szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej Zielona Góra. Zajęcia praktyczne zwiększają prawdopodobieństwo odpowiedniego wykorzystania wiedzy w sytuacji wymagającej jej użycia.
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej to połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Kursy z pierwszej pomocy zwykle opierają się na standardach wskazanych w Wytycznych Resuscytacji 2021 i standardów BLS (Basic Life Support - światowy standard udzielania pierwszej pomocy). Na koniec szkolenia z udzielania pierwszej pomocy Zielona Góra wystawiane jest imienne zaświadczenie uczestnictwa.

Dla kogo szkolenie z pierwszej pomocy?

 • dla osób wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy,
 • osób indywidualnych zainteresowanych tematem pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • nauczycieli, opiekunów, wychowawców, osób odpowiedzialnych za zdrowie małoletnich.
 

Szkolenie pracowników wyznaczonych do udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, a także dla osób wyznaczonych do obsługi apteczek oraz wszystkich, którzy chcą przypomnieć sobie podstawowe rzeczy związane z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia. Kurs pierwszej pomocy prowadzi się dla różnych grup zawodowych. Zajęcia odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów, w związku z czym każdy uczestnik może w łatwy sposób przyswoić aktualną wiedzę oraz niezbędne umiejętności.
 

Jakie szkolenie z pierwszej pomocy wybrać?

 • Szkolenie pierwsza pomoc podstawowe - jest to kurs dla pracowników, którzy nie mają możliwości przeznaczyć wielu godzin na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy w czasie trwania zajęć uczą się prawidłowego wykonywania pozycji bocznej ustalonej, a także resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pracownicy w rozumieniu ogólnym uczą się postępować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
 • Szkolenie pierwsza pomoc rozszerzone - wersja szkolenia dla wszystkich, którzy chcą być w pełni przygotowani do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy. Zawiera rozszerzone treści w tym nauka obsługi AED, czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Szkolenie idealnie nadaje się dla pracowników zakładów o zwiększonym ryzyku wypadków. Rozszerzone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy Zielona Góra kładzie nacisk nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktykę.
 

Program szkolenia z pierwszej pomocy

 1. Podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch przeżycia
 3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 4. Ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy
 5. Pozycja ustalona bezpieczna
 6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (RKO)
 7. RKO z użyciem defibrylatora zewnętrznego AED
 8. Postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia:
  • utrata przytomności,
  • upadek z dużej wysokości,
  • urazy nóg, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się,
  • porażenie prądem, drgawki,
  • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • nasilona duszność,
  • nagły ostry ból brzucha,
  • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe,
  • zatrucia środkami chemicznymi czy gazami,
  • rozległe oparzenia,
  • udar cieplny,
  • wyziębienie organizmu,
  • podtopienie lub utonięcie,
 9. Apteczka pierwszej pomocy.
 10. Wypadek komunikacyjny.
 

Szkolenie pierwsza pomoc a COVID-19

Epidemia COVID-19 nie znosi z nas obowiązku udzielania pierwszej pomocy, dlatego bardzo ważne jest nabycie umiejętności, które pomogą nam uratować ludzkie życie i zdrowie. Według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji musimy założyć, że poszkodowany jest osobą zakażoną koronawirusem i postępować tak, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się. Nowe regulacje mówią o tym, iż nie przykładamy ucha do nosa i ust poszkodowanego, a oceny oddechu dokonujemy na odległość, obserwując jego klatkę piersiową i brzuch. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych wytycznych związanych z epidemią SARS-CoV-2 warto wziąć udział w aktualnym szkoleniu z pierwszej pomocy.
 

Pierwsza pomoc - podstawa prawna

Nieudzielenie pierwszej pomocy jest zagrożone konsekwencjami karnymi. Mówi o tym Art. 162. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego:
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Dodatkowe obowiązki związane z pierwszą pomocą medyczną ma pracodawca. Przede wszystkim ma on obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy. W wielu miejscach pracodawca wyznacza więcej niż jednego pracownika odpowiedzialnego na wypadek nieobecności tego pierwszego. Najlepiej jeśli jest to osoba sprawna, empatyczna i energiczna, która bez problemu pokieruje akcją ratowniczą, ewakuacją lub w najgorszym przypadku będzie musiała przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie mniej jednak każdy pracownik powinien czuć się w obowiązku udzielić pierwszą pomoc i dzwonić po odpowiednie służby medyczne.
 
Zgodnie z § 44. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma pewne ustawowe obowiązki:
 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
  • punkty pierwszej pomocy w wydziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
  • apteczki w poszczególnych wydziałach zakładu pracy.
 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN