Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, m.in. elektryków, kierowców, murarzy, dekarzy, sprzątaczek, hydraulików, malarzy, robotników drogowych oraz innych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.
 3. Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 3 lata.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych organizujemy w formie instruktażu na stanowisku pracy, a także jako wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych, a podczas szkolenia stosujemy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne takie jak filmy, tablice, folie, prezentacje z wykorzystaniem komputera lub rzutnika.

Pierwsze szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz na rok.

Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba która:

 1. Przedłoży aktualne zaświadczenie z wymaganego szkolenia okresowego odbytego u innego pracodawcy w tym samym okresie.
 2. Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
 3. Ukończyła w okresie o który mowa powyżej, szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego dla określonego stanowiska pracy.

 

Informacje ogólne

 1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 3. Szkolenie prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

1

2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3

3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

  Razem:

minimum 8

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

1

  1.1. Ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.
1.2. Przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i ochrony pracy młodocianych.
1.3. Przepisy szczegółowe odnoszące się do stanowisk pracy osób szkolonych, nadzór nad warunkami pracy, Polskie Normy, wymagania dla maszyn i urządzeń.

 

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3

  2.1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w procesach pracy.
2.2. Metody badań i oceny czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy.
2.3. Oddziaływanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm ludzki.
2.4. Podstawowe metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.

 

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

  3.1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
3.2. Postępowanie w razie wypadku.
3.3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
3.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i wykorzystanie AED.
3.5. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii.
3.6. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
3.7. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe w zakładzie pracy.
3.8. Ewakuacja zasady postępowania i alarmowania.

 

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

  4.1. Pojęcie wypadku i rodzaje wypadków przy pracy.
4.2. Wypadki charakterystyczne dla branży uczestników szkolenia.
4.3. Zapobieganie wypadkom w pracy.
4.4. Rodzaje świadczeń wynikających z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

5. Pytania i zagadnienia do powtórzenia i uzupełnienia

 

  Razem:

8 godz.