Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Przeznaczenie i uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów oraz ewakuacji osób z zagrożonego terenu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie wykładni prawa oraz niezbędnych informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • Podstawy prawne (omówienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz kiedy należy ją wykonać).
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem ppoż. (gaśnice, hydranty).
 • Telefony alarmowe obowiązujące w Polsce.
 • Postępowanie na wypadek powstania pożaru.
 • Zasady ewakuacji pracowników.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 5 lat.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników jest organizowane w formie seminarium nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie realizowane jest na podstawie szczegółowego programu szkolenia, a podczas szkolenia stosujemy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne i filmy z wykorzystaniem komputera i rzutnika. Udostępnione przez nas materiały dydaktyczne (przepisy prawne, skrypty) oraz podsumowanie szkolenia testem wiedzy z pewnością przybliżą pracownikom tematykę ochrony przeciwpożarowej. Pierwsze szkolenie osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba która:

 • Przedłoży aktualne zaświadczenie z wymaganego szkolenia okresowego odbytego u innego pracodawcy w tym samym okresie.
 • Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
 • Ukończyła w okresie o który mowa powyżej, szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego dla określonego stanowiska pracy.

Informacje ogólne

 • Szkolenie okresowe dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 • Szkolenie prowadzi pracownik działu ochrony przeciwpożarowej z wieloletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 • Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Szkolenie pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku prowadzimy zgodnie z programem:

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Zagadnienie

Czas

1

 Zagadnienia organizacyjno-prawne ochrony przeciwpożarowej.

30 min

2

 Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy.

30 min

3

 Urządzenia przeciwpożarowe.

30 min

4

 Ewakuacja.

45 min

5

 Postępowanie na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

45 min

 

 

 Razem

3 godz.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Zagadnienie

Czas

1

 Zagadnienia organizacyjno-prawne ochrony przeciwpożarowej

30 min

 

 1. Podstawowe przepisy przeciwpożarowe:
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej:
  • zdania i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • szkolenia przeciwpożarowe,
  • współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Odpowiedzialność prawna użytkownika lub zarządcy obiektu:
  • przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
  • zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
  • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

2

 Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy

30 min

 

 1. Grupy pożarów:
  • pożar typu A,
  • pożar typu B,
  • pożar typu C,
  • pożar typu D,
  • pożar typu F.
 2. Rodzaje środków gaśniczych:
  • woda,
  • proszek gaśniczy,
  • piana gaśnicza,
  • gazy gaśnicze,
  • zamienniki halonów.
 3. Podstawowa budowa gaśnic,
 4. Zasady posługiwania się gaśnicami przenośnymi i innym podręcznym sprzętem gaśniczym.

 

3

 Urządzenia przeciwpożarowe

30 min

 

 1. Podział urządzeń przeciwpożarowych:
  • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne,
  • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
  • dźwiękowy system ostrzegawczy,
  • system sygnalizacji pożarowej,
  • oświetlenie ewakuacyjne,
  • urządzenia oddymiające,
  • przeciwpożarowe klapy odcinające,
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe.
 2. Podstawy prawne stosowania urządzeń przeciwpożarowych:
  • dobór urządzeń przeciwpożarowych w zależności od specyfiki obiektu.
 3. Zasady posługiwania się hydrantami wewnętrznymi.

 

4

 Ewakuacja

45 min

 

 1. Plany ewakuacyjne budynków:
  • kierunek dróg ewakuacyjnych,
  • rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • ilość wyjść ewakuacyjnych.
 2. Powiadamianie pracowników o ewakuacji
 3. Obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację:
  • znajomość specyfiki obiektu,
  • znajomość liczby osób przebywających w obiekcie,
  • znajomość rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • nadzorowanie procesu ewakuacji,
  • współpraca z podmiotami KSRG.
 4. Wyposażenie obiektu w znaki ewakuacyjne:
  • rodzaje znaków ewakuacyjnych
  • rozmieszczanie znaków ewakuacyjnych.

 

5

 Postępowanie na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

45 min

 

 1. Sposoby postępowania w przypadku rożnych zagrożeń w obiekcie:
  • pożar,
  • wybuch,
  • atak terrorystyczny,
  • skażenie chemiczne/biologiczne,
  • wypadek - pierwsza pomoc.
 2. Alarmowanie:
  • zasady alarmowania służb ratunkowych.

 

 

 

Razem

3 godz.