Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i innych osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (właścicieli firm, prezesów, dyrektorów, mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w szczególności z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program szkolenia
I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)

 1. Źródła prawa, w tym prawa międzynarodowego.
 2. Polski system ochrony pracy:
  • rola pracodawców,
  • komórki wewnątrz zakładów zajmujące się ochroną pracy,
  • jednostki nadrzędne pełniące nadzór nad zakładem pracy,
  • organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy (państwowe i społeczne).
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy.
 4. Podstawowe zasady prawa pracy.
 5. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.
 6. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
 8. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów (wskazanych przez uczestników szkolenia).


II. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

 1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesach pracy.
 2. Metody badań i oceny poszczególnych grup czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych.
 3. Oddziaływanie czynników szkodliwych, w tym rakotwórczych, na organizm ludzki.
 4. Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia.
 5. Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny – zarządzanie ryzykiem, metody oceny ryzyka zawodowego.


III. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 1. Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników występujących w procesach pracy.
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
 3. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
 4. Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.
 5. Stosowanie i zasady przydziału środków ochrony indywidualnej.
 6. Znaki, sygnały i barwy bezpieczeństwa.
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością i środowiskiem. Systemy zintegrowane.


IV. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

 1. Podstawowe wiadomości z wypadkoznawstwa.
 2. Przyczyny wypadków przy pracy (bezpośrednie i pośrednie, wynikające z rozwiązań technicznych, organizacji pracy, zachowań ludzkich).
 3. Omówienie przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla sekcji gospodarki, w których funkcjonują uczestnicy szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy.
 4. Realizacja wniosków i środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadków.
 5. Analiza przyczyn chorób zawodowych i działania profilaktyczne w zakładach pracy.


V. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

 1. Regulacje prawne dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
  • Rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp.
  • Programy szczegółowe szkoleń w dziedzinie bhp.
  • Dokumentowanie szkoleń w dziedzinie bhp.
 3. Metodyka szkolenia w dziedzinie bhp z uwzględnieniem metodyki
  instruktażu stanowiskowego.
 4. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
  (system kar i nagród).

VI. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 1. Etapy postępowania powypadkowego.
 2. Powiadamianie PIP i prokuratury o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.
 3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii.
 4. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (postępowanie przy omdleniach, zranieniach, złamaniach, zatruciach, porażeniu prądem elektrycznym, urazach termicznych).

VII. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

 1. Świadczenia związane z warunkami pracy (odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, zasiłki wyrównawcze, świadczenie rehabilitacyjne i inne świadczenia).
 2. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (rodzaje ubezpieczenia społecznego, finansowanie składek).
 3. Koszty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 4. Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
 5. Ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 6. Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego.

VIII. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.
 2. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 3. Zasady zapobiegania pożarom i wybuchom.
 4. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.
 5. Ochrona środowiska naturalnego. Podstawy prawne.
 6. Metody ochrony zasobów środowiska przed zanieczyszczeniami.


Jak zapisać się na szkolenie?

 1. W pierwszej kolejności załóż konto klikając w "załóż konto" w górnym menu.
 2. Po założeniu konta, należy kliknąć w link potwierdzający, który otrzymałeś na swój email. W ten sposób zostaniesz automatycznie zalogowany do platformy szkoleniowej.
 3. Z menu po lewej stronie wybierz szkolenie, na które chciałbyś się zapisać.
 4. Po wybraniu szkolenia, w jego opisie na samym dole będziesz miał ikonę umożliwiającą zapłacenie za kurs poprzez płatności internetowe. Należy kliknąć "ZAPŁAĆ POPRZEZ PAYU.PL"
 5. Po dokonaniu płatności, w ciągu 3 min otrzymasz dostęp do kursu.


Co zawiera cena?

 1. Dostęp na 14 dni do szkolenia e-learningowego.
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia.


Ile kosztuje szkolenie?

 1. Szkolenie kosztuje 100 zł  z VAT