informatyka@bhpex.pl

68 411 40 50

Pozostałe usługi IT

RODO|ISO 27001|Audyty bezpieczeństwa|Szkolenia

RODO

Nasze usługi informatyczne zgodne z RODO

Wszystkie nasze usługi informatyczne dla firm realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem GDPR (od angielskiej nazwy General Data Protection Regulation), a w Polsce znane pod nazwą RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej. W naszej spółce posiadamy dedykowany dział RODO składający się z prawników i informatyków, którzy na co dzień realizują obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Ofertę naszego działu RODO znajdziesz pod adresem: www.bhpex.pl/rodo/

 

Wdrożenie RODO w informatyce

Aby spełnić wymagania RODO w informatyce, naszym klientom proponujemy procedury mające na celu ochronę danych osobowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci. Poniżej przedstawiamy wybrane aspekty, niezbędne do wdrożenia w działalności IT.

Zasady konta użytkownika

W każdym systemie informatycznym, zasady kont użytkowników stanowią jeden z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Aby system IT był zgodny z RODO, należy wdrożyć wymagania:

 • Każdy użytkownik systemu informatycznego (systemu operacyjnego, programu, CRM, itp.) powinien mieć indywidualny login i hasło, znane tylko danemu użytkownikowi.
 • Hasła każdego użytkownika powinny być cyklicznie zmieniane.
 • Hasła użytkowników, powinny spełniać wymagania co do złożoności.
 • Hasła użytkowników powinny być przechowywane w sposób zaszyfrowany, bez względu czy są to hasła do systemu operacyjnego, bazy danych czy innego programu.
 • Usunięte loginy (identyfikatory) nie powinny być ponownie użyte.
 • Użytkownicy powinni wykonywać swoją pracę bez uprawnień administracyjnych danego systemu.

Zasady komputera

Zgodność z RODO w informatyce, wymusza na administratorach komputerów osobistych lub serwerów konieczność spełnienia poniższych wymagań:

 • Fizyczny dostęp do komputera powinien być tylko dla osób upoważnionych.
 • Komputer powinien być zabezpieczony przed jego fizycznym otwarciem np. poprzez stosowanie plomb na obudowie.
 • Każdy komputer czy serwer powinien mieć zablokowaną możliwość uruchamiania systemu z innego nośnika niż wewnętrzny dysk HDD.
 • Użytkownicy powinni mieć zablokowaną możliwość uruchomienia BIOS.
 • Uruchamiając dany system operacyjny, każdy użytkownik powinien przeczytać komunikat informujący o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Dyski systemu operacyjnego powinny być szyfrowane np. funkcją BitLocker.
 • Każdy komputer powinien mieć indywidualny identyfikator w postaci adresu IP lub nazwy hosta.
 • Pulpit każdego komputera powinien być zablokowany przed zmianą i powinien jednoznacznie identyfikować rodzaj systemu informatycznego, jeżeli w danej organizacji występuje wiele systemów (np. odrębnych sieci typu Intranet).

Ochrona antywirusowa

Ochrona antywirusowa stanowi podstawę bezpieczeństwa każdego systemu operacyjnego. W tym zakresie administrator IT powinien wdrożyć następujące procedury:

 • Każdy system operacyjny powinien mieć wdrożony skuteczny system antywirusowy z aktualną definicją wirusów.
 • Administrator Systemu Informatycznego powinien mieć możliwość zarządzania oprogramowaniem antywirusowym z tzw. konsoli z dostępem do informacji o aktualnych definicjach wirusów, historii skanowania, kwarantannach czy zainfekowanych komputerach.
 • Zainfekowany komputer powinien być automatyczne odłączany od sieci informatycznej z automatycznym powiadomieniem administratora. poprzez wiadomość email, sms lub inne.
 • ASI w dowolnym momencie powinien mieć dostęp do informacji o logach w zakresie ochrony antywirusowej.

Firewall oraz IDS/IPS

Systemy takie jak Firewall oraz Intrusion detection system / Intrusion prevention system to kluczowe elementy bezpieczeństwa sieci informatycznej. Ich wdrożenie powinno następować zawsze przy każdym projekcie infrastruktury teleinformatycznej. Administrator Systemu Informatycznego powinien wdrożyć procedury, takie jak:

 • Każdy system informatyczny powinien mieć uruchomiony firewall.
 • Każda sieć komputerowa powinna mieć uruchomiony firewall sprzętowy np. Cisco ASA.
 • W miarę możliwość budżetowych firmy, należy wdrożyć skuteczny system IDS / IPS.
 • Do niezbędnego minimum należy ograniczyć ilość otwartych portów w ruchu sieciowym.
 • ASI powinien być automatycznie informowany o każdorazowej próbie ataku lub włamania do sieci.
 • Żądanie echa ICMP powinno być wyłączone na interfejsach WAN.

Backup danych

Zapasowe kopie informacji, oprogramowania i obrazów systemów, należy regularnie wykonywać i testować, zgodnie z ustaloną polityką kopii zapasowych. Administrator Systemu Informatycznego powinien spełniać poniższe wymagania w zakresie kopii bezpieczeństwa:

 • Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym wglądem, przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych oraz programów i narzędzi, należy dokonywać z częstotliwością umożliwiającą skuteczne odtworzenie danych po awarii SI.
 • Nośniki zawierające kopie zapasowe, należy szyfrować, gdy opuszczają one obszar przetwarzania.
 • ASI wykonuje backup danych zgodnie z przyjętym harmonogramem i na podstawie wcześniej przyjętej inwentaryzacji systemów danych.

Urządzenia mobilne

Poniższe wymagania RODO w zakresie urządzeń mobilnych dotyczą komputerów przenośnych (laptopów), pendrive’ów, telefonów lub innych zewnętrznych pamięci.

 • Każdy mobilny IND (informatyczny nośnik danych) powinien być szyfrowany, kiedy opuszcza miejsce przetwarzania – miejsce firmy.
 • Dostęp do IND powinien być zapewniony tylko dla właściciela, poprzez wprowadzenie np. loginu i hasła, przykładowo funkcja BitLocker.
 • Administrator systemu powinien prowadzić rejestr wydanych urządzeń mobilnych.
 • Każdy komputer powinien blokować możliwość podłączenia nieautoryzowanego IND np. pendrive.
 • Każdy IND powinien być obowiązkowo skanowany programem antywirusowym, przed jego uruchomieniem w systemie.

Urządzenia sieciowe

Urządzenia sieciowe takie jak switch’e, czy drukarki, również powinny być skonfigurowane w bezpieczny sposób, aby siec informatyczna była w zgodności z RODO. Najważniejsze ustawienia, które powinny być wdrożone to:

 • Każde urządzenie sieciowe powinno mieć jednoznaczny identyfikator sieciowy np. nazwa hosta i być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem z wykorzystaniem loginu i hasła.
 • Sieć powinna być tak zabezpieczona, aby nie pozwalała na komunikację nieautoryzowanych urządzeń sieciowych np. switch’y.
 • VLAN administracyjny powinien być odseparowany od VLAN’u roboczego.
 • Routing na routerach brzegowych powinien być tak skonfigurowany i zabezpieczony, aby niemożliwe było wprowadzenie fałszywych tras i przekierowanie ruchu na zainfekowane urządzenie.
 • Wydruki na drukarkach sieciowych zlokalizowanych w miejscach publicznych, powinien być zabezpieczony kodem PIN (druk następuje w momencie podejścia do drukarki i wprowadzeniu PIN).

Strony internetowe

Wymagania RODO dla stron internetowych również występują i są to:

 • Połączenie ze stroną internetową, na której występują formularze do wypełnienia np. newsletter, formularz zamówienia, logowanie się, powinno być szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
 • Zaleca się, aby certyfikat SSL na stronie internetowej był klasy OV lub EV.
 • Hasła użytkowników powinny być przechowywane w sposób zaszyfrowany.
 • Na stronie internetowej powinna być polityka prywatności zawierająca zasady przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.
 • Jeżeli strona internetowa wykorzystuje „ciasteczka”, należy umieścić politykę cookies.
 • Pod każdym formularzem kontaktowym, należy umieścić informację o zasadach przetwarzania danych osobowych.
 • Strona internetowa powinna zawierać punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych.
 • Jeżeli posiadasz sklep internetowy należy umieścić regulamin wraz z zasadami odstąpienia od umowy oraz zasadami obowiązku zapłaty za zamówienie.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie może być jednocześnie zgodą na przesyłanie niezamówionej informacji, np. działania marketingowe.

Ochrona fizyczna

Wymagania RODO dla ochrony fizycznej sprzętu komputerowego:

 • Każde urządzenie, które przetwarza dane osobowe powinno być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem np. pomieszczenie zamykane na klucz.
 • Szafy „zgodne z RODO” zamykane na klucz nie są obowiązkowe. Wystarczy zabezpieczyć dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Powinna być wdrożona procedura, uniemożliwiająca wyniesienie komputerów i urządzeń sieciowych ze strefy bezpieczeństwa.
 • Dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, powinien być rejestrowany, np. system kontroli dostępu lub książka wydawania kluczy.
 • Jeżeli w firmie wykorzystywane są kamery, należy umieścić odpowiednią informację przed wejściem do strefy nagrań.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Administrator Systemu Informatycznego ASI powinien opracować Instrukcję zarządzania systemem informatycznym i przedstawić Administratorowi Danych Osobowych do zatwierdzenia. Instrukcja powinna zawierać odpowiednie polityki w zakresie:

 • Konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 • Zakładania i kasowania kont użytkowników.
 • Przechowywania haseł administracyjnych.
 • Wykonywania kopii zapasowych.
 • Szacowania ryzyka.
 • Urządzeń mobilnych.
 • Zdalnego dostępu .
 • Usuwania danych.
 • Szablonów zabezpieczeń.
 • Ochrony antywirusowej.
 • i wiele innych.

Instrukcję można kupić w naszym sklepie internetowym pod adresem: www.bhpex.pl/sklep/