Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Przeznaczenie i uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, wyznaczonych przez pracodawcę do prowadzenia instruktażu na stanowiskach pracy, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 

Cel szkolenia

Celem przeprowadzenia szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez szkolonego pracownika:
 • wiadomości i umiejętności z zakresu skutecznego przekazywania wiedzy praktycznej dotyczącej bezpiecznego i prawidłowego wykonywania powierzonej pracy.
Warunkiem skuteczności dobrze przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego jest właściwy dobór i stosowanie metod nauczania. Forma instruktażu polega, poza ogólnym zaznajomieniem pracownika z działalnością i problemami zakładu pracy, na procesie dostosowania pracownika do wykonywania ściśle określonych zadań zawodowych w sposób prawidłowy, sprawny, a przede wszystkim bezpieczny.
Dla zrealizowania ww. celu szkolenia niezbędne jest zapoznanie jego uczestników z następującymi tematami:
 • źródłami i podstawami prawnymi oraz podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy;
 • zasadami i metodami nauczania dorosłych;
 • przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania określonej pracy;
 • przedstawienia celu prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Tematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

 

L.p. Zagadnienie Czas
1 - Podstawa prawna szkolenia wstępnego bhp:
 • Definicja instruktażu ogólnego
 • Definicja instruktażu stanowiskowego
 • Cel szkolenia
 • Uczestnicy szkolenia

- Ramowe programy szkoleń: instruktażu ogólnego i stanowiskowego

60 min
2

Formy kształcenia:

 • kursy,
 • konferencje,
 • narady,
 • sympozja,
 • seminaria,
 • forum,
 • instruktaże.
30 min
3 Środki dydaktyczne stosowane w szkoleniach 30 min
4 Zasady nauczania - 7 zasad kształcenia  30 min
5 Metody nauczania praktycznego - podział 30 min
6 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:
 • Czynności przed rozpoczęciem pracy, czynności w czasie pracy, czynności po zakończeniu pracy, czynności zabronione i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
30 min
7 Rola instruktora w nauczaniu, dobór metody przekazu określonej wiedzy 30 min
8

- Prawidłowe przeszkolenie pracownika i przebieg instruktażu stanowiskowego:

 • Pokaz i objaśnienie całego procesu technologicznego
 • Próbne wykonanie zadania przez szkolonego pod kontrolą instruktora
 • Samodzielna praca pod nadzorem instruktora
 • Omówienie i ocena przebiegu nauki

- Dokumentacja instruktażu stanowiskowego:

 • Zapoznanie z instrukcjami stanowiskowymi,
 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracy,
 • Zapoznanie z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami.
120 min
  RAZEM 6 godz.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Informacje ogólne dotyczące szkolenia
 1. Cel i uczestnicy szkolenia,
 2. Charakterystyka i rodzaje instruktaży,
 3. Ramowy program szkolenia,
 4. Szczegółowe zagadnienia szkolenia.
 1. Pojęcia i definicje z zakresu kształcenia
 1. Psychologia pracy,
 2. Ergonomia,
 3. Nauczanie,
 4. Dokształcanie, doskonalenia zawodowe, samokształcenie,
 5. Kwalifikacje zawodowe,
 6. Nauczyciel,
 7. Formy kształcenia.
 1. Formy kształcenia
 1. Formy edukacji zawodowej dorosłych,
 2. Szkolne formy edukacji zawodowej dorosłych,
 3. Pozaszkolne formy edukacji zawodowej dorosłych,
 4. Publiczna oraz niepubliczna edukacja zawodowa dorosłych,
 5. Metody edukacji dorosłych,
 6. Formy organizacji szkoleń z zakresu BHP.
 1. Środki dydaktyczne
 1. Środki dydaktyczne definicja,
 2. Klasyfikacja środków dydaktycznych,
 3. Funkcja środków dydaktycznych,
 4. Czemu służą środki dydaktyczne.
 1. Zasady kształcenia, podział zasad kształcenia na 7 podstawowych grup
 1. Zasada świadomej aktywności,
 2. Zasada wiązania teorii z praktyką,
 3. Zasada poglądowości,
 4. Zasada przystępności,
 5. Zasada systematyczności,
 6. Zasada trwałości wiedzy i umiejętności,
 7. Zasada indywidualizacji i zespołowości.
 1. Metody nauczania praktycznego, podział metod nauczania praktycznego
 1. Pokaz,
 2. Ćwiczenie,
 3. Metoda omówienia oraz instruktażu,
 4. Uczestnictwo w pracy,
 5. Metoda sprawdzenia i oceny wyników pracy.
 1. Rola  instruktora w nauczaniu oraz wytyczne go prawidłowego przeszkolenia pracownika
 1. Rola instruktora w nauczaniu
 2. Najczęściej popełniane błędy podczas szkolenia,
 3. Cel szkolenia,
 4. Uczestnicy szkolenia,
 5. Sposób organizacji szkolenia,
 6. Etapy instruktażu stanowiskowego:
 • wstępna rozmowa, która pozwala na zorientowanie się w zakresie wiedzy i umiejętności u szkolonego pracownika,
 • Pokaz i objaśnienie procesu technologicznego,
 • Próbne wykonanie zadania przez szkolonego,
 • Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem szkolącego,
 • Omówienie  i ocena przebiegu nauki,
 1. Uzupełnienie karty szkolenia wstępnego część A i B,
 2. Ramowy program instruktażu ogólnego i stanowiskowego,
 3. Różnica między nauczaniem, a treningiem.