Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie wstępne BHP w języku ukraińskim - Вступний інструктаж з охорони праці
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Nazwa szkolenia

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla pracowników

Typ szkolenia

Webinarium

Platforma / Gdzie

ZOOM

Prowadzący

Specjalista ds. BHP

Język

Ukraiński

Szczegóły

Możliwość zadawania pytań na żywo

 

POL

UKR

Ze względu na trudną sytuację na Ukrainie związaną z działaniami wojennymi, Polska przyjęła obywateli Ukrainy szukających schronienia. Obecnie wiele z tych osób jest zatrudnionych w polskich firmach, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć zakres działań związanych ze szkoleniami BHP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców zatrudniających pracowników z Ukrainy, nasze Centrum Edukacyjne uruchomiło specjalne szkolenia wstępne w języku ukraińskim. Szkolenie prowadzi specjalnie w tym celu zatrudniona osoba, która posiada uprawnienia inspektora ds. BHP, wychowała się w Ukrainie i biegle włada językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

У зв’язку зі складною ситуацією в Україні, пов’язаною з воєнними діями, Польща приймала громадян України, які шукали прихистку. Наразі багато таких осіб працевлаштовуються до польських підприємств, у звязку з чим ми вирішили розширити сферу діяльності, пов’язану з навчанням з охорони праці.

Навчання проводить фахівець з України, яка має кваліфікацію інспектора з охорони праці та вільно володію українською та російською мовами.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników z Ukrainy

Szkolenia wstępne BHP dzielą się na dwie części, instruktażu ogólnego (teoretycznego) oraz instruktażu stanowiskowego (praktycznego) prowadzonego przez przełożonego na danym stanowisku pracy z zakresu bezpieczeństwa obsługiwanych maszyn i urządzeń.

 • Instruktaż ogólny bhp jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
 • Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.
 • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy (przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

Початкове навчання з охорони праці для працівників з України

Первинний інструктаж з охорони праці поділяється на дві частини: загальний (теоретичний) інструктаж і інструктаж на робочому місці (практичний) у сфері безпеки експлуації машин і пристроїв. Обидва інструктажі проводить керівник на даному робочому місці.

 • Загальний інструктаж з охорони праці є частиною початкового навчання з охорони праці.
 • Навчання призначене для всіх людей, які починають працювати на даному робочому місці.
 • Навчання проводити в перший день роботи (до допуску працівника до роботи).

Celem instruktażu bhp po ukraińsku, jest zapoznanie pracowników władających tylko językiem ukraińskim z:

 • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy.
 • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Метою навчання з охорони праці українською мовою є ознайомлення працівників, які володіють виключно українською мовою:

 • Основні норми охорони праці, що містяться в КЗпП, колективних трудових договорах або правилах праці.
 • Правила та принципи охорони і гігієни праці, що діють на даному робочому місці.
 • Принципи надання першої медичної допомоги при нещасному випадку.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie wstępne bhp przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, m.in. pielęgniarek, nauczycielek, kosmetyczek, fryzjerek, pracowników produkcji, elektryków, kierowców, murarzy, dekarzy, sprzątaczek, hydraulików, malarzy, robotników drogowych, pracowników administracyjno - biurowych, inżynierów, kierowników, itp., którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Учасники тренінгу

Початкове навчання з охорони праці призначене для всіх працівників, в т.ч.: медичних сестер, вчителів, косметологів, перукарів, працівники лінії виробництва, електрики, водії, муляри, покрівельники, прибиральники, сантехніки, маляри, дорожні робітники, адміністративні та офісні працівники, інженери, керівники тощо, які тільки починають працювати на даному робочому місці.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez nasze centrum edukacyjne. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Методика організації навчання

Навчання організовується у формі інструктажу – до початку роботи працівника на даному робочому місці – на основі детальної програми, розробленої нашим освітнім центром. Під час навчання необхідно використовувати відповідні дидактичні засоби, зокрема навчальні відеоматеріали, дошки, плакати для відображення інформації, засоби для надання першої допомоги при нещасному випадку.

Ważność szkolenia

 • Sześć miesięcy dla osób kierujących pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.
 • Dwanaście miesięcy dla pozostałych pracowników.

Періодичність тренінгу

 • Раз на шість місяців для людей, які керують працівниками, особливо керівниками структурних підрозділів, майстрами та бригадирами.
 • Раз на дванадцять місяців для решти працівників.

Charakterystyka ogólna szkolenia wstępnego bhp w języku ukraińskim

 • Instruktaż ogólny bhp zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Instruktaż ogólny bhp odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
 • Instruktaż ogólny bhp w naszym Centrum Edukacyjnym prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Instruktaż ogólny bhp zakończony jest wydaniem "Karty szkolenia wstępnego", podpisanej przez pracownika służby bhp oraz przez pracownika odbywającego instruktaż. Karta następnie przekazywana jest pracodawcy, który przechowuje ją w aktach osobowych pracownika.

Загальна характеристика початкового навчання з охорони праці українською мовою

 • Загальний інструктаж з охорони праці надає учасникам навчання основні правила охорони праці, що містяться в КЗпП, колективних трудових договорах або правилах праці, з положеннями та принципами охорони праці на певному робочому місці, а також з принципами надання першої допомоги у разі невідкладної ситуації.
 • Загальний інструктаж з охорони праці перед допуском до роботи проводять новоприйняті працівники, учні, які проходять стажування у роботодавця, та учні, які проходять виробничу практику.
 • Загальний інструктаж з охорони праці в нашому навчальному центрі за  мови проводить працівник служби охорони праці з багаторічним досвідом, який має дійсний сертифікат про проходження необхідного навчання за фахом з гігієни та безпеки праці.
 • Загальний інструктаж з охорони праці завершується видачею «Картки первинного навчання», підписаної працівником служби охорони праці та працівником, який проходить інструктаж. Далі картка передається роботодавцю, який зберігає її в особовій справі працівника.

 

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Program instruktażu ogólnego /Загальна навчальна програма/

Lp.

Temat szkolenia / Тема навчання/

Liczba

godzin
/кількість годин/

1.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy /Сутність охорони праці/

0,6

2.

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /Обсяг обов'язків і повноважень роботодавця, працівників та окремих організаційних підрозділів на виробництві та громадських організацій у сфері охорони праці/

3.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy /Відповідальність за порушення положень або правил охорони праці/

4.

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy /Правила пересування на робочому місці/

0,5

5.

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze /Види небезпек і небезпеки для здоров'я, що виникають на підприємстві та основні заходи профілактики щодо недопущення аварій/

6.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym /Основні принципи охорони праці, пов'язані з експлуатацією технічних пристроїв і внутрішнього транспорту/

0,4

7.

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego /Правила розміщення робочого одягу та взуття, а також засобів індивідуального захисту, на робочому місці особи, яка інструктується/

0,5

8.

Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika /Порядок і чистота на робочому місці, їх вплив на здоров'я і безпеку працівника/

9.

Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego /Профілактична медична допомога - правила її здійснення стосовно посади особи, яка інструктується/

10.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru /Основні принципи протипожежного захисту та порядок дій у разі пожежі/

1

11.

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy /Порядок дій у разі нещасного випадку, включаючи організацію та принципи надання першої медичної допомоги/

 

Razem /Разом/

3

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

0,6

 

1.1. Najważniejsze definicje:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- ochrona pracy.

1.2.Regulacje prawne dotyczące ochrony pracy:

- Kodeks pracy,

- Regulamin pracy,

- Inne akty prawne.

1.3. Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów  bhp:

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- Państwowa Inspekcja Sanitarna,

1.4. Inne organy nadzoru nad warunkami pracy:

- Urząd Dozoru Technicznego,

- Urzędy Górnicze,

- Organy nadzoru budowlanego,

- Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,

- Komenda Główna Straży Pożarnej,

- Policja.

1.5. Społeczny nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp:

- Związki zawodowe,

- Społeczna inspekcja pracy – współpraca z PIP i innymi organami.

 

2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

2.1. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy.

2.2. Obowiązki i uprawnienia pracownika.

2.3. Zakres działania oraz uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

2.4. Zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy.

2.5. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

3.1. Odpowiedzialność porządkowa:

- upomnienie,

- nagana,

- kara pieniężna.

3.2. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami.

3.3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

3.4. Podmioty uprawnione do nakładania kar grzywny:

- Inspektorzy PIP,

- Inspektorzy sanitarni.
3.5. Odpowiedzialność karna pracodawcy.

 

4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

0,5

 

4.1. Podział, wymiary, znakowanie dróg komunikacji wewnętrznej.

4.2. Pionowe, poziome i świetlne znaki drogowe.

4.3. Utrzymanie dróg komunikacji wewnętrznej.

4.4. Zasady poruszania się środków transportowych w komunikacji publicznej.

4.5. Zasady poruszania się pieszych.

4.6. Nawierzchnie dróg, czystość.

4.7. Miejsca niebezpieczne.

4.8. Przemieszczanie się pieszych między kondygnacjami.

4.9. Schody, pochylnie.

4.10. Dźwigi osobowe i urządzenia do podnoszenia.

4.11. Drabin przenośne.

4.12. Wymogi dla dróg ewakuacyjnych i dojazdów pożarowych.

4.13. Oświetlenie dróg na zewnątrz budynków i wewnętrznych ciągówkomunikacyjnych.

4.14. Przemieszczanie się w pomieszczeniach.

4.15. Dojścia, przejścia.

4.16. Pomieszczenia pracy.

 

5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

 

 

5.1. Czynniki niebezpieczne (urazowe) w środowisku, w tym w miejscuzamieszkania podopiecznych.

5.2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe:

- czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat, pyły, promieniowanie),

- czynniki chemiczne (substancje i preparaty),

- czynniki biologiczne (mikroorganizmy),

- czynniki psychofizyczne (obciążenie fizyczne, obciążenie nerwowo-psychiczne),

- uciążliwości środowiska pracy.

5.3. Zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu tych czynników na pracownika:

- eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników,

- ograniczenie oddziaływania tych czynników poprzez odsunięcie człowiekaz obszaru ich wpływu,

- ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych iszkodliwych poprzez osłonięcie strefy narażenia,

- ograniczenie wpływu tych czynników poprzez zastosowanie ochronosobistych,

- ograniczenie zagrożenia człowieka czynnikami niebezpiecznymi iszkodliwymi przez dobór pracowników, właściwą organizację pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników,

 

6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

0,4

 

6.1. Stanowisko pracy.

6.2. Ogólne wymagania dla stanowisk pracy.

6.3. Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń.

6.4. Zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów:

- mężczyźni,

- kobiety,

- młodociani.

 

7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

0,5

 

7.1. Środki ochrony indywidualnej:

- podział środków ochrony indywidualnej,

- dobór środków ochrony indywidualnej.

7.2. Odzież i obuwie robocze:

- obowiązki pracodawcy,

- tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego,

- karta ewidencyjna wyposażenia.

7.3. Pranie odzieży roboczej

 

8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

 

 

8.1. Odpowiedzialność pracowników.

8.2. Porządek i czystość w miejscu pracy.

8.3. Zagrożenia pożarem.

8.4. Zagrożenia wypadkowe i chorobowe.

8.5. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

- ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

8.6. Środki higieny osobistej.

 

9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 

 

9.1. Profilaktyczne badania lekarskie:

- badania wstępne,

- badania okresowe,

- badania kontrolne,

9.2. Skierowanie na badania lekarskie.

9.3. Zaświadczenie lekarskie.

9.4. Służba medycyny pracy.

9.5. Badania sanitarne.

9.6. Posiłki profilaktyczne i napoje.

 

10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

1

 

10.1. Ogólne wiadomości o pożarach i wybuchach.

10.2. Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom.

10.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków.

10.4. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.

10.5. Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru.

 

11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

 

11.1. Definicja wypadku przy pracy.

11.2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

11.3. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

11.4. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:

- zranienia,

- krwotoki,

- złamania,

- zwichnięcia,

- urazy termiczne

- porażenie prądem elektrycznym (resuscytacja krążeniowo oddechowa),

- zatrucia chemiczne,

- pogryzienia przez zwierzęta.

 

  Razem:

3 godz.