Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla pracowników
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Nazwa szkolenia

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla pracowników

Typ szkolenia

Webinarium

Platforma / Gdzie

ZOOM

Prowadzący

Specjalista ds. BHP

Język

Polski

Szczegóły

Możliwość zadawania pytań na żywo

 

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników, prowadzone jest w formie instruktażu ogólnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Należy pamiętać, że szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  1. podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  2. przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  3. zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie wstępne bhp przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, m.in. elektryków, kierowców, murarzy, dekarzy, sprzątaczek, hydraulików, malarzy, robotników drogowych, pracowników administracyjno - biurowych, inżynierów, kierowników, itp., którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez nasze centrum edukacyjne. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Ważność szkolenia

  1. Sześć miesięcy dla osób kierujących pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.
  2. Dwanaście miesięcy dla pozostałych pracowników.

 

Charakterystyka ogólna szkolenia wstępnego bhp

  1. Instruktaż ogólny bhp zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  2. Instruktaż ogólny bhp odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
  3. Instruktaż ogólny bhp w naszym centrum edukacyjnym prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Instruktaż ogólny bhp zakończony jest wydaniem "Karty szkolenia wstępnego", podpisanej przez pracownika służby bhp oraz przez pracownika odbywającego instruktaż. Karta następnie przekazywana jest pracodawcy, który przechowuje ją w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

0,6

2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 

4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

0,5

5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

 

6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

0,4

7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

0,5

8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

 

9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 

10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

1

11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

  Razem:

minimum 3

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

0,6

 

1.1. Najważniejsze definicje:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- ochrona pracy.

1.2.Regulacje prawne dotyczące ochrony pracy:

- Kodeks pracy,

- Regulamin pracy,

- Inne akty prawne.

1.3. Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów  bhp:

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- Państwowa Inspekcja Sanitarna,

1.4. Inne organy nadzoru nad warunkami pracy:

- Urząd Dozoru Technicznego,

- Urzędy Górnicze,

- Organy nadzoru budowlanego,

- Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,

- Komenda Główna Straży Pożarnej,

- Policja.

1.5. Społeczny nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp:

- Związki zawodowe,

- Społeczna inspekcja pracy – współpraca z PIP i innymi organami.

 

2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

2.1. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy.

2.2. Obowiązki i uprawnienia pracownika.

2.3. Zakres działania oraz uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

2.4. Zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy.

2.5. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

3.1. Odpowiedzialność porządkowa:

- upomnienie,

- nagana,

- kara pieniężna.

3.2. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami.

3.3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

3.4. Podmioty uprawnione do nakładania kar grzywny:

- Inspektorzy PIP,

- Inspektorzy sanitarni.
3.5. Odpowiedzialność karna pracodawcy.

 

4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

0,5

 

4.1. Podział, wymiary, znakowanie dróg komunikacji wewnętrznej.

4.2. Pionowe, poziome i świetlne znaki drogowe.

4.3. Utrzymanie dróg komunikacji wewnętrznej.

4.4. Zasady poruszania się środków transportowych w komunikacji publicznej.

4.5. Zasady poruszania się pieszych.

4.6. Nawierzchnie dróg, czystość.

4.7. Miejsca niebezpieczne.

4.8. Przemieszczanie się pieszych między kondygnacjami.

4.9. Schody, pochylnie.

4.10. Dźwigi osobowe i urządzenia do podnoszenia.

4.11. Drabin przenośne.

4.12. Wymogi dla dróg ewakuacyjnych i dojazdów pożarowych.

4.13. Oświetlenie dróg na zewnątrz budynków i wewnętrznych ciągówkomunikacyjnych.

4.14. Przemieszczanie się w pomieszczeniach.

4.15. Dojścia, przejścia.

4.16. Pomieszczenia pracy.

 

5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

 

 

5.1. Czynniki niebezpieczne (urazowe) w środowisku, w tym w miejscuzamieszkania podopiecznych.

5.2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe:

- czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat, pyły, promieniowanie),

- czynniki chemiczne (substancje i preparaty),

- czynniki biologiczne (mikroorganizmy),

- czynniki psychofizyczne (obciążenie fizyczne, obciążenie nerwowo-psychiczne),

- uciążliwości środowiska pracy.

5.3. Zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu tych czynników na pracownika:

- eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników,

- ograniczenie oddziaływania tych czynników poprzez odsunięcie człowiekaz obszaru ich wpływu,

- ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych iszkodliwych poprzez osłonięcie strefy narażenia,

- ograniczenie wpływu tych czynników poprzez zastosowanie ochronosobistych,

- ograniczenie zagrożenia człowieka czynnikami niebezpiecznymi iszkodliwymi przez dobór pracowników, właściwą organizację pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników,

 

6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

0,4

 

6.1. Stanowisko pracy.

6.2. Ogólne wymagania dla stanowisk pracy.

6.3. Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń.

6.4. Zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów:

- mężczyźni,

- kobiety,

- młodociani.

 

7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

0,5

 

7.1. Środki ochrony indywidualnej:

- podział środków ochrony indywidualnej,

- dobór środków ochrony indywidualnej.

7.2. Odzież i obuwie robocze:

- obowiązki pracodawcy,

- tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego,

- karta ewidencyjna wyposażenia.

7.3. Pranie odzieży roboczej

 

8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

 

 

8.1. Odpowiedzialność pracowników.

8.2. Porządek i czystość w miejscu pracy.

8.3. Zagrożenia pożarem.

8.4. Zagrożenia wypadkowe i chorobowe.

8.5. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

- ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

8.6. Środki higieny osobistej.

 

9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 

 

9.1. Profilaktyczne badania lekarskie:

- badania wstępne,

- badania okresowe,

- badania kontrolne,

9.2. Skierowanie na badania lekarskie.

9.3. Zaświadczenie lekarskie.

9.4. Służba medycyny pracy.

9.5. Badania sanitarne.

9.6. Posiłki profilaktyczne i napoje.

 

10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

1

 

10.1. Ogólne wiadomości o pożarach i wybuchach.

10.2. Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom.

10.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków.

10.4. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.

10.5. Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru.

 

11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

 

11.1. Definicja wypadku przy pracy.

11.2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

11.3. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

11.4. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:

- zranienia,

- krwotoki,

- złamania,

- zwichnięcia,

- urazy termiczne

- porażenie prądem elektrycznym (resuscytacja krążeniowo oddechowa),

- zatrucia chemiczne,

- pogryzienia przez zwierzęta.

 

  Razem:

3 godz.