Szkolenia BHP

Informacje o szkoleniu

Szkolenie ochrony środowiska z zakresu obsługi systemu BDO dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli uczestnikom samodzielnie wywiązywać się z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych oraz prowadzić bieżącą ewidencję odpadów.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników przedsiębiorstw;
 • pracodawców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • specjalistów ds. ochrony środowiska.

Cel szkolenia

Najważniejszym celem szkolenia jest przygotowanie zainteresowanych do wywiązywania się z ciążących na nich obowiązków odpadowych i opakowaniowych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dzięki szkoleniu dowiesz się :

 • Co to jest baza danych BDO i kto podlega wpisowi do tej bazy?
 • W jaki sposób logować się do BDO i przypisywać użytkowników?
 • Jak tworzyć i prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO?
 • Jak sporządzać sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności?
 • Gdzie i w jakim terminie składać sprawozdania?
 • Jak obliczać opłaty produktowe i sposoby ponoszenia mniejszych kosztów?
 • Jakie grożą kary za nie wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych?

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie dla zainteresowanych podmiotów w zakresie ochrony środowiska - BDO prowadzone jest w formie seminarium na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez nasze Centrum Szkoleniowe. Do tego szkolenia wybieramy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne w postaci filmów, zdjęć, prezentacji multimedialnych. Prowadzący podzielą się praktyczną, ale i teoretyczną wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów. Każdy Uczestnik kursu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, a także będzie mógł zadawać prowadzącemu na bieżąco nurtujące go pytania.

Informacje ogólne

 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe dla siebie.
 • Po odbyciu szkolenia wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA - w zakresie obsługi bazy danych BDO

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

1.

 Wprowadzenie - baza danych BDO

30-45 min

2.

 Ewidencjonowanie odpadów

30-60 min

3.

 Moduł sprawozdawczość - sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

45-60 min

4.

 Moduł sprawozdawczości - sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

60-120 min

5.

 Moduł sprawozdawczości - sprawozdawczość komunalna**

45-60 min

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA - w zakresie obsługi bazy danych BDO

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

1.

Wprowadzenie - baza danych BDO

 • Co to jest baza danych BDO?
 • Na kim spoczywa obowiązek rejestracji w bazie danych BDO:
  - zwolnienia z rejestracji
 • Wnioski w systemie BDO:
  - Wniosek rejestracyjny
  - Wniosek aktualizacyjny
  - Wniosek o wykreślenie
 • Logowanie do bazy BDO:
  - Przypisywanie użytkowników

30-45 min

2.

Ewidencjonowanie odpadów:

 • Karty Przekazania Odpadów (z podziałem na KPO i KPOK*):
  - wystawienie i wygenerowanie potwierdzenia utworzenia karty
  - potwierdzenie przyjęcia/ odrzucenia karty (korekta odrzuconej karty)
  - potwierdzenie zakończenia transportu
 • Karty Ewidencji Odpadów:
  - ogólnie karta ewidencji odpadów
  - karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych*
  - karta ewidencji odpadów niebezpiecznych*
  - karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji*
  - karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego*
 • Sankcje, w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków

30-60 min

3.

Moduł sprawozdawczość:

 • Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
 • Termin i miejsce składania sprawozdania
 • Składanie sprawozdań, tworzenie korekt, pobieranie UPO
 • Opłata produktowa
 • Sankcje, w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków

45-60 min

4.

Moduł sprawozdawczości:

 • Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:
  - Dział I
  - Dział II*
  - Dział III*
  - Dział IV*
  - Dział V*
  - Dział VI*
  - Dział VII*
  - Dział VIII*
  - Dział IX*
  - Dział X*
  - Dział XI*
  - Dział XII*
 • Termin i miejsce składania sprawozdania
 • Składanie sprawozdań, tworzenie korekt, pobieranie UPO
 • Sankcje, w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków

60-120 min

5.

Moduł sprawozdawczości**:

 • Sprawozdawczość komunalna:
  - sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
  - sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  - sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne
 • Termin i miejsce składania sprawozdań
 • Składanie sprawozdań, tworzenie korekt, pobieranie UPO
 • Sankcje, w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków

45-60 min

* do wyboru, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

** koszt i zakres szkolenia z dodatkowym modułem ustalany jest indywidualnie

Całe szkolenie w zakresie sytemu BDO trwać będzie 2-3h.