Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie okresowe BHP w języku ukraińskim dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - Періодичне навчання з охорони праці українською мовою для працівників, зайнятих на робітничих професіях
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

POL

UKR

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników z Ukrainy zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, m.in. elektryków, kierowców, murarzy, dekarzy, sprzątaczek, hydraulików, malarzy, robotników drogowych oraz innych.

Для кого

Навчання призначене для працівників з України, зайнятих на робітничих спеціальностях, в т.ч. електрики, водії, муляри, покрівельники, прибиральники, сантехніки, маляри, дорожні робітники та інші.

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego BHP w języku ukraińskim dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.
 3. Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Мета навчання

Метою періодичного навчання з охорони праці українською мовою для працівників, зайнятих на робітничих спеціальностях, є оновлення та доповнення знань і навичок, зокрема у сфері:

 1. Норми та принципи охорони праці, пов'язані з виконуваною роботою.
 2. Ризики, пов'язані з роботою, та методи захисту від цих ризиків.
 3. Провадження у разі аварії та в надзвичайних ситуаціях.

 

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 3 lata.

Періодичність навчання

Періодичність проходження навчання — раз на 3 роки.

Sposób organizacji szkolenia w języku ukraińskim

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych organizujemy w formie instruktażu na stanowisku pracy, a także jako wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych, a podczas szkolenia stosujemy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne takie jak filmy, tablice, folie, prezentacje z wykorzystaniem komputera lub rzutnika.

 

Szkolenie prowadzi specjalistka z Ukrainy, posiadająca uprawnienia inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy oraz biegle władająca językiem ukraińskim i rosyjskim, która została specjalnie zatrudniona aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu naszych klientów na szkolenia w dziedzinie bhp pracowników z Ukrainy.

 

Pierwsze szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz na rok.

 

Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba która:

 1. Przedłoży aktualne zaświadczenie z wymaganego szkolenia okresowego odbytego u innego pracodawcy w tym samym okresie.
 2. Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
 3. Ukończyła w okresie o który mowa powyżej, szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego dla określonego stanowiska pracy.

Методика організації навчання українською мовою

Ми організовуємо періодичні інструктажі з охорони праці для працівників українською мовою, зайнятих на робітничих спеціальностях, у формі навчання на робочому місці, а також лекцій, бесід, перегляд навчальних відеоматеріалів, обговорення обставин і причин нещасних випадків на виробництві та застосування профілактичних заходів. Під час тренінгу ми використовуємо підібрані відповідно до його характеру засоби навчання, такі як: фільми, дошки, плакати, комп’ютерні або проекторні презентації.

 

Навчання проводить фахівець з України, яка має кваліфікацію інспектора з охорони праці та вільно володію українською та російською мовами. Ми залучили до співпраці україномовного спеціаліста щоб задовольнити потребу наших клієнтів щодо навчання найманих працівників з України.

 

Перше навчання працівників, зайнятих на робітничих спеціальностях, має бути проведено протягом 12 місяців від початку роботи на певній посаді. Наступне періодичне навчання повинно проводитися не рідше одного разу на 3 роки, а на посадах із шкідлими та/або небебезпечними умовами праці, де є особливо високий ризик для безпеки або здоров’я працівників, не рідше одного разу на рік.

 

Від періодичного навчання може бути звільнена особа, яка:

 1. Подала актуальний сертифікат про проходження необхідного періодичного навчання в іншого роботодавця в той же період.
 2. Протягом цього періоду пройшла періодичну підготовку, необхідну для особи, зайнятої на посаді, що належить до іншої групи посад, якщо її програма охоплює предметний обсяг, передбачений програмою періодичного навчання, що застосовується на новій посаді.
 3. Протягом зазначеного вище періоду навчання вже пройшла навчання чи підвищення кваліфікації, пов’язані з професійною підготовкою, навчанням чи підвищенням кваліфікації, з урахуванням програми періодичного навчання на певній посаді.

 

Informacje ogólne

 1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 3. Szkolenie prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Загальна інформація

 1. Періодичне навчання з охорони праці для працівників, зайнятих на робітничих спеціальностях, організовує Освітній центр BHPEX у Зеленій Гурі, який зареєстрований у Реєстрі шкіл та навчальних закладів (RSPO), що ведеться Міністром національної освіти відповідно до положень Устави від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту.
 2. Навчання проводиться в конференц-залі BHPEX.
 3. Навчання проводить працівник служби охорони праці з багаторічним стажем, який має діючий сертифікат про проходження необхідного навчання в галузі охорони праці.
 4. Навчання завершується іспитом, де після його складання видається відповідне свідоцтво про закінчення навчання в галузі охорони праці.
 5. Довідка підписується директором навчального закладу та фахівця, який проводив навчання.

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

1

2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3

3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

  Razem:

minimum 8

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

1

  1.1. Ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.
1.2. Przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i ochrony pracy młodocianych.
1.3. Przepisy szczegółowe odnoszące się do stanowisk pracy osób szkolonych, nadzór nad warunkami pracy, Polskie Normy, wymagania dla maszyn i urządzeń.

 

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3

  2.1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w procesach pracy.
2.2. Metody badań i oceny czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy.
2.3. Oddziaływanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm ludzki.
2.4. Podstawowe metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.

 

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

  3.1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
3.2. Postępowanie w razie wypadku.
3.3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
3.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i wykorzystanie AED.
3.5. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii.
3.6. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
3.7. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe w zakładzie pracy.
3.8. Ewakuacja zasady postępowania i alarmowania.

 

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

  4.1. Pojęcie wypadku i rodzaje wypadków przy pracy.
4.2. Wypadki charakterystyczne dla branży uczestników szkolenia.
4.3. Zapobieganie wypadkom w pracy.
4.4. Rodzaje świadczeń wynikających z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

5. Pytania i zagadnienia do powtórzenia i uzupełnienia

 

  Razem:

8 godz.