Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Przeznaczenie i uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby BHP i osób pełniących zadania tej służby. Pomaga uzupełnić i sklasyfikować wiadomości na temat obowiązujących przepisów prawa oraz pogłębić wiedzę praktyczną niezbędną do pełnienia roli doradczej dla pracodawców.
 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • Regulacji prawnych z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych, dyrektyw UE, Międzynarodowej Organizacji Pracy,
 • Identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz problemów wynikających z analizy zagrożeń na stanowiskach pracy i dostosowania tych stanowisk do bieżących przepisów,
 • Przedstawienie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Analizy wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ograniczania występowania chorób zawodowych – profilaktyka,
 • Ustalania przyczyn wypadków w różnych zakładach pracy na przykładach (służby medyczne, budownictwo, zakłady produkcyjne),
 • Nowoczesnych metod pracy służb BHP (dokumentacja w firmie, prowadzenie kontroli, badania),
 • Nowoczesnych metod szkoleń w zakresie BHP,
 • Zasad postępowania w razie wypadku, zagrożenia oraz problemów dotyczących ochrony ppoż obiektów.

Tematyka szkolenia okresowego dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Lp.

Temat szkolenia

Czas trwania wykładów

Czas trwania ćwiczeń

1

 - Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

5

 

2

  - Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

2

 

3

 - Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

 • zagrożenia wypadkowe,
 • hałas i drgania mechaniczne,
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 • pola elektromagnetyczne,
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 • mikroklimat środowiska pracy,
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

5

 

4

 - Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

4

 

5

 - Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
 • urządzenia zabezpieczające,
 • środki ochrony indywidualnej

2

 

6

 - Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

4

2

7

 - Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

2

 

8

 - Nowoczesne metody pracy służby bhp

2

 

9

 - Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3

2

10

 - Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

 

11

 - Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

2

 

 

 Razem

32

4

 

Szczegółowy program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
 1. Źródła prawa, w tym prawa międzynarodowego:
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy,
 • Akty normatywne Unii Europejskiej – Dyrektywa Ramowa 89/391/EWG, dyrektywy szczegółowe,
 • Prawo pracy,
 • Kodeks Pracy,
 • Ustawy oraz Rozporządzenia,
 • Polskie Normy i Systemy Zarządzania - ISO 45001, (następca OHAS 18001, PN-N 18001),
 1. Polski system ochrony pracy:
 • rola pracodawców, obowiązki pracodawcy, projektantów, technologów, odpowiedzialność dyscyplinarna, zawodowa, karna, cywilna,
 • komórki wewnątrz zakładów zajmujące się ochroną pracy,
 • organy nadzoru i kontroli wewnętrzne i zewnętrzne nad warunkami pracy (państwowe i społeczne),
 1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych,
 3. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP,
 4. Instrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej,
 5. Wymogi dotyczące środków ochrony indywidualnej,
 6. Wymagania dotyczące budynków i budowli,
 7. Obowiązki pracownika, odpowiedzialność za nie przestrzeganie przepisów,
 8. Prawa pracownika (do bezpiecznej pracy, do wynagrodzenia, do urlopu wypoczynkowego), uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, okolicznościowy),
 9. Prawa pracownika do opieki lekarskiej (informacje zawarte w skierowaniu, badania profilaktyczne, umowa z medycyną pracy),
 10. Ochrona pracy kobiet w ciąży i karmiących oraz młodocianych,
 11. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów (wskazanych przez uczestników szkolenia),
 12. Kary porządkowe.
 1.  Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 1. Pojęcie ergonomii, czym się zajmuje i jakie są jej składowe,
 2. Instrukcje obsługi urządzeń,
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie dostosowania stanowisk pracy,
 4. Krzywe wydajności pracy w ciągu dnia, tygodnia i roku, wahania,
 5. Podstawowe informacje dotyczące pracy przy komputerze, postawa przy pracy z komputerem, oświetlenie miejsca pracy, wymagania dotyczące biurka, krzesła, monitora, klawiatury,
 6. Praca z laptopem – podstawowe informacje dotyczące używania przenośnego komputera,
 7. Jak różnicujemy pracę,
 8. Dolegliwości towarzyszące pracy przy komputerze,
 9. Obciążenia wysiłkiem statycznym, kiedy męczymy się bardziej?,
 10. Objawy zmęczenia oczu,
 11. Zespół cieśni nadgarstka,
 12. Dyskopatia - schorzenia kręgosłupa,
 13. Praca w pozycji stojącej lub wymagająca chodzenia,
 14. Transport, organizacja ręcznych prac transportowych, normy,
 15. Pomieszczenia pracy – ergonomiczne kształtowanie przestrzeni,
 16. Budowa antropometryczna człowieka – zasięg kończyn, rozmieszczenie urządzeń,
 17. Wydatek energetyczny, napoje i posiłki regeneracyjne, obciążenia pracą stojącą,
 18. Fizjologia pracy, poddanie analizie obciążeń występujących na stanowisku,
 19. Temperatura powietrza w pracy (SBS - syndrom chorego budynku),
 20. Charakterystyka pomieszczeń pracy (kubatura, oświetlenie).
 1. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 1. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego,
 2. Źródła informacji o zagrożeniach,
 3. Stworzenie odpowiednich warunków pracy,
 4. Wytyczne do oceny ryzyka – ORZ w pięciu krokach,
 5. Rola pracowników w szacowaniu ryzyka,
 6. Definicja ryzyka zawodowego, macierz ryzyka, warunki dopuszczalności ryzyka,
 7. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz identyfikacja i badanie ich przyczyn,
 8. Postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi,
 9. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
 10. Ochrona przed narażeniem na niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy (szpitalach),
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami,
 12. Ochrona radiologiczna (lasery klasy 1-4),
 13. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki w środowisku pracy służby zdrowia(chemiczne, biologiczne, fizyczne, rakotwórcze),
 14. Zagrożenia psychospołeczne i zarządzanie stresem,
 15. Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne,
 16. Przeciwdziałanie i metody walki ze stresem, rodzaje stresu, odczuwanie i implikacje społeczne,
 17. Trzy strategie walki ze stresem.
 1. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy i ich metody ograniczania
 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 2. Klasyfikacja czynników szkodliwych,
 3. Rodzaje czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne),
 4. Trzy grupy czynników w pracy kierowcy, przykłady,
 5. Pojęcie NDN i NDS (najwyższe dopuszczalne natężenie i najwyższe dopuszczalne stężenie),
 6. Charakterystyka czynników fizycznych,
 7. Definicja hałasu (wpływ hałasu na organizm ludzki, wartości hałasu w dB oraz ryzyko utraty słuchu),
 8. Drgania mechaniczne - wibracje,
 9. Promieniowanie optyczne, widzialne, nadfioletowe - skutki promieniowania oraz promieniowanie podczerwone, laserowe i jonizujące,
 10. Pole elektromagnetyczne,
 11. Prąd elektryczny,
 12. Ciśnienie atmosferyczne,
 13. Pyły,
 14. Charakterystyka czynników mechanicznych,
 15. Charakterystyka czynników chemicznych, czynniki występujące w służbie zdrowia (środki czyszczące i dezynfekujące, leki znieczulające – gaz anestezjologiczny, leki cytostatyczne),
 16. Charakterystyka czynników biologicznych, zagrożenia biologiczne w służbie zdrowia, ryzyko zakażenia, sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniem, minimalizacja zagrożeń zakażeniem, ochrona twarzy, rękawice ochronne, zasady operowania ostrymi narzędziami, kontakt z materiałem zakaźnym - ryzyko zarażenia drogą powietrzną oraz przez kontakt bezpośredni,
 17. Charakterystyka czynników psychofizycznych, obciążenie psychofizyczne w służbie zdrowia, a wypalenie zawodowe pracowników.
 1. Nowoczesne rozwiązanie techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Środki ochrony indywidualnej,
 2. Odzież i obuwie robocze,
 3. Ocena zgodności ŚOI, procedura oceny,
 4. Środki ochrony indywidualnej kat. 1-4,
 5. Oznakowanie CE,
 6. Instrukcje użytkowania Środków Ochrony Indywidualnej,
 7. Prawidłowy dobór środków do występujących zagrożeń, rękawic, masek, pochłaniaczy,
 8. Urządzenia sygnalizacyjne, wentylacja i klimatyzacja dobór i projektowanie.
 1. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób
 1. Definicja wypadku przy pracy i jego charakterystyka,
 2. Omówienie przyczyn zewnętrznych mających wpływ na wystąpienie wypadku,
 3. Podział wypadków ze względu na skutek,
 4. Rodzaje wypadków przy pracy (wypadek przy pracy, wypadek w drodze i z pracy oraz traktowany na równi z wypadkiem przy pracy),
 5. Przyczyny wypadków (ludzkie, organizacyjne i techniczne),
 6. Ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia wypadkowe, obostrzenia kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz sytuacje kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń,
 7. Odszkodowanie od pracodawcy,
 8. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku oraz kary za niepowiadomienie o wypadku ciężkim, śmiertelnym, zbiorowym odpowiednich instytucji,
 9. Choroby zawodowe (kiedy lekarz uznaje chorobę zawodową oraz kiedy pracownik może nie otrzymać świadczeń),
 10. Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia choroby zawodowej.
 1. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 1. Analiza wybranych wypadków,
 2. Ustalenie przyczyn wypadku,
 3. Model powstawania zdarzeń wypadkowych,
 4. Metoda TOL, MORT,
 5. Katastrofy budowlane,  odpowiedzialność za organizację pracy na budowie – kierownika budowy,
 6. Zagrożenia: prace na wysokości - rusztowania, środki załadunku, prace ziemne – wykopy, upadek z wysokości,
 7. Substancje i preparaty chemiczne,
 8. Elektronarzędzia,
 9. Przykłady wypadków: zawalenia, upadki, roboty ziemne,
 10. Inne prace w budownictwie,
 11. Eksploatacja maszyn, przykład wypadku,
 12. Wnioski z badań wypadków,
 13. Skuteczność badania wypadków – choroby zawodowe.
 1. Nowoczesne metody pracy w służbie BHP
 1. Programy wspomagające pracę służby BHP: STER, Asystent BHP, Tlen, Dobos3,
 2. Zalety e-lerningu, Platforma Moodle,
 3. Dokumentacja BHP w firmie, Vademecum BHP,
 4. Wiarygodne źródła wiedzy ATEST,
 5. Najważniejsze obowiązki służby BHP – prowadzenie kontroli stanu BHP, podział kontroli,
 6. Instrukcje BHP,
 7. Prowadzenie kontroli BHP w firmie,
 8. Analiza stanu BHP w firmie,
 9. Dokumentacja powypadkowa,
 10. Ocena Ryzyka Zawodowego,
 11. Dobre praktyki w kształtowaniu bezpieczeństwa, program modyfikacji zachowań,
 12. Badanie opinii pracowników,
 13. Promocja zdrowia,
 14. Wsparcie PIP, PIS,
 15. Poradnictwo CIOP.
 1. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP
 1. Definicja pojęcia BHP,
 2. Obowiązki w zakresie szkoleń,
 3. Charakterystyka i rodzaje instruktaży (ogólny i stanowiskowy),
 4. System szkoleń wstępne i okresowe,
 5. Psychologia pracy i nauczanie,
 6. Szczegółowe zagadnienia szkolenia,
 7. Dokształcanie, doskonalenie zawodowe i samokształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 8. Podział form edukacji zawodowej dorosłych na szkolne, pozaszkolne, publiczna oraz niepubliczna edukacja dorosłych,
 9. Formy kształcenia: kursy, konferencje, narady, sympozja, seminaria, forum, instruktaż,
 10. Środki dydaktyczne – czemu służą,
 11. Podział zasad kształcenia na 7 podstawowych grup:
 • Zasada świadomej aktywności,
 • Zasada wiązania teorii z praktyką,
 • Zasada poglądowości,
 • Zasada przystępności,
 • Zasada systematyczności,
 • Zasada trwałości wiedzy i umiejętności,
 • Zasada indywidualizacji i zespołowości,
 1. Metoda omówienia albo instruktażu, pokaz, ćwiczenie, uczestnictwo w pracy,
 2. Metoda sprawdzania i oceny wyników pracy,
 3. Cel, sposób i uczestnicy szkolenia,
 4. Organizacja szkolenia – instruktażu stanowiskowego,
 5. Uzupełnianie karty szkolenia wstępnego,
 6. Ramowy program instruktażu stanowiskowego,
 7. Różnica między nauczaniem a treningiem,
 8. Aktywizujące metody szkolenia: Burza Mózgów, Metaplan, Analiza przypadku.
 1.  Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń
 1. Istota pierwszej pomocy,
 2. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy,
 3. Obowiązek pracodawcy w zakresie przeszkolenia osób w firmie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki,
 4. Wyposażenie apteczki,
 5. Czynności zabronione po zaistnieniu wypadku,
 6. Bezpieczeństwo ratującego, o czym musimy pamiętać,
 7. Ocena stanu poszkodowanego,
 8. Przystąpienie do reanimacji, kiedy należy ją wykonać,
 9. Charakterystyka maseczek do sztucznego oddychania,
 10. Folia termoizolacyjna,
 11. Łańcuch przeżycia,
 12. Czynności ratownicze podczas zakrztuszeń, krwotoku z nosa, krwotoku zewnętrznego, złamań, oparzeń,
 13. AED - automatyczny zewnętrzny defibrylator,
 14. Bezpieczeństwo na drodze: rozproszona jazda, rozproszenie ręczne, wizualne roztargnienie, rozproszenie uwagi kognitywnej, zachowanie bezpiecznej odległości,
 15. Postępowanie zgodnie ze złotymi zasadami jedź bezpiecznie, myśl bezpiecznie, bądź bezpieczny.
 1. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
 1. Definicja pożaru oraz jak powstaje,
 2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu,
 3. Instalacje i urządzenia ppoż,
 4. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,
 5. Grupy pożarów, gaszenie pożarów,
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy,
 7. Rodzaje i oznakowanie gaśnic (proszkowa, śniegowa),
 8. Obsługa i budowa gaśnicy,
 9. Ręczny ostrzegacz pożarowy,
 10. Znaki ewakuacyjne i oznakowanie przeciwpożarowe,
 11. Alarmowanie straży pożarnej - ważne elementy,
 12. Prace pożarowo niebezpieczne, przygotowanie budynku,
 13. Podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska, powietrza i wody,
 14. Europejska strategia ochrony gleby.