Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia bierzemy pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy.
 2. Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 3. Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

 

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 5 lat.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych jest organizowane w formie kursu lub seminarium z uwzględnieniem ćwiczeń, nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Szkolenie jest realizowane na podstawie szczegółowego programu szkolenia, a podczas szkolenia stosujemy odpowiednio dobrane do jego charakteru środki dydaktyczne takich jak filmy, tablice, folie, prezentacje, programy komputerowe, materiały do ćwiczeń z wykorzystaniem komputera i rzutnika. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami oraz zestawy pytań kontrolnych).

Pierwsze szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba która:

 1. Przedłoży aktualne zaświadczenie z wymaganego szkolenia okresowego odbytego u innego pracodawcy w tym samym okresie.
 2. Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
 3. Ukończyła w okresie o który mowa powyżej, szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego dla określonego stanowiska pracy.

 

Informacje ogólne

 1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 3. Szkolenie prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a). Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny, pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nadzoru i kontroli warunków pracy.
b). Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4

4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

2

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

3

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

  Razem:

minimum 16

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a). Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny, pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nadzoru i kontroli warunków pracy.
b). Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

 

1.1. Regulacje prawne z dziedziny prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd przepisów.
1.2. Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp.
1.3. Odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem.
1.4. Przepisy regulujące wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).
1.5. Wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych.
1.6. System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.7. Problemy interpretacji przepisów prawa pracy wskazanych przez uczestników szkolenia.

 

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

  2.1. Analiza zagrożeń ze względu na udział techniki, organizacji pracy, czynnik ludzki.
2.2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy – wybrane dla grupy docelowej uczestników szkolenia.
- Czynniki fizyczne: hałas i drgania mechaniczne.
- Szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły – z uwzględnieniem czynników rakotwórczych.
- Czynniki biologiczne.
- Promieniowanie optyczne, podczerwone, jonizujące, nadfioletowe.
- Pola elektromagnetyczne.
- Energia elektryczna i elektryczność statyczna.
- Mikroklimat środowiska pracy.
- Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy.
- Zagrożenia pożarowe i wybuchowe.
2.3. Zagrożenia w transporcie, przewóz towarów niebezpiecznych.
2.4. Bezpieczne składowanie oraz magazynowanie materiałów i substancji.
2.5. Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń.
2.6. Metody badań i oceny czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych występujących w procesach pracy.
2.7. Nowoczesne metody oceny ryzyka zawodowego.

 

3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4

  3.1. Przedmiot i zadania ergonomii.
3.2. Czynniki zwiększające i zmniejszające obciążenie pracą, sposoby zapobiegania zmęczeniu.
3.3. Wykorzystanie zasad ergonomii przy konstruowaniu maszyn, urządzeń, opakowań.
3.4. Wykorzystanie zasad ergonomii przy projektowaniu stanowisk pracy, procesów technologicznych, środków ochrony indywidualnej.
3.5. Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy.
3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 

4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

2

  4.1. Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych występujących w procesach pracy oraz sposoby ich eliminacji.
4.2. Minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń.
4.3. Urządzenia i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,  zabezpieczające procesy technologiczne oraz stosowane przy magazynowaniu surowców, materiałów i wyrobów gotowych.
4.4. Środki ochrony indywidualnej, zasady przydziału i stosowania.
4.5. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz na stanowiskach pracy przy obsłudze sprzętu biurowego.
4.6. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zintegrowane systemy zarządzania.

 

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

3

  5.1. Projektowanie w świetle przepisów bhp i wymogów ergonomii.
5.2. Prowadzenie prac niebezpiecznych w świetle przepisów .

 

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

  6.1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
6.2. Zasady postępowania w razie wypadku zaistniałego w czasie pracy.
6.3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń (awarii, pożaru).
6.4. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

7. Pytania i zagadnienia do powtórzenia i uzupełnienia

 

  Razem:

16 godz.