Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych zgodnie z §14 ust. 2 pkt.5, a także pracowników, o których mowa w §14 ust. 2 pkt.6, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych.

 

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest 6 lat.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych organizujemy w formie seminarium, które pracownik musi odbyć nie rzadziej niż raz na 6 lat, z wyłączeniem pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy odbywają szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Szkolenie jest realizowane na podstawie szczegółowego programu szkolenia, a podczas szkolenia wykorzystujemy odpowiednio dobranych do jego charakteru środki dydaktyczne takie jak filmy, tablice, folie, prezentacje, z wykorzystaniem komputera lub rzutnika.

Pierwsze szkolenie pracowników administracyjno-biurowych oraz i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w §14 ust.2 pkt.5 i 6 należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba która:

 1. przedłoży aktualne zaświadczenie z wymaganego szkolenia okresowego odbytego u innego pracodawcy w tym samym okresie,
 2. odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy,
 3. ukończyła w okresie o który mowa powyżej, szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego dla określonego stanowiska pracy.

 

Informacje ogólne

 1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 3. Szkolenie prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Szkolenie okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 5 i 6 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
 • pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

2 Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2

3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

  Razem:

minimum 8

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

 

1.1.    Prawo pracy i jego źródła.

1.2.    Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy.

1.3.    Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.

1.4.    Ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5.    Przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet.

1.6.    Przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych.

1.7.    Przepisy prawne dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych.

1.8.    Aktualne przepisy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

 

2 Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

  2.1    Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w procesach pracy.
2.2    Nowoczesne metody badań i oceny czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych.
2.3    Oddziaływanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm ludzki.
2.4    Ocena zagrożeń na stanowiskach administracyjno-biurowych, przy obsłudze maszyn
i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia.
2.5    Podstawowe metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
2.6    Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny.

 

3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

  3.1    Ogólne zasady i metody organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
3.2    Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowiskach pracy biurowej, w tym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
3.3    Kształtowanie warunków pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii.
3.4    Wymogi stawiane przy wyposażaniu stanowiska komputerowego.
3.5    Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy.
3.6    Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 

4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

  4.1    Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
4.2    Postępowanie w razie wypadku.
4.3    Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
4.4    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i wykorzystanie AED.
4.5    Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii.
4.6    Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.
4.7    Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe w zakładzie pracy.
4.8    Ewakuacja zasady postępowania i alarmowania.

 

5 Pytania i zagadnienia do powtórzenia i uzupełnienia

 

  Razem:

8 godz.