Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w języku ukraińskim - Періодичне навчання з охорони праці для адміністративних та офісних працівників українською мовою
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

POL

UKR

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych z Ukrainy, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych zgodnie z §14 ust. 2 pkt.5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracowników, o których mowa w §14 ust. 2 pkt.6, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych, biura lub urzędy różnego rodzaju działalności gospodarczej.

Для кого

Навчання призначене для адміністративних та офісних працівників з України, у тому числі тих, хто працює з екранними моніторами відповідно до §14 пунктом 2 підпунктум 5 Постанови Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про навчання в галузі охорони праці, а також працівників, зазначених в §14 пункту 2 підпункту 6 даної постанови, характер роботи яких пов'язаний з впливом шкідливих, обтяжливих чи небезпечних факторів або з відповідальністю у сфері охорони праці. Зокрема, для працівників суб'єктів медичної діяльності, шкіл та інших організаційних підрозділів системи освіти та науково-дослідних інститутів, офісів різних видів економічної діяльності.

Cel szkolenia

Celem szkolenia okresowego BHP w języku ukraińskim dla pracowników administracyjno-biurowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych.

Мета тренінгу

Метою періодичних інструктажів з охорони праці українською мовою для адміністративних та службових працівників є оновлення і доповнення знань та навичок, зокрема у сфері:

 1. оцінки ризиків, пов'язаних з роботою,
 2. способів захисту від загроз здоров'ю та безпеці працівників,
 3. формування умов праці у спосіб, що відповідає положенням і принципам охорони праці,
 4. порядку дій в разі аварії та в надзвичайних ситуаціях.

Ważność szkolenia

Zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Обґрунтованість тренінгу

Відповідно до вимог § 15 пункту 2 Постанови Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про навчання в галузі охорони праці встановлено, що термін навчання  працівників на адміністративних та службових посадах проводиться не рідше одного разу на 6 років.

Sposób organizacji szkolenia w języku ukraińskim

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych w języku ukraińskim organizujemy w formie seminarium, które pracownik musi odbyć nie rzadziej niż raz na 6 lat, z wyłączeniem pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy odbywają szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie jest realizowane na podstawie szczegółowego programu szkolenia, a podczas szkolenia wykorzystujemy odpowiednio dobranych do jego charakteru środki dydaktyczne takie jak filmy, tablice, folie, prezentacje, z wykorzystaniem komputera lub rzutnika.

Szkolenie prowadzi specjalistka z Ukrainy, posiadająca uprawnienia inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy oraz biegle władająca językiem ukraińskim i rosyjskim, która została specjalnie zatrudniona aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu naszych klientów na szkolenia w dziedzinie bhp pracowników z Ukrainy.

Pierwsze szkolenie pracowników administracyjno-biurowych oraz i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w §14 ust.2 pkt.5 i 6 należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Z pierwszego szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba która:

 1. przedłoży aktualne zaświadczenie z wymaganego szkolenia okresowego odbytego u innego pracodawcy w tym samym okresie,
 2. odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy,
 3. ukończyła w okresie o który mowa powyżej, szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe związane z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniające program szkolenia okresowego dla określonego stanowiska pracy.

Методика організації навчання українською мовою

Ми організовуємо періодичне навчання адміністративних та офісних працівників українською мовою у формі семінару, який працівник повинен відвідувати не рідше одного разу на 6 років, за винятком працівників, характер роботи яких пов’язаний із впливом факторів, шкідливих для здоров’я, обтяжливих чи небезпечних, або з відповідальністю до галузі охорони та безпеки гігієни праці, які проходять навчання не рідше одного разу на 5 років.

Навчання проводиться на основі детальної програми навчання, а під час навчання ми використовуємо відповідно підібрані відповідно до його характеру дидактичні засоби, наприклад: фільми, дошки, плакати, презентації за допомогою комп’ютера чи проектора.

Навчання проводить фахівець з України, яка має кваліфікацію інспектора з охорони праці та вільно володію українською та російською мовами. Ми залучили до співпраці україномовного спеціаліста щоб задовольнити потребу наших клієнтів щодо навчання найманих працівників з України.

Перше навчання адміністративних та службових працівників та інших працівників, характер роботи яких пов’язаний із впливом факторів, шкідливих для здоров’я, обтяжливих чи небезпечних, або з відповідальністю у сфері безпеки та гігієни праці, зазначені в §14 пункту 2 підпунктів 5 і 6 повинні бути виконані протягом 12 місяців від початку роботи на цих посадах.

Від першого періодичного навчання може бути звільнена особа, яка:

 1. подала дійсний сертифікат про необхідне періодичне навчання, яке проходило в іншого роботодавця в той самий період,
 2. протягом цього періоду пройшла періодичну підготовку, необхідну для даної посади, але що належить до іншої групи посад, якщо програма охоплює предметний обсяг, передбачений програмою періодичного навчання, що застосовується до нової посади,
 3. пройшла у зазначений вище період навчання або підвищення кваліфікації, пов’язані з професійною підготовкою, навчанням чи підвищенням професійної кваліфікації, з урахуванням програми періодичного навчання на певній посаді.

Informacje ogólne

 1. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych organizowane jest przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, które zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 3. Szkolenie prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnim doświadczeniem mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Szkolenie zakończone jest egzaminem, gdzie po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zaświadczenie podpisane jest przez dyrektora placówki oświatowej oraz przez prowadzącego szkolenie.

Загальна інформація

 1. Періодичне навчання з охорони праці для адміністративних та офісних працівників організовує Освітній центр BHPEX у Зеленій Гурі, який зареєстрований у Реєстрі шкіл та навчальних закладів (RSPO), що ведеться Міністром національної освіти на підставі положень Закону про 14 грудня 2016 року - Закон про освіту.
 2. Навчання проводиться в конференц-залі BHPEX.
 3. Навчання проводить працівник служби охорони праці з багаторічним стажем роботи, який має чинне посвідчення про проходження необхідного навчання в галузі охорони праці.
 4. Навчання завершується іспитом, де після його складання видається відповідне свідоцтво про закінчення навчання в галузі охорони праці.
 5. Довідка підписується директором освітнього центру та тренером.
 

Szkolenie okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 5 i 6 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy zgodnie z programem:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
 • pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

2 Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2

3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

  Razem:

minimum 8

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

 

1.1.    Prawo pracy i jego źródła.

1.2.    Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy.

1.3.    Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.

1.4.    Ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5.    Przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet.

1.6.    Przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych.

1.7.    Przepisy prawne dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych.

1.8.    Aktualne przepisy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

 

2 Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

  2.1    Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w procesach pracy.
2.2    Nowoczesne metody badań i oceny czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych.
2.3    Oddziaływanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm ludzki.
2.4    Ocena zagrożeń na stanowiskach administracyjno-biurowych, przy obsłudze maszyn
i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia.
2.5    Podstawowe metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
2.6    Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny.

 

3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

  3.1    Ogólne zasady i metody organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
3.2    Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowiskach pracy biurowej, w tym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
3.3    Kształtowanie warunków pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii.
3.4    Wymogi stawiane przy wyposażaniu stanowiska komputerowego.
3.5    Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy.
3.6    Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 

4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

  4.1    Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
4.2    Postępowanie w razie wypadku.
4.3    Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
4.4    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i wykorzystanie AED.
4.5    Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii.
4.6    Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.
4.7    Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe w zakładzie pracy.
4.8    Ewakuacja zasady postępowania i alarmowania.

 

5 Pytania i zagadnienia do powtórzenia i uzupełnienia

 

  Razem:

8 godz.