Szkolenia BHP

Formularz zgłoszenia

Jeżeli posiadasz już konto w naszym systemie szkoleń, zaloguj się. Aby mieć dostęp do historii swoich szkoleń i rabatów, zarejestruj się.

Szkolenie dla Administratorów Danych Osobowych (ADO)
 
 

*Powyższe dane posłużą do wystawienia faktury VAT.

 
 

Informacje o szkoleniu

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych, w tym: prezesów, właścicieli firm, dyrektorów, i innych. Szkolenie przewidziane jest również dla kadry kierowniczej oraz osób kierujących pracownikami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z dokumentami wymaganymi w systemie ochrony danych osobowych w związku z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
 • ugruntowanie posiadanej wiedzy,
 • wyjaśnienie wątpliwości w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzonych rozporządzeniem RODO,
 • omówienie aktualnych wymogów i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • umożliwienie uczestnikom szkolenia rozwiązania wybranych, rzeczywistych problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także treści umowy o powierzenie przetwarzania danych.

Ważność szkolenia

Szkolenie ważne jest bezterminowo, jednak zaleca się je okresowo powtarzać co 3 lata.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie jest organizowane w formie interaktywnego wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną, z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami. W trakcie wykładu, na podstawie obowiązującego orzecznictwa, literatury oraz decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne, prowadzone będą ćwiczenia w grupach polegające na rozwiązywaniu możliwych problemów związanych z ochroną danych osobowych.

Informacje ogólne

 • Podczas szkolenia ADO największy nacisk położony zostanie na omówienie obowiązujących przepisów RODO, w tym przede wszystkim zadań i statusu ADO i IOD oraz zasad postępowania z dokumentacją ochrony danych osobowych.
 • Szkolenie ugruntowuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowania i wdrażania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych (Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym), a także pozwala określić niezbędne zmiany w jednostce organizacyjnej, dostosowujące jej działania do wymagań prawnych w tym, w szczególności, wprowadzonych nowelizacją ustawy.
 • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (materiały szkoleniowe).
 • Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
 • Szkolenie prowadzone jest w sali konferencyjnej BHPEX.
 • W czasie szkolenia uczestnicy mają do dyspozycje bezpłatne napoje oraz poczęstunek.

Szczegółowy program szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych (ADO)

Lp.

Zagadnienie

Czas

1.

Podstawy prawne ochrony danych osobowych, definicje ustawowe, orzecznictwo sądów, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także krajowe i unijne regulacje prawne (Rozporządzenie RODO), odniesienia przepisów innych aktów prawnych do Ustawy o ochronie danych osobowych.

45 min

2.

Obowiązki ustawowe ADO - Administratora Danych Osobowych.

45 min

3.

Podział danych osobowych.

30 min

4.

Dane biometryczne i ich przetwarzanie w stosunkach pracy.

30 min

5.

Przykłady zbiorów danych osobowych.

30 min

6.

Udostępnianie danych i powierzenie przetwarzania danych (outsourcing) - podobieństwa i różnice. Umowa powierzenia i jej niezbędne elementy.

30 min

7.

Dane osobowe w sklepie internetowym - czy ich również dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych.

30 min

8.

Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem prywatności.

30 min

9.

Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne UODO.

30 min

10.

Spam jako niechciana informacja handlowa - nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

30 min

11.

Monitoring wizyjny i głosowy w kontekście ochrony danych osobowych.

30 min

12.

Wymagania techniczne w zakresie ochrony danych osobowych.

30 min

13.

Usługa newsletter - obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i przykładowe klauzule.

30 min

14.

Omówienie ustaw szczególnych (kodeks pracy, ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w odniesieniu do Rozporządzenia RODO.

30 min

15.

Podsumowanie, dyskusja.

30 min

 

Razem

8h