Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa żywności

Czy szkolenia HACCP z bezpieczeństwa żywności są obowiązkowe? Tak, jeśli dotyczą branży spożywczej, czyli osób które mają kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie jej obrotu. Przepisy zatem dotyczą takich miejsc jak: sklepy spożywcze, kawiarnie i restauracje, stołówki szkolne, pracownicze, kawiarnie, itp. Wszystkie te placówki są zobowiązane do przestrzegania konkretnych wymagań higienicznych, a szczególnie tych związanych z systemem HACCP. Należy pamiętać, że szkolenia HACCP Zielona Góra są ważnym elementem, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa żywności, a także ogólnie systemu obróbki żywności. Szkolenia przeprowadzają zazwyczaj doświadczeni konsultanci z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Rodzaje szkoleń HACCP

 • Szkolenie minimum sanitarne - czyli tak zwana Dobra Praktyka Higieniczna - główne i podstawowe szkolenie dotyczące higieny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami higieny, które są konieczne w czasie produkcji, przechowywania oraz w obrocie środkami spożywczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Poruszona tematyka to: źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności, zapobieganie zatruciom pokarmowym, zasady higieny zakładu i personelu. Dodatkowo uczestnicy dowiadują się jakie są sposoby utrwalania żywności, które w sposób pozytywny mają wpływ na bezpieczeństwo żywności, a także zdrowie konsumentów. Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. Szkolenie z minimum sanitarnego ważne jest przez 5 lat.
 • Szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu HACCP - szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które posiadają wdrożony system ISO 22000 lub mają w planach go wdrożyć. Obejmuje ono przede wszystkim metody audytowania systemu oraz zasady jego recertyfikacji. Zatem szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu HACCP, pełnomocników, kierownictwo średniego szczebla, członków zespołu HACCP, pracowników działów jakości, pracowników gastronomii, Sanepidu, przedstawicieli handlowych, pracowników zakładów czy też firm spożywczych, absolwentów kierunków żywnościowych i gastronomicznych oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia dla audytorów HACCP Zielona Góra. Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny z elementami ćwiczeń.
 • Szkolenie HACCP dla członków zespołu - szkolenie dla kierowników zespołów HACCP oraz pozostałych członków. Szkolenie ugruntowuje wiedzę w zakresie wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem żywności, zagrożeń żywności w aspekcie: fizycznym, biologicznym, chemicznym. Uczestnicy poznają 12 etapów systemu HACCP, a także wymagania normy ISO 22000, standardów BRC i IFS w stosunku do zespołu HACCP.

 

Program szkolenia minimum sanitarne obejmuje zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle Przepisów Krajowych i Regulacji Unii Europejskiej.
 2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń środków spożywczych.
 3. Choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe, rodzaje zatruć, a także zakażeń pokarmowych i ich najczęstsze przyczyny.
 4. Zapobieganie zatruciom oraz zakażeniom pokarmowym.
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom.
 6. Podstawowe zasady znakowania żywności.
 7. Warunki sanitarne w produkcji, przechowywaniu czy też w obrocie środków spożywczych.
 8. Podstawowe zasady mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, a także naczyń.
 9. Zasady wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności.
 10. Zasady racjonalnego żywienia – wpływ żywienia na zdrowie.
 

Program szkolenia HACCP Zielona Góra

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 2. Zanieczyszczenia środków spożywczych
 3. Zasady GHP i GMP - w teorii i praktyce
 4. Zarządzanie personelem w systemie HACCP
 5. Podstawowe zasady znakowania żywności
 

Szkolenia HACCP - podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie osoby które wykonują prace przy produkcji lub przy obróbce żywności, a także osoby odpowiedzialne za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie, mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie, które musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Zaświadczenie wydawane jest na 5 lat.
Rozporządzenie WE 852/2004 jest podstawą prawną wdrażania systemu HACCP w Polsce. Mowa tu o ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 21, poz. 105) oraz ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 21, poz. 105).
 

Program szkolenia Audytora Wewnętrznego HACCP

 1. Analiza i interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000.
 2. Przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 3. Tematy i hasła związane z systemem HACCP, GHP, GMP.
 4. System HACCP w ISO 22000.
 5. Zasady pracy audytorów.
 6. Wymagania i techniki audytowania wg standardów międzynarodowych.
 7. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów.
 8. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia.
 9. Prowadzenie audytów, działania po-audytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze.
 10. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów.
 11. Symulacja audytu.
 12. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów.
 13. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków.
 14. Egzamin.
 15. Po pozytywnym zaliczeniu, otrzymanie certyfikatu „Audytor wewnętrzny ISO 22000:2018”.

Zespół audytujący HACCP – jak wybrać zespół?

Dobór audytorów wewnętrznych powinien być przeprowadzany w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Cechy charakteru.

  1. Charakteryzujący się wysoką etyką w pracy – szczerość, uczciwość, takt i dyskrecja.

  2. Otwarty na różne pomysły i inne punkty widzenia.

  3. Spostrzegawczy, staranny i obiektywny.

  4. Otwarty, elastyczny i wszechstronny, przystosowujący się do różnych sytuacji.

  5. Niezależny i zdecydowany

 2. Kwalifikacje audytora.

  1. Wykształcenie: ukończona minimum szkoła zawodowa.

  2. Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w firmie.

  3. Odbyte szkolenie związane z audytami wewnętrznymi.

  4. Znajomość dokumentacji systemu HACCP.

  5. Znajomość specyfiki audytowanego obszaru, a także procesów w nim zachodzących.

  6. Doświadczenie w pracy z ludźmi.

W jaki sposób należy przeprowadzać audyt HACCP?

 1. Właściciel wydaje zarządzenie w sprawie powołania audytorów wewnętrznych, którzy powinni odbyć odpowiednie szkolenie, np. w naszej placówce BHPEX.
 2. Audyt przeprowadza audytor wewnętrzny, delegowany przez przewodniczącego zespołu HACCP na podstawie „Rocznego Programu Audytów”, niezależny od audytowanego obszaru.
 3. Audytorzy, przed rozpoczęciem audytu powinni zapoznać się z dokumentacją systemową dotyczącą audytowanego obszaru i z innymi kryteriami audytu, np. przepisy prawne, z kartami niezgodności i raportami z poprzedniego audytu oraz sporządzają listy pytań kontrolnych do audytu na wcześniej przygotowanym formularzu.
 4. Audyt rozpoczyna się spotkaniem otwierającym z osobami odpowiedzialnymi za funkcje lub procesy, które będą audytowane. Na spotkaniu tym audytor przedstawia cel, plan i zakres audytu oraz szczegóły organizacyjne. Audytor musi zapewnić audytowanemu możliwość zadawania pytań.
 5. Osoba odpowiedzialna za audytowany obszar, zobowiązana jest przygotować się do audytu oraz rzetelnie udzielać odpowiedzi, udostępniać zapisy i dokumentację.
 6. Audytorzy poszukują obiektywnych dowodów, wskazujących, że audytowane obszary spełniają wymagania systemu HACCP, a także czy pozwalają one na osiągnięcie założonych celów. Dodatkowo, metody pozyskania informacji powinny obejmować: wywiad, obserwację działań oraz przegląd dokumentów i zapisów.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy je analizować i rejestrować na specjalnej „Karcie niezgodności”.
 8. Za nadzorowanie realizacji działań korygujących i ocenę ich skuteczności, odpowiada audytor wewnętrzny.
 9. Na koniec audytor wiodący ma obowiązek sporządzenia raportu z audytu. W raporcie trzeba przedstawić: cel audytu i jego zakres, informację o stwierdzonych niezgodnościach, spostrzeżenia i wnioski (w tym propozycje zmian w dokumentacji systemu HACCP) oraz ocenę skuteczności działań w audytowanym obszarze.
 10. Do „Raportu z audytu” należy dołączyć „Listę pytań audytowych” oraz „Karty niezgodności”. Protokół taki następnie przedstawia się do akceptacji osobie odpowiedzialnej za audytowany obszar oraz przewodniczącemu zespołu HACCP.
 11. Raporty z audytów powinny być archiwizowane przez Przewodniczącego zespołu HACCP, które następnie stanowią dane wejściowe do przeglądu systemu HACCP przez najwyższe kierownictwo. Audytor jest zobowiązany do zweryfikowania realizacji działań korygujących, jeżeli podczas audytu były stwierdzone niezgodności.
 12. Przewodniczący zespołu HACCP na podstawie dokumentacji z audytu i informacji uzyskanych z audytowanych obszarów, ma obowiązek prowadzić ocenę skuteczności i efektywności poszczególnych audytów, zapisując wyniki w „Rocznym programie audytów”.

 

Szkolenia HACCP a COVID-19

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej zatwierdzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń. Szkolenia teoretyczne mogą być przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN.