Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Terminarz Szkoleń I półrocze 2024

Obowiązkiem pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest przeszkolenie go w zakresie bhp oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wyjątek!
Szkolenia bhp Zielona Góra dla pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Odbycie szkolenia w dziedzinie bhp jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy, a fakt zapoznania się z przepisami oraz zasadami bhp, pracownik powinien potwierdzić na piśmie.
Poprzez szkolenie bhp pracodawca zapewnia pracownikowi zaznajomienie z zagrożeniami środowiska pracy oraz uzyskanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp, jak również umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2012 r. (sygn. II PK 31/12).

SZKOLENIA BHP OKRESOWE - FORMY SZKOLEŃ

 1. Instruktaż - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Kurs - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Samokształcenie kierowane - rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
 4. Seminarium - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

 

RODZAJE SZKOLEŃ BHP

Szkolenia bhp zostały podzielona na dwa rodzaje, mianowicie na szkolenia wstępne oraz na szkolenia okresowe, które może być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
 
 1. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
  1. Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym - powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  2. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym - powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach
 2. Szkolenie okresowe - ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

 

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
 1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 2. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt. 1;
 3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
Uwaga!
Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
W przypadku wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.
Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Szkoleniom okresowym podlegają:
 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 5. pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;
 6. pracownicy niewymienieni w pkt  powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uwaga!
Ze szkolenia okresowego, mogą być zwolnione osoby, które:
 1. Przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego.
 2. Odbyły w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
 3. Dodatkowo, od 1 stycznia 2019 roku ze szkoleń okresowych zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy, którego przeważająca działalność jest określona nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka zawodowego. Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Szkolenie zapewnia uczestnikom:

 1. Zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi.
 2. Poznanie przepisów oraz zasad bhp pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp.
 3. Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Uwaga!
Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania okresowego szkolenia bhp Zielona Góra dla pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

 

FORMY SZKOLENIA

 1. Szkolenia wstępne - instruktaż ogólny - szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2. Szkolenia wstęne - instruktaż stanowiskowy - szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
  1. rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
  2. pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
  3. próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
  4. samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
  5. sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
 3. Szkolenia okresowe:
  1. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno być realizowane poprzez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.
  2. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych kwalifikujących się zgodnie z przepisami do tej grupy - szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).
  3. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, folii do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
  4. Szkolenie okresowe dla służb bhp oraz osób wykonujących zadania tych służb - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).
  5. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
  6. Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp - szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

Szkolenie prowadzone dla:

SZKOLENIE WSTĘPNE

SZKOLENIE OKRESOWE

Instruktaż ogólny, ilość godz. szkolenia *) Instruktaż stanowiskowy, ilość godz. szkolenia *)

Ważność szkolenia wstępnego

Ilość miesięcy po szkoleniu wstępnym

Ilość godzin szkolenia*)

Ważność szkolenia okresowego

Pracodawców

- -

-

6 miesięcy

16 godz.

5 lat

Pracodawców wykonujących zadania służby bhp

- -

-

6 miesięcy

64 godz.

5 lat

Pracowników służby bhp

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

32 godz.

5 lat

Osób kierujących pracownikami

3 godz. 8 godz.

6 miesięcy

6 miesięcy

16 godz.

5 lat

Pracowników inżynieryjno - technicznych

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

16 godz.

5 lat

Pracowników administracyjno - biurowych

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

8 godz.

6 lat

Pracowników na stanowiskach robotniczych

3 godz. 8 godz.

12 miesięcy

12 miesięcy

8 godz.

3 lata
1**) rok

**) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut;
**) dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

 

KTO PROWADZI SZKOLENIA BHP

Instruktaż ogólny prowadzi:

 1. pracownik służby bhp,
 2. osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
 3. pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
 4. pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

Instruktaż stanowiskowy prowadzi:

 1. wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub
 2. pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Należy pamiętać, że wykładowcy i instruktorzy powinni posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA BHP

Organizatorem szkolenia okresowego w dziedzinie bhp może być:
 1. Pracodawca lub
 2. Jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
  2. Szkoła ponadgimnazjalna.
  3. Jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa.
  4. Stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  5. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej - pod warunkiem, że taka jednostka organizacyjna prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
 
Uwaga!
Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą prowadzić jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.
 
Obowiązki organizatora
Organizator szkolenia w dziedzinie bhp powinien zapewnić:
 1. Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk.
 2. Programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku pro-wadzenia takiego szkolenia.
 3. Wykładowców i instruktorów posiadających za-sób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.
 4. Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej.
 5. Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia.
 6. Właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Uwaga!
Przez przygotowanie dydaktyczne należy rozumieć - ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia, form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

 

PROGRAMY SZKOLEŃ

Programy szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie bhp powinny określać:
 1. Szczegółową tematykę.
 2. Formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk.
Kto opracowuje programy?
Opracowuje je pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkolenia.
 
Uwaga!
Organizator szkoleń z dziedziny bhp jest obowiązany sporządzać i przechowywać programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk, dzienniki zajęć, protokoły z przebiegu egzaminów i rejestry wydanych zaświadczeń.
Ramowe programy szkolenia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
 

DOKUMENTOWANIE SZKOLEŃ

 1. Szkolenie wstępne - powinno zakończyć się wypełnieniem i zamieszczeniem w aktach osobowych pracownika karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp. Wzór takiej karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego czyli szkolenia wstępnego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego jest integralną częścią karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.
 2. Szkolenie okresowe - kończy się egzaminem, przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, sprawdzającym opanowanie materiału z zakresu bhp. Ukończenie szkolenia okresowego bhp z wynikiem pozytywnym powinno być potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ - PODSUMOWANIE

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny warunków pracy swoim pracownikom, a także przeprowadzenie odpowiednich wstępnych i okresowych szkoleń z tego zakresu. Każdy pracownik zaś, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP, aby w bezpieczny sposób móc wykonywać powierzone mu zadania.

 1. Art. 2373.§1. Kodeksu pracy, Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Art.2374. §1. Kodeksu pracy, Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należą do nich między innymi:

 1. Prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp.
 2. Zaznajamianie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
 3. Wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
 4. Dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami.

W przypadku przyjmowania nowego pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek:

 1. Zapewnić pracownikowi przeszkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Odbycie szkolenia ogólnego i na stanowisku pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
 2. Zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.

 

Należy pamiętać:

 1. Pracodawca powinien odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
 2. Nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy, jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także nie zna przepisów oraz zasad BHP.
 3. Szkolenia bhp Zielona Góra (wstępne i okresowe) zapewnia pracodawca.
 4. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
 5. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy w godzinach pracy pracownika.
 6. Brak wdrożenia odpowiednich zasad BHP w firmie może być karany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Karę poniesie ten, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Poważne naruszenie przepisów lub zasad BHP przez pracownika może być powodem rozwiązania z pracownikiem umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.
 8. Jeśli jako pracodawca zaniedbasz obowiązki BHP, pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).

 

SZKOLENIA BHP a COVID-19

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej wprowadzono udogodnienia związane z przeprowadzaniem szkoleń wstępnych. Mogą być one przeprowadzane w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątek stanowi instruktaż stanowiskowy:

 1. Pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym.
 2. Pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych.
 3. Pracownika, który jest przenoszony na jedno z wyżej wymienionych stanowisk.
 4. Osobę odbywającą praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 

SZKOLENIA BHP DLA OBCOKRAJOWCA

Ani Kodeks pracy, ani rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie regulują kwestii, w jakim języku należy szkolić obcokrajowca. Niemniej pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności i nie zna dostatecznie zasad oraz przepisów bhp. Przed przystąpieniem do pracy pracownik składa podpis na karcie szkolenia wstępnego. Potwierdzenie, że je odbył, jest dołączane do akt osobowych. Obcokrajowiec niekomunikujący się po polsku, szkolenie bhp powinien odbyć w języku, który umożliwi mu przyswojenie omawianego materiału, niekoniecznie ojczystym.
Jeśli więc w firmie na co dzień obowiązuje komunikacja w języku angielskim, nie ma przeszkód, by szkolenie przeprowadzić w języku angielskim bądź w 2 językach, w obecności tłumacza. Zrozumiałe dla pracownika powinny być  rónież oświadczenia, które zobowiązany jest podpisać. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę - poza polskojęzyczną wersją, przedstawić nowo przyjętemu pracownikowi należy tłumaczenie w zrozumiałym dla niego języku.

Taki obowiązek nakłada na pracodawcę art. 88h Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.”

 

CENTRUM EDUKACYJNE BHPEX

 1. Wszystkie szkolenia bhp organizowane są przez Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze, zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pod numerem RSPO: 277094 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.
 2. Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.08/00025/2021 na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
 3. Centrum Edukacyjne BHPEX wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty pod numerem DE-WO-V.4430.26.2020.KN
Najważniejsze zasady dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy