Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia
I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
- praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
- ochrony pracy kobiet i młodocianych,
- wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
- profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 1. Prawo pracy i jego źródła
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy
 3. Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
 4. Ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet
 6. Przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych
 7. Przepisy prawne dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
 8. Aktualne przepisy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników


II. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

 1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesach pracy
 2. Nowoczesne metody badań i oceny czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych
 3. Oddziaływanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm ludzki
 4. Ocena zagrożeń na stanowiskach administracyjno-biurowych, przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia
 5. Podstawowe metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 6. Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny.


III. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

 1. Ogólne zasady i metody organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowiskach pracy biurowej, w tym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  • Kształtowanie warunków pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii
  • Wymogi stawiane monitorom ekranowym i innym urządzeniom biurowym
  • Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, dotyczące stanowisk pracy z monitorami ekranowymi i innymi urządzeniami biurowymi.
 3. Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych.


IV. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy
 2. Postępowanie w razie wypadku
 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 4. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii
 5. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.


Jak zapisać się na szkolenie?

 1. W pierwszej kolejności załóż konto klikając w "załóż konto" w górnym menu.
 2. Po założeniu konta, należy kliknąć w link potwierdzający, który otrzymałeś na swój email. W ten sposób zostaniesz automatycznie zalogowany do platformy szkoleniowej.
 3. Z menu po lewej stronie wybierz szkolenie, na które chciałbyś się zapisać.
 4. Po wybraniu szkolenia, w jego opisie na samym dole będziesz miał ikonę umożliwiającą zapłacenie za kurs poprzez płatności internetowe. Należy kliknąć "ZAPŁAĆ POPRZEZ PAYU.PL"
 5. Po dokonaniu płatności, w ciągu 3 min otrzymasz dostęp do kursu.


Co zawiera cena?

 1. Dostęp na 14 dni do szkolenia e-learningowego.
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia.


Ile kosztuje szkolenie?

 1. Szkolenie kosztuje 40 zł  z VAT