GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Policjant - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Czynnik biologicznySARS-CoV-2
W magazynie
Nr artykułu
01F70020
47,25 zł 45,00 zł
Zobacz
Darmowy fragment dokumentacji
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Policjant - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)

 

Charakterystyka oceny ryzyka:

 • Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus) stanowi dodatek do dokumentacji ORZ w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 • Suplement opracowano metodą Risk Score.
 • Pierwsza strona oceny ryzyka, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.
 • Dokumentacja zawiera w zależności od tytułu 10 stron.

 

Spis treści oceny ryzyka za zagrożenie koronawirusem:

 • Strona tytułowa.
 • Instrukcja do oceny ryzyka zawodowego.
 • Opis dla stanowiska pracy zawierający:
  • Rodzaj i charakter wykonywanej pracy (opis technologii lub rodzaju produkcji).
  • Podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
  • Elementy wyposażenia jak, np.: maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia pracy, itp.
  • Obowiązkowe instrukcje: obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
  • Stosowane materiały podczas wykonywania pracy.
  • Strefy zagrożenia.
  • Środki ochrony pracy.
  • Wypadki i choroby zawodowe (rok zdarzenia i przyczyny wypadku).
  • Inne.
  • Miejsce usytuowania stanowiska.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Charakterystyka zagrożenia koronawirusem, zawierająca:
  • Kategoria czynnika.
  • Nazwa łacińska i/lub polska.
  • Grupa zagrożeń.
  • Występowanie.
  • Przenoszenie.
  • Objawy chorobowe.
  • Działanie na człowieka.
  • Działania profilaktyczne.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego czynnika biologicznego (koronawirusa) zawierająca szczegółowy opis sposobu redukcji ryzyka (środki techniczne, organizacyjne, ludzkie).
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

 

Rodzaj i charakter wykonywanej pracy z możliwością zakażenia się koronawirusem (opis technologii lub rodzaju produkcji):

Policjant prowadzi działania związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej i w ruchu drogowym. Zadania, które policjant wykonuje są różne w zależności od pełnionej funkcji i stanowiska zajmowanego w hierarchii organizacyjnej. W policji występują trzy rodzaje służb, tj. służba kryminalna obejmująca piony: operacyjno–rozpoznawczy, dochodzeniowo-śledczy, techniki kryminalistycznej i techniki operacyjnej; służba prewencji (w tym ruchu drogowego) oraz służba logistyczna zapewniająca środki do realizacji zadań służbom kryminalnym i prewencji (zaopatrzenie, łączność, kadry, finanse itp.). 

 

Zadania zawodowe na stanowisku zagrożonym zakażeniem się koronawirusem:

 • prowadzenie czynności operacyjno-dochodzeniowych i procesowych dotyczących przestępstw kryminalnych, w tym o charakterze przestępczości zorganizowanej, gospodarczej, narkotykowej itp.;
 • uzyskiwanie, także w sposób tajny lub poufny, informacji oraz ich weryfikowanie;
 • organizowanie warunków umożliwiających wykorzystanie uzyskanych informacji dla zapobiegania przestępstwom, ich ujawniania, wykrywania sprawców oraz udowadniania ich winy;
 • współdziałanie z innymi organami i służbami oraz policjami zagranicznymi w zakresie wymiany informacji służących do realizacji zadań policji;
 • sprawdzenie, czy dane zawarte w zawiadomieniu o przestępstwie wystarczają do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 • wszczynanie z własnej inicjatywy dochodzeń oraz wykonywanie czynności procesowych w śledztwach powierzonych do prowadzenia przez prokuratora lub sędziego;
 • wykonywanie i dokumentowanie w formach wymaganych przez kodeks postępowania karnego czynności procesowych, takich jak: oględziny miejsca przestępstwa, osób, rzeczy; przesłuchania świadków i podejrzanych; przeszukania pomieszczeń i osób; okazania i konfrontacje; wizje i eksperymenty; powoływanie biegłych;
 • zbieranie danych o podejrzanym;
 • dokonywanie tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzające szkodę w mieniu;
 • występowanie do prokuratora - w wypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego - z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych;
 • opracowywanie i przedstawianie prokuratorowi propozycji merytorycznych zakończenia prowadzonych dochodzeń;
 • ujawnianie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstw, celem zapobiegania im w przyszłości, a w razie stwierdzenia poważnego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej lub społecznej zawiadamianie o tym organu zwierzchniego albo organu kontroli;
 • wykonywanie czynności na polecenie sędziego i prokuratora;
 • wykonywanie kryminalistycznych badań śladów i innych dowodów rzeczowych, zabezpieczonych w toku oględzin miejsca zdarzenia oraz w ramach innych czynności procesowych, w celu identyfikacji osób i rzeczy;
 • udział w rozprawach sądowych w charakterze biegłych; w miarę potrzeby udział w innych czynnościach procesowych;
 • pobieranie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych, w przypadkach gdy wymaga to specjalnego przygotowania;
 • sprawdzanie technicznej i formalnej poprawności kart daktyloskopijnych do celów rejestracyjnych, a wykonywanych przez policjantów innych służb;
 • wykorzystywanie psa do tropienia osób, poszukiwania określonych, ukrytych przedmiotów lub substancji, a także do rozpoznawania osób na podstawie pozostawionych śladów zapachowych;
 • udział w operacjach policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnianie spokoju w miejscach publicznych, środkach komunikacji publicznej i ruchu drogowym;
 • inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw, podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych;
 • przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowych naruszeń prawa;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 • służba w patrolach, obchodach i na posterunkach, legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych, pouczanie i wdrażanie uczestników ruchu do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z dróg;
 • zapewnianie płynności ruchu, podejmowanie ręcznego kierowania ruchem w czasie i miejscach, w których występuje jego natężenie bądź szczególne utrudnienie;
 • zatrzymywanie osób w trybie i w przypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego i innych ustawach;
 • dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądanie zawartości bagaży oraz przeszukiwanie osób i pomieszczeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w rejonie służbowym dzielnicowego;
 • dokonywanie obchodu rejonu służbowego;
 • prowadzenie ciągłego rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, ogólnej charakterystyki rejonu oraz zjawisk i zdarzeń, wywierających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarach i obiektach chronionych;
 • zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek;
 • wykonywanie zadań w zakresie: spraw osobowych policjantów, organizacyjno-etatowych, finansowo-księgowych, gospodarki transportowej i kwatermistrzowskiej, obsługi prawnej, obsługi prasowej;
 • gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych itp.;
 • prowadzenie działań ratowniczych w przypadku: powodzi, skażenia chemicznego, zagrożenia ekologicznego, zagrożenia życia ludzkiego oraz mienia;
 • bezpośredni udział w poszukiwaniach osób zaginionych, zwłok ludzkich i przedmiotów zatopionych, pochodzących z przestępstwa lub użytych do dokonania przestępstwa;
 • wnioskowanie o uzyskanie zgody Prokuratora Generalnego na zastosowanie kontroli korespondencji, a także środków technicznych, umożliwiających w sposób tajny uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów;
 • żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracanie się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również zwracanie się w nagłych wypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy;
 • ujawnianie i zabezpieczanie pod względem technicznym i zgodnie z wymogami procesowymi wszystkich rodzajów śladów kryminalistycznych;
 • wykonywanie dokumentacji techniczno-poglądowej (tablice fotograficzne, plany, szkice, rejestracje magnetowidowe) z czynności procesowych, w których uczestniczy;
 • patrolowanie wyznaczonego obszaru w celach ogólnoprewencyjnych.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Czynnik biologicznySARS-CoV-2
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Policjant - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP przy urządzeniach chłodniczych (planszowa)
  Instrukcja BHP przy urządzeniach chłodniczych (pla...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Murarz - ocena ryzyka i pomiar wydatku energetycznego metodą Lehmanna
  Murarz - ocena ryzyka i pomiar wydatku energetyczn...
  168,00 zł 160,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Kasjer w zakładzie pracy - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Kasjer w zakładzie pracy - Ocena ryzyka zawodowego...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej tro...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze i pracy bojowej wyrzutni ICP - 89 (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze i pracy bojowej wyrzu...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX