BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Pomiary elektryczne

Nasza firma posiada zespoły elektryków wykonujących instalacje elektroenergetyczne oraz okresowe pomiary elektryczne Zielona Góra. Dysponujemy profesjonalnym i atestowanym sprzętem do wykonywania pomiarów.

Okresowe pomiary elektryczne Zielona Góra

Zgodnie z art. 62. ust. 1 Prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli, tj. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W ramach tego obowiązku nasza firma przeprowadza okresowe pomiary elektryczne w zakresie:

 1. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 2. Badanie rezystancji izolacji.
 3. Pomiary wyłączników różnicowoprądowych (RCD).
 4. Ocena rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Metoda ta polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. Podczas pomiaru pętli zwarciowej metodą techniczną wykonywane jest „sztuczne zwarcie” – przyrząd dokonuje pomiaru napięcia bez obciążenia oraz podczas krótkotrwałego obciążeniem rezystorem zwarciowym. Impedancja pętli zwarciowej jest wyliczona na podstawie różnicy spadków napięć.

Pomiary rezystancji izolacji

 • sprawdzamy prawidłowość doboru i funkcjonowania przyrządów pomiarowych;
 • wykonujemy oględziny badanego obiektu, w celu stwierdzenia czy jest on kompletny, nie posiada usterek i działa prawidłowo, sprawdzić środki ochrony podstawowej, poprawność połączeń oraz stanu urządzeń ochronnych,
 • zapoznajemy się z dokumentacją techniczną, w celu ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań poprzez:
  • wybranie poprawnej i najwłaściwszej metody pomiaru elektrycznego,
  • ustalenie jednoznaczności kryteriów oceny wyników,
  • uwzględnienie możliwości popełnienia błędów lub uchybów pomiarowych i zastosowania odpowiednich współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych.

Badanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

W zakresie przeglądu RCD uwzględniamy:

 • badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, w tym prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE;
 • kontrolne sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem „T”;
 • sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania RCD;
 • pomiar czasu wyłączania RCD (jeżeli jest wymagany);
 • sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego.

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej.

 • sprawdzenie urządzenia piorunochronnego – przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania;
 • sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego;
 • pomiar oporności uziomu;
 • sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Jeżeli wystąpiły zmiany w instalacjach lub systemach, należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronowego, tj.:

 • stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego;
 • stan korozji;
 • zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy elementami urządzeniem piorunochronnym, a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu;
 • stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu;
 • stan urządzeń, które ograniczają przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.

 

Protokół przeglądu elektrycznego

Każde przeglądy elektryczne kończą się opracowaniem i przekazaniem protokołu z przeglądu, który zawiera:

 1. Rodzaju i zakresu badań;
 2. Lokalizacji obiektu badania (adres, nazwa);
 3. Instalacji lub jej części podlegającej badaniom;
 4. Zakresu wykonanych oględzin;
 5. Oceny wyników oględzin;
 6. Zastosowanych metod i przyrządów pomiarowych;
 7. Zastosowanych kryteriów oceny wyników pomiarów;
 8. Sposobu wykonania niezbędnych obliczeń;
 9. Wyników pomiarów (najczęściej w układzie tabelarycznym);
 10. Ocena wyników pomiarów i wniosków z oględzin, pomiarów i prób;
 11. Daty i warunki wykonywanych pomiarów;
 12. Datę następnych badań okresowych;
 13. Dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnień osób wykonujących pomiary, oględziny, oceny i wnioski oraz podpisy.

 

Wykonujemy okresowe pomiary elektryczne w Zielonej Górze w sposób bezpieczny, profesjonalny i zgodny z prawem.

Jeśli masz jakieś pytania – zadzwoń.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ