BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Wykonywanie pomiarów elektrycznych

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w Zielonej Górze

Gdzie można zlecić najtańsze i najlepsze usługi wykonywania pomiarów elektrycznych w Zielonej Górze? Oczywiście w firmie BHPEX.

Co to jest instalacja odgromowa?

Jest to ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Wyróżnia się dwa typy instalacji odgromowych. Pierwszą z nich jest zewnętrzna instalacja odgromowa. Tworzy ją siatka tzw. zwodów poziomych i pionowych wraz z przewodami odprowadzającymi do ziemi i uziemiaczami, która ma za zadanie odprowadzenie prądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

Drugi rodzaj to wewnętrzna instalacja odgromowa, złożona z instalacji przepięciowej, razem z szyną ekwipotencjalną. Ogranicza ona poziom przepięć, występujących w instalacji i dochodzących do odbiorników.

Wszystkie obiekty budowlane, wyposażone w instalacje elektryczne niskonapięciowe oraz w urządzenia techniczne, są narażone na występowanie przepięć, wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi, zwanymi także piorunami. W celu ochrony przed nimi, stosuje się instalacje ochrony odgromowej, która uniemożliwia bezpośrednie wyładowanie piorunowe w budynek lub je minimalizuje.

W tym celu stosuje się badania okresowe, zwane także pomiarami odgromów. Są to czynności konieczne do oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji, a także sprawności energetycznej urządzeń instalacji i sieci. Osoby przeprowadzające te czynności, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Typową instalacją odgromową jest piorunochron, czyli odgromnik jako urządzenie chroniące budowlę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna przez odprowadzanie do ziemi wyładowania o natężeniu kilkunastu tysięcy amperów. Najczęściej jest to zaostrzony metalowy pręt, ustawiony pionowo w najwyższym punkcie zabezpieczanego obiektu.

Co obejmuje okresowy pomiar odgromowy?

 • sprawdzenie urządzenia piorunochronnego – przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania;
 • sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego;
 • pomiar oporności uziomu;
 • sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Jeżeli wystąpiły zmiany w instalacjach lub systemach, należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronowego, tj.:

 • stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego;
 • stan korozji;
 • zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy elementami urządzeniem piorunochronnym, a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu;
 • stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu;
 • stan urządzeń, które ograniczają przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.

Co to jest ochrona przeciwporażeniowa?

Są to środki i przedsięwzięcia, które mają na celu ochronę życia i zdrowia przed porażeniem prądem elektrycznym, a także, które służą zwiększeniu bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Ochronę przeciwporażeniową dzieli się na:

 1. Środki nietechniczne, czyli:
  • popularyzacja sposobów i zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej;
  • szkolenie wstępne i okresowe dla wszystkich obsługujących i użytkujących urządzenia elektryczne;
  • wymagania kwalifikacyjne dla pracowników obsługujących urządzenia elektryczne;
  • organizacja pracy;
  • wymóg przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  • badania okresowe;
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przy wypadkach porażeniowych.
 2. Środki techniczne, tj.:
  • ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa);
  • ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);
  • ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim w postaci napięcia bezpiecznego;
  • sprzęt ochronny w przeciwnym wypadku, niż powyższe.

Co to jest izolacja?

Jest to jedno z najczęściej stosowanych elementów ochrony podstawowej, tj. ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Wpływa ona znacznie na prawidłowe i poprawne funkcjonowanie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Właściwa izolacja podstawowa gwarantuje skuteczną ochronę przed porażeniami.

Co to jest rezystancja izolacji?

Jest połączeniem równoległym rezystancji skrośnej, która zależy od materiału izolacyjnego i rezystancji powierzchniowej, zależnej od czystości powierzchni. Czynniki wpływające na pomiar parametrów, charakteryzujących rezystancję izolacji to: wilgotność, temperatura, napięcie pomiarowe, czas pomiaru oraz czystość powierzchni materiału izolacyjnego. Pomiar rezystancji izolacji wykonuje się w celu zbadania faktycznego stanu izolacji instalacji, a także w celu zbadania odbiorników energii elektrycznej.

Systematyczne i udokumentowane kontrole stanu technicznego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, w tym badanie stanu izolacji w warunkach eksploatacyjnych, pozwalają na tworzenie bazy informacyjnej, która umożliwia wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji. Dzięki temu, można podjąć działania zapobiegawcze. Dodatkowo, kontrole zapobiegają awariom i pożarom, mogącym wystąpić w wyniku pogorszenia się właściwości izolacji. Czynności te pozwalają na właściwą i bezpieczną eksploatację urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Jak należy przeprowadzać pomiar?

Należy:

 • sprawdzić prawidłowość doboru i funkcjonowania przyrządów pomiarowych;
 • wykonać oględziny badanego obiektu, w celu stwierdzenia czy jest on kompletny, nie posiada usterek i działa prawidłowo, sprawdzić środki ochrony podstawowej, poprawność połączeń oraz stanu urządzeń ochronnych,
 • zapoznać się z dokumentacją techniczną, w celu ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań poprzez:
  • wybranie poprawnej i najwłaściwszej metody pomiaru elektrycznego,
  • ustalenie jednoznaczności kryteriów oceny wyników,
  • uwzględnienie możliwości popełnienia błędów lub uchybów pomiarowych i zastosowania odpowiednich współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych.

Wykonujemy pomiary elektryczne w Zielonej Górze, w cenie najniższej na rynku. Jesteśmy elastyczni –  dostosowujemy się do potrzeb czasowych klienta.

menu
dział PPOŻ