BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Ocena zagrożenia wybuchem

W ramach wykonywanych przez nas usług ppoż. oferujemy przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem odpowiedniego dokumentu w tym zakresie. Nasz zespół tworzą m. in. specjaliści ds. bezpieczeństwa pożarowego, dlatego możecie być pewni, że dokumenty będą wykonane profesjonalnie.

Zakres wykonywanych prac

Ocena zagrożenia wybuchem wymagana jest zgodnie z § 37 rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, i dotyczy:

 • określenia w oparciu o obliczenia pomieszczeń, a także miejsc zagrożonych wybuchem
 • wskazania w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
 • ustalenia czynników, które mogą zainicjować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem
 • opracowania graficznego dokumentacji
BHPEX oferuje opracowanie dokumentu oceny…

BHPEX oferuje opracowanie dokumentu oceny ryzyka wybuchu, łącznie z określeniem stref zagrożenia wybuchem, dla instalacji procesowych oraz obiektów, w obszarze których występują pyłowe, gazowe lub też hybrydowe atmosfery wybuchowe lub też aktualizację dokumentu oceny ryzyka wybuchu dla instalacji procesowych i obiektów, które zostały poddane zmianom, a mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo procesowe.

Ocena zagrożenia wybuchem – koszt

Koszt przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem ustalamy indywidualnie i uzależniamy od:

 • profilu Państwa działalności
 • charakterystyki obiektu, tj. powierzchni, liczby pięter, pomieszczeń, ciągów technologicznych objętych oceną
 • liczby wykorzystywanych substancji palnych, które stwarzają potencjalne zagrożenie wybuchem
 • czy obiekty wcześniej poddano analizom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego lub też wybuchowego

Kiedy wymagana jest ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem konieczna jest w przypadku stosowania lub też magazynowania substancji, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem. Są to np.: gazy, pyły, pary, palne ciecze, proszki, mieszaniny hybrydowe, itd.

Przeważnie ryzyko wybuchu dotyczy zakładów pracy, w których przy produkcji stosuje się lub przetwarza substancje lub materiały mające właściwości palne lub też wybuchowe. To także miejsca, w których takie materiały i substancje wytwarza się przez urządzenia, systemy ochronne czy elementy produkowanych towarów, lub są częścią produkcyjną powstających w zakładzie wytworów. Dotyczy to np. zakładów przemysłowych takich jak:

 • energetyczne
 • chemiczne
 • spożywcze
 • farmaceutyczne
 • petrochemiczne

Sporządzenie oceny ryzyka wybuchu stwarzanego przez atmosfery wybuchowe jest obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy lub wykonawcy obiektu. Organem administracji publicznej, który odpowiada za weryfikację wykonania i poprawności oceny zagrożenia wybuchem jest odpowiedni miejscowo Komendant Powiatowy lub Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ Podstawa prawna

Dz.U.2010.109.719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
 2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
 3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
 4. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
 5. Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 836).
 6. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.
 7. Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
 8. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, określa załącznik do rozporządzenia.
 9. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Potrzebujesz rzetelnie przygotowaną ocenę zagrożenia wybuchem? Zgłoś się do nas.

Nasi specjaliści uzgodnią z Tobą szczegóły.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ