BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Gdzie można najtaniej pobrać instrukcję przeciwpożarową?

Tylko w firmie BHPEX  – w sklepie internetowym. Mamy przygotowany najtańszy zestaw instrukcji gotowych do pobrania.

Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego?

Jest to dokument opracowywany w oparciu o materiały udostępnione przez klienta, wizję lokalną obiektu i w oparciu o obecne przepisy przeciwpożarowe.

Jak często należy poddawać okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Należy to czynić raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Z czego składa się instrukcja?

Instrukcja składa się z:

 • Części opisowej,
 • Części graficznej – która zawiera rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciw pożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu lub obiektów,
 • Załączników takich jak np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wymagań.

Jakie informacje należy przygotować, abyśmy wycenili sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

 • Powierzchnię obiektu, wysokość, liczbę kondygnacji,
 • Opis działalności firmy,
 • Posiadaną dokumentację.

Kiedy wymagane jest sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Jest ono wymagane dla obiektów lub części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Jednymi z nich są przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe, stanowiące odrębną strefę pożarową powyżej 1000 m3. Jest ona również wymagana dla budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową, gdzie występuję ryzyko wybuchu jak np. stacje paliw płynnych czy gazu. Nasza firma oferuje gotowe instrukcje ppoż. do pobrania.

Do czego służy instrukcja bezpieczeństwa ppoż.?

Instrukcja taka obejmuje wiele tematów, związanych z rzeczami takimi jak: warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, postępowanie na wypadek pożaru, ewakuacja, prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, a także wyposażenie budynku oraz sposoby poddawania gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych konserwacji. Ponadto, zawiera ona plan zagospodarowania terenu oraz opracowanie graficzne poszczególnych części budynku.

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego?

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, składowania i tym podobnych warunków technicznych obiektu, w tym także zagrożenie wybuchem;
 • Określa wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania tych urządzeń serwisowi i konserwacji;
 • Postępowanie na wypadek wybuchu pożaru lub innego wypadku;
 • Sposoby w jaki mają być zabezpieczone prace niebezpieczne pod względem pożarowym;
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz podaje sposoby w jakie można je sprawdzić;
 • Organizację i sposoby zaznajamiania stałych użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz innymi przepisami przeciwpożarowymi;
 • Zadania i obowiązki dla osób, które cały czas tj. stale użytkują obiekt, w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Dane informacyjne podmiotu i osób sporządzających instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
 • Wnioski i zalecenia;
 • Wykaz telefonów alarmowych;
 • Plan lub plany obiektów.

Kto posiada uprawnienia do sporządzenia instrukcji?

 • Osoby, posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie Inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
 • Osoby z tytułem technika pożarnictwa;
 • Osoby, które ukończyły studia i szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej;
 • Osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa;
 • Osoba, która zdobyła uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w państwach członkowskich EFTA.

Sklep BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Państwu  również szeroką ofertę instrukcji przeciwpożarowych. W naszym sklepie internetowym można zamówić gotowe instrukcje dla różnych obiektów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ