BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Dlaczego firma BHPEX i nasz przegląd urządzeń transmisji alarmów pożarowych?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.
 • Dobrze znamy obowiązujące przepisy i stosujemy się do nich.
 • Znamy się na tym co robimy.
 • Jesteśmy profesjonalistami.
 • Jesteśmy jedną z najlepszych firm w tej branży w województwie lubuskim.

Jak powinien wyglądać przegląd techniczny, eksploatacja lub czynności konserwacyjne?

 • Przegląd odbywa się zgodnie z zaleceniami producentów, zawartymi w instrukcjach lub dokumentacji.
 • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego powinny odbywać się nie rzadziej, niż raz w roku.
 • Każdy właściciel lub użytkownik sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, w której dokonuje się zapisów bezpośrednio po zajściu zdarzeń.
 • Jednym z takich wpisów muszą być dane firmy i osób, które świadczą usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.
 • Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne muszą być potwierdzone dokumentem.
Przegląd urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Co to jest SOAP?

SOAP to skrót od Stacji Odbiorczej Systemów Pożarowych. Jest to odbiorcza stacja, która przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe, przesyłane przez urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniach. Stacja ta wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. SOAP instaluje się w obiektach Straży Pożarnej.

Na czym polega wykonywany przez naszą firmę test pełnej sprawności technicznej SOAP?

 • Wywołaniu alarmu pożarowego na obiekcie, np. poprzez aktywację czujki pożarowej. Próba ta powiedzie się, jeśli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyżurnego SKKP i centrum monitoringu operatora systemu.
 • Powtórzeniu powyższej próby, niezależnie dla każdego kanału transmisji wykorzystywanego w obiekcie.
 • Sporządzeniu protokołu, który zawiera informację o wyniku wszystkich prób oraz wpis oznaczający zaliczenie lub nie testu.
 • Opracowaniu współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w danym regionie.

Wymagania systemów sygnalizacji pożarowej

 • Obiekty obligatoryjnie zobowiązane do prowadzenia monitoringu pożarowego, muszą posiadać wymagane przez polskie prawo dokumenty, takie jak: deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia dla wszystkich elementów systemu. Ponadto obiekty takie powinny być zaprojektowane, wykonane oraz konserwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
 • Centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłoszeń w sposób dwustopniowy z możliwością ustawienia czasów opóźnień.
 • Maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego powinien wynosić 2 minuty.

Oferujemy profesjonalny przegląd urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych na terenie woj. lubuskiego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zadzwoń i dowiedz się więcej. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ