BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

serwis urzdzen transmisji alarmow pozarowych i sygnałow uszkodzeniowych Zielona Góra

Dlaczego firma BHPEX i nasz serwis urządzeń transmisji alarmów pożarowych?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.
 • Dobrze znamy obowiązujące przepisy i stosujemy się do nich.
 • Znamy się na tym co robimy.
 • Jesteśmy profesjonalistami.
 • Jesteśmy jedną z najlepszych firm w tej branży w województwie lubuskim.

Jak powinien wyglądać przegląd techniczny, eksploatacja lub czynności konserwacyjne?

 • Powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, zawartymi w instrukcjach lub dokumentacji.
 • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego powinny odbywać się nie rzadziej, niż raz w roku.
 • Każdy właściciel lub użytkownik sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, w której dokonuje się zapisów bezpośrednio po zajściu zdarzeń.
 • Jednym z takich wpisów muszą być dane firmy np. naszej firmy BHPEX i osób, które świadczą usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.
 • Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne muszą być potwierdzone dokumentem, np. oświadczeniem firmy BHPEX  z zakresem czynności.

Na czym polega test pełnej sprawności technicznej SOAP?

 • Wywołaniu alarmu pożarowego na obiekcie, np. poprzez aktywację czujki pożarowej. Próba ta powiedzie się, jeśli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyżurnego SKKP i centrum monitoringu operatora systemu.
 • Powtórzeniu powyższej próby, niezależnie dla każdego kanału transmisji wykorzystywanego w obiekcie.
 • Sporządzeniu protokołu, który zawiera informację o wyniku wszystkich prób oraz wpis oznaczający zaliczenie lub nie testu.
 • Opracowaniu współpracy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w danym regionie.

Co to jest SOAP?

SOAP to skrót od Stacji Odbiorczej Systemów Pożarowych. Jest to odbiorcza stacja, która przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe, przesyłane przez urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniach. Stacja ta wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. SOAP instaluje się w obiektach Straży Pożarnej.

Jakie są wymagania dotyczące Systemów Transmisji Alarmów Pożarowych i Sygnałów Uszkodzeniowych?

Monitoring polega na automatycznym przesłaniu z potwierdzeniem alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych. Musi się to odbywać bez udziału człowieka i z ciągłą obsługą obiektu Państwowej Straży Pożarnej, gdzie znajduje się stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.

Co to jest dwustopniowe alarmowanie?

Jest to alarmowanie, które polega na zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pożarowej tak, aby po wykryciu pożaru przez np. czujkę pożarową w Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP) był sygnalizowany alarm wstępny, czyli I stopnia. Alarm ten jest przeznaczony tylko dla przeszkolonego personelu. Jeżeli nastąpi brak reakcji, to wywoływany jest alarm II stopnia, który jest przeznaczony dla użytkowników obiektu chronionego instalacją sygnalizacji pożarowej. Po przyjęciu alarmu wstępnego przez personel, następuje wyciszenia sygnalizacji akustycznej CSP i jest początkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Podczas czasu T2 alarm wstępny może być usunięty tylko, gdy personel ugasi pożar lub alarm zostanie uznany za fałszywy. W większości wypadków nie dopuszcza się odwołania alarmu pożarowego II stopnia.

Dopuszczalne jest uznanie alarmu pożarowego za „Alarm Fałszywy” przed przybyciem pierwszych wozów straży pożarnej, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

 • Stanowisko Kierowania PSP dostanie informację telefoniczną, świadczącą o braku zagrożenia, razem z podaniem przyczyny i okoliczności, dla których powstał alarm pożarowy w obiekcie.
 • Jeżeli powyższe informacje przekaże osoba upoważniona (w tym właściciel lub zarządca obiektu).

Przepisy dotyczące urządzeń transmisji alarmów pożarowych

Wymagania systemów sygnalizacji pożarowej:

 • Obiekty obligatoryjnie zobowiązane do prowadzenia monitoringu pożarowego, muszą posiadać wymagane przez polskie prawo dokumenty, takie jak: deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia dla wszystkich elementów systemu. Ponadto obiekty takie powinny być zaprojektowane, wykonane oraz konserwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
 • Centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłoszeń w sposób dwustopniowy z możliwością ustawienia czasów opóźnień.
 • Maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego powinien wynosić 2 minuty.

Wymagania dot. systemów transmisji:

 • Elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowania.
 • W obiektach, dla których wymagane jest prowadzenie monitoringu pożarowego mogą być wykorzystywane:
  • Tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych.
  • Łącza publiczne sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług).
 • Transmisja radiowa wymaga wydzielenia oddzielnego kanału radiowego, a operator powinien posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach wyłączności.

Wykaz pojęć:

 • Abonent – osoba fizyczna lub prawna, odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną umowy z Operatorem.
 • Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) – urządzenie, poprzez które czujki pożarowe mogą być zasilane energią, służące do potwierdzenia wykrytego sygnału i wywołania alarmu pożarowego, przesłania sygnału o wykryciu pożaru, poprzez układ transmisji alarmów pożarowych, do straży pożarnej lub automatycznych urządzeń gaśniczych oraz automatycznej kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) – miejsce z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki, będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone w stację odbiorczą alarmów pożarowych oraz system wizualizacji informacji.
 • Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) – miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, z którego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz skąd dysponowany jest serwis tego systemu. Może być zintegrowane z centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych. Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.
 • Miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierające sygnały uszkodzeniowe z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), z którego mogą być również powiadamiane firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej o uszkodzeniach tych systemów. Zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.
 • Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN – łącze cyfrowe z integracją usług (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniające realizację wielu usług telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto o metody przetwarzania sygnałów zapisanych cyfrowo i komutowanych kanałach komunikacyjnych. Jest siecią telekomunikacyjną połączeniową, wykorzystywaną do realizacji usług w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystających z publicznej sieci telefonicznej.
 • Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN – (ang. Public Switched Telephone Network – publiczna komutowana sieć telefoniczna) -zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207 Sieć publiczna dostępna, przeznaczona głównie do transmisji głosowej.
 • Operator systemu monitoringu (Operator) – podmiot, świadczący usługę transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmujący sygnały uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnałów Uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji sygnałów alarmów pożarowych.
 • Specjalizowany tor transmisji – tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.
 • Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP) – stacja odbiorcza alarmów pożarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe przesyłane przez urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych.
 • System sygnalizacji pożarowej (SSP) – zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych stosownych działań.
 • System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowychystem transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych służący do przesyłania alarmów pożarowych z central sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnałów uszkodzeniowych.
 • Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych – s – stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych przyjmuje sygnały uszkodzeniowe, przesyłane przez urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemów sygnalizacji pożarowej. Wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu.
 • Tor dedykowany – tor transmisyjny łączący system sygnalizacji pożarowej (SSP) z centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP), nie wymagający komutacji, strojenia oraz synchronizacji w celu przesłania pojedynczej informacji o alarmie, budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych. Tor może być zbudowany w oparciu o łącza radiowe lub przewodowe, niebędące torem w sieci komutowanej.
 • Tor dedykowany w sieci publicznej – tor rozumiany jako dzierżawiony tor transmisyjny, który jest stale dostępny do połączenia systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) ze związanym z nim Alarmowym Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz niewymagający komutacji, ani włączenia przed rozpoczęciem transmisji indywidualnych zdarzeń alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-M).
 • Urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) – Urządzenie służące do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych.
 • Urządzenie powiadamiające – urządzenie umieszczone w Centrum Odbiorczym alarmów pożarowych, które w odpowiedzi na odbiór komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego. Wyposażone w urządzenie dźwiękowe sygnalizujące wystąpienie alarmu, którego potwierdzenie przez obsługę, kasujące sygnał dźwiękowy, zostanie uwzględnione przez system poprzez m. in. wydruk zdarzenia przez drukarkę.
 • Urządzenie wizualizacji – centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU). Urządzenie umożliwiające wyświetlenie i potwierdzenie sygnału odebranego przez stację odbiorczą alarmów pożarowych, zlokalizowane w pomieszczeniu, skąd dysponowane są siły i środki PSP.

Oferujemy profesjonalny serwis urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych na terenie woj. lubuskiego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ