BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu

Dlaczego właśnie nasz serwis ppoż. wyłączników prądu?

 • Konserwator posiada uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozór) w zakresie urządzeń elektrycznych.
 • Traktujemy bezpieczeństwo budynku jak własne.
 • Współpracujemy z klientem.
 • Zapewniamy darmowy dojazd na terenie Zielonej Góry.
 • Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów.

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu wyłączników prądu?

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
 • Aktywacja wyłącznika.
 • Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu.
 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika.
 • Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.).
 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części.
 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części.
 • Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Jak często powinien być przegląd?

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglądy wyłączników przeciwpożarowych powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.

Do czego służą przeciwpożarowe wyłączniki prądu?

Wyłączniki te służą do wyłączenia dopływu energii elektrycznej dla wszystkich urządzeń z wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest konieczne podczas pożaru. Do koniecznych urządzeń można zaliczyć większość instalacji na naszej stronie z kategorii ppoż..

Ponadto, takie wyłączniki powinny umożliwić bezpieczne przeprowadzenie akcji gaśniczej. Do tego celu stosuje się specjalne przewody i okablowanie, o którym mowa jest w przepisach.

Jakie rozwiązania oferujemy?

Nazwa – przeciwpożarowy wyłącznik prądu – nie określa rodzaju łącznika. Przepisy również nie mówią jaki należy zastosować. Najczęściej tę funkcję pełnią rozłączniki. W przypadku stosunkowo prostych obiektów, stanowiących jedną strefę pożarową, z jednym wejściem do budynku, stosuje się rozłącznik bez UPS i napędu elektrycznego, zainstalowany na wewnętrznej linii zasilającej, między złączem, a rozdzielnicą główną. W przypadku obiektów bardziej złożonych stosuje się sterowane zdalnie, najczęściej przyciskami, rozłączniki lub wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi lub zanikowymi, bądź styczniki. Zazwyczaj robi się tak, aby rozdzielnica znajdująca się w strefie pozostała rzeczywiście bez napięcia. Nasza firma oferuje najlepsze rozwiązania.

Może występować również konstrukcja z wieloma zasileniami i łącznikami. Wtedy wszystkimi można sterować za pomocą kilku przycisków we wspólnej obudowie lub jednego wspólnego dla wszystkich. Lokalizacje dodatkowych przycisków należy uzgodnić z inwestorem, w porozumienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., np. z takim, jakim dysponuje nasza firma.

Jakie czynniki powinno brać się pod uwagę?

 1. Lokalizacja wyłącznika, liczba łączników sterowniczych, służących do zdalnego otwierania wyłączników.
 2. Sposób sterowanie zdalnego wyłącznikiem.
 3. Zasięg instalacji obsługiwanej wyłącznikiem.
 4. Rodzaj i moc źródła energii elektrycznej.

Powyższe czynniki są brane pod uwagę w celu zachowania podstawowej zasady – przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien niezawodnie zadziałać w przypadku pożaru i nie wprowadzać zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji w czasie normalnej pracy.

Jakie przewody są używane?

W wyłącznikach stosuje się przewody i kable elektryczne, które:

 • Nazywane są tzw. zespołami kablowymi, stosowanymi w systemach zasilania i sterowania urządzeniami, służącymi ochronie przeciwpożarowej. Powinny one zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i poprawnego działania urządzenia przeciwpożarowego. Czas ten może być ograniczony do 30 minut.
 • Zespoły kablowe w pomieszczeniach, gdzie znajdują się stałe wodne urządzenia gaśnicze, powinny być odporne na działanie wody.
 • Przewody i kable w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności, powinny mieć odpowiednią klasę PH.

Jakie przepisy wyłączników przeciwpożarowych obowiązują w Polsce?

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, a także innych obiektów budowlanych i terenów, nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, a także placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, konieczność wyposażenia takich obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny one odpowiadać. Wg tego rozporządzenia:

 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających i urządzenia działające podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub takich, które posiadają strefę zagrożenia wybuchem.
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do danego obiektu i odpowiednio oznaczony.
 • Odcięcie jednego źródła dopływu prądu nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej.

Mając na celu bezpieczeństwo i niezawodność do przeciwpożarowych wyłączników prądu, należy stosować tylko przewody o odporności ogniowej trwałej przez co najmniej 90 minut.

W sytuacjach, kiedy brak przepisów, należy postępować zgodnie z zapisami ustawy Prawa budowlanego, a także z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie określają konkretnego zakresu, ani sposobu przeglądu działania przeciwpożarowych wyłączników prądu. Ponieważ są one nieklarowne, w takiej sytuacji przyda się doświadczenie w kontekście sprawności, zarówno funkcjonalnej, jak i technicznej, jakie posiada firma BHPEX.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis przeciwpożarowych wyłączników prądu. Wykonują go tylko fachowi konserwatorzy, z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami elektrycznymi. Tylko dzięki temu, można być pewnym ich poprawnego funkcjonowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ