BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd pomp w pompowniach przeciwpożarowych

Dlaczego firma BHPEX oferuje najlepszy przegląd pomp w pompowniach ppoż.?

 • Posiadamy profesjonalny sprzęt.
 • Posiadamy odpowiednio wykwalifikowany personel.
 • Dbamy o nasz wizerunek i o wizerunek klienta.
 • Nasza firma ma bardzo dobrą opinię w Internecie.

Jak wygląda nasz przegląd pomp?

 • Przegląd i serwis instalacji tryskaczowej wodnej, suchej i pianowej.
 • Modernizujemy i dostosowujemy pompownie do aktualnych przepisów.
 • Wymieniamy armaturę i orurowanie.
 • Usuwamy przecieki.
 • Organizujemy szkolenia z obsługi pompowni.
 • Oferujemy także serwis hydrantów nadziemnych i podziemnych.

Jak często należy wykonywać przegląd?

Zgodnie z wytycznymi producenta, ale wg rozporządzenia, nie rzadziej, niż raz w roku.

Co to są pompownie przeciwpożarowe?

Pompownie pożarowe są to potocznie nazwane pomieszczenia, w których znajdują się pompy i inne podobne urządzenia, które służą do zasilania w medium instalacji gaśniczych wtedy, kiedy ciśnienie oferowane przez sieć miejską jest niewystarczające. Mogą one zasilać hydranty, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, instalacja gaśnicze pianowe oraz tryskaczowe. Funkcjonalność pompowni umożliwia zastosowanie we wszystkich systemach przeciwpożarowych. Znane są także jako skróty, takie jak np.: pomp., ppoż., pom. ppoż.

Jak działają pompownie pomp przeciwpożarowych?

Pompownie powinny posiadać źródło energii, aby pracować bez przerwy przy pełnym obciążeniu przez 4 godziny. Takim źródłem może być sieć elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa. Jeżeli zapotrzebowanie jest większe i przekracza 20 dm3/s, wtedy wymagane jest drugie źródło. W takim wypadku jest mowa o źródle podstawowym i rezerwowym. Jako źródło rezerwowe dopuszczą się zespół prądotwórczy, napędzany silnikiem spalinowym. Co więcej, w trybie pracy ciągłego podawania wody, w pompowni należy zapewnić minimum 2 pompy o parametrach zbliżonych do parametrów największej z zainstalowanych pomp.

Pompy muszą gwarantować niezbędne do funkcjonowania ciśnienie przy największym poborze wody, nawet w hydrantach, które są umieszczone najwyżej lub w najbardziej niekorzystnym miejscu. Dodatkowo, muszą składać się z układu pomiarowego z ciśnieniomierzem, zaworem regulacyjnym, który pozwala na okresową kontrolę parametrów pracy. Napęd pomp musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie, dotyczącej urządzeń tryskaczowych. Najczęściej jest to silnik spalinowy (diesla) lub elektryczny od 250 kW do 300 kW. Pompy zawierają dodatkowo:

 • Zbiornik paliwa.
 • System chłodzenia silnika.
 • Zespół akumulatorów.
 • Tłumik z rurą wydechową.

Zasilanie dla pomp musi pochodzić z obwodu niezależnego od wszystkich innych źródeł zasilania w obiekcie, a także spełniać wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie, dotyczącej instalacji elektrycznych.

Jakie są standardy pomp?

 • NFPA 13 (National Fire Protection Association).
 • NFPA 20.
 • NFPA 25.

Są to amerykańskie standardy I każda z nich wymaga prac konserwacyjnych wg. związanych z tymi normami standardów. Wyróżnić można także standardy brytyjskie oraz wytyczne FM Global, czyli międzynarodowej korporacji od ubezpieczeń i zabezpieczania przed stratami.

Dodatkowo, rozdzielnia urządzenia powinna zapewniać automatyczne uruchomienie silnika po odebraniu sygnału z łączników ciśnieniowych. Powinna również umożliwiać ręczne uruchomienie silnika i ręczne jego zatrzymanie. Dobrze również, jeśli posiada amperomierz. Rozdzielnia taka najlepiej, jeśli znajduje się w tym samym pomieszczeniu, co silnik elektryczny i pompa, a także jeśli zawiera tabliczkę z typem i danymi technicznymi pompy.

Jakie stany należy monitorować?

Należy monitorować stany takie, jak: zasilanie silnika, gotowość do pracy, pracę oraz awarię pompy. Stany te powinny być sygnalizowane indywidualnie w pompowni.

Jakie są zalety pomp?

 • Szeroki zakres stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.
 • Części są zamienne.
 • Są produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami.
 • Są sterowane w pełni automatycznie.
 • Są łatwe w konserwacji.
 • Nie hałasują.
 • Posiadają wysoką sprawność.

Jaki jest podział pompowni przeciwpożarowych?

 • W zależności od przeznaczenia:
  • Komunalne – na potrzeby miast i osiedli.
  • Przemysłowe – na potrzeby przemysłu.
  • Mieszane – dla różnych celów.
 • Ze względu na lokalizację i zadania w systemach wodociągowych:
  • Pompownie I stopnia – tłoczą wodę bezpośrednio z ujęcia wody i podają ją albo do stacji uzdatniania wody, zbiornika referencyjnego, albo wprost do sieci. Nazywa się je także pompowaniem wód infiltracyjnych, głębinowych, rzecznych itp.
  • Pompownie II stopnia – przetłaczają wodę uzdatnioną do zbiornika lub do sieci wodociągowej.
  • Pompownie strefowe – podnoszą wysokość ciśnienia wody w sieci wodociągowej lub w przewodach przesyłowych przy transporcie na dalsze odległości.
 • Ze względu na niezawodność działania:
  • Klasy pierwszej – nie dopuszcza się awaryjnych przerw np. w zakładach, gdzie występuje kosztowny proces technologiczny.
  • Klasy drugiej.
  • Klasy trzeciej.
 • Zależnie od sposobu sterowania pracą pomp:
  • Ręcznie.
  • Samoczynnie.
  • Automatycznie.
  • Półautomatycznie.

Jakie są wymagania dla pompowni przeciwpożarowych w Polsce?

Wytyczne, dotyczące pompowni wydają członkowie związku CEA (Comite Europeen Assurances). Publikują je oni w swoich krajach jako wytyczne europejskie. W Polsce odpowiada za to Polska Izba Ubezpieczeń, która jest członkiem tego związku. Wszystko jest uregulowany w zapisach Polskiej Normy.

Norma wymaga, aby zasilanie pomp było zapewnione w sposób ciągły. Wszystkie szczegóły powinny znaleźć się w pompowni lub centrali urządzenia tryskaczowego.

Kable stosowane w instalacji powinny być chronione przed pożarem i uszkodzeniami mechanicznymi. Najlepiej, jeśli są prowadzone poza budynkiem lub przez takie miejsca, gdzie zagrożenie pożarem jest niewielkie i pomijalne, jak również występuje przegroda w postaci ścian o odporności ogniowej równej 60 minut.

Przyłącza elektryczne w rozdzielni głównej muszą być takie, aby zasilania rozdzielni pomp nie można było odłączyć poprzez odłączanie innych urządzeń.

Pompy powinny mieć na wyposażeniu układ pomiarowy, tj. ciśnieniomierz, przepływomierz i zawór regulacyjny, które pozwalają na okresowe kontrole parametrów pracy.

Ponadto, instalacje muszą charakteryzować się tym, że posiadają wysoki stopień niezawodności oraz umożliwić pobór wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności. Dodatkowo, muszą spełniać wymagania urządzeń tryskaczowych.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis pomp w pompowniach przeciwpożarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ