BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Pomiar hydrantów zewnętrznych – nadziemnych i podziemnych

Pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych (nadziemnych i podziemnych) - BHPEX Zielona Góra

Dlaczego nasz serwis hydrantów zewnętrznych?

Badanie hydrantów zewnętrznych realizujemy głównie dla klientów z Zielonej Góry i okolic. Do pomiarów stosujemy nowoczesne i precyzyjne zestawy pomiarowe, na które składają się urządzenia do pomiarów ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności.

Posiadamy również zestaw odpowiednich kluczy, które niezbędne są do otwarcia pokryw. Nasi konserwatorzy posiadają także odpowiednie uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania konserwacji i remontów wszystkich typów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Każde przeprowadzone przez nas badanie hydrantów odpowiednio dokumentujemy. Po każdym przeglądzie sporządzamy stosowny protokół, zgodny z polskimi przepisami.

W ramach przeglądu wykonujemy wymagane przez przepisy dokładne pomiary hydrantów zewnętrznych – sprawdzane jest ciśnienie hydrantów zewnętrznych i wydajność nominalna hydrantów zewnętrznych różnego typu – podziemnych i nadziemnych, o różnych średnicach nominalnych.

Jakie narzędzia pomiarowe stosujemy?

Przeprowadzając przegląd hydrantów zewnętrznych, korzystamy z nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu pomiarowego. Wyniki badania – ciśnienie oraz wydajność minimalna hydrantu przedstawiane są w formie wykresów i zapisywane komputerowo.

Jakie wykonujemy czynności w ramach serwisu i dlaczego warto?

Pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych (nadziemnych i podziemnych) - BHPEX Zielona Góra

 • Badanie hydrantów zewnętrznych wykonujemy szybko, profesjonalnie i tanio.
 • Dojazd do klienta – gratis.
 • Posiadamy najniższe ceny.
 • To my pilnujemy terminów kolejnego przeglądu.
 • Do pomiaru hydrantów wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pomiarowy, dzięki któremu możemy precyzyjnie zmierzyć wydajność hydrantu zewnętrznego.
 • Posiadamy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy doskonale znają przepisy przeciwpożarowe, polskie normy i obowiązujące zapisy dotyczące hydrantów zewnętrznych.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i pamiętamy o niezbędnych przeglądach hydrantów.
 • Nie tylko wystawiamy wymagany przez przepisy protokół, ale i dajemy roczną gwarancję na nasze usługi.
 • Wspieramy naszych klientów i dzielimy się z nimi fachową wiedzą.
 • Oferujemy pełną pomoc w razie awarii hydrantów zewnętrznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych fachowych usług.

Jakie są wymagania dotyczące hydrantów zewnętrznych?

Podstawowym dokumentem, w którym znaleźć można obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, w tym w szczególności informacje dotyczące:

 • rodzajów obiektów, które wymagają zapewnienia zaopatrzenia w wodę,
 • wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów,
 • parametrów sieci wodociągowych,

jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Hydrantom zewnętrznym poświęcony jest paragraf, w którym określane są wydajność minimalna hydrantów, o różnej średnicy nominalnej zaworu hydrantowego (hydranty DN80, hydranty DN100) oraz informacje o tym, jak często należy wykonywać przegląd hydrantów zewnętrznych.

W rozporządzeniu znaleźć można także informacje, dotyczące rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych i obowiązujące w tym zakresie przepisy. Hydranty zewnętrzne w rozporządzeniu dzieli się na hydranty zewnętrzne nadziemne i hydranty zewnętrzne podziemne, a ze względu na średnicę nominalną zaworu wyróżnia się ponadto: hydranty DN80 oraz hydranty DN100.

Hydranty zewnętrzne – podstawowe informacje

Hydranty zewnętrzne są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej. Instalacje hydrantowe, montowane na zewnątrz, umożliwiają sprawny i szybki pobór wody oraz gaszenie pożarów. Na wodociągowych sieciach przeciwpożarowych umieszczane są najczęściej hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80, chociaż, w szczególnych wypadkach, przepisy zezwalają również, by montowane były hydranty zewnętrzne podziemne o średnicy nominalnej DN 80. Hydranty podziemne montuje się najczęściej w miejscach, w których hydranty zewnętrzne nadziemne mogłyby powodować zakłócenia w ruchu.

jakie powinny posiadać zewnętrzne instalacje hydrantowe. By możliwy był pobór wody, ciśnienie nominalne przy zaworze hydrantowym powinno wynosić 0,2 MPa. Wydajność nominalna hydrantu uzależniona jest natomiast od średnicy nominalnej hydrantu i wynosi odpowiednio:

 • 10 dcm3/s – wydajność nominalna hydrantu nadziemnego DN80,
 • 15 dcm3/s – wydajność nominalna hydrantu nadziemnego DN100,
 • 10 dcm3/s – wydajność nominalna hydrantu podziemnego DN80.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych.

By przegląd hydrantów zewnętrznych był ważny, należy w jego ramach dokonać wymaganych przez polskie przepisy pomiarów i na ich podstawie sporządzić stosowną dokumentację.

Badanie wydajności hydrantów – podstawowe czynności.

W ramach badania wydajności hydrantów zewnętrznych sprawdzany jest stan techniczny poszczególnych elementów instalacji hydrantowych oraz wykonywane są podstawowe pomiary. Badane jest ciśnienie na zaworze hydrantu zewnętrznego oraz wydajność nominalna, a komputerowe wyniki pomiaru przedstawiane są w wydawanej po przeglądzie dokumentacji. Ponadto bada się:

 • Oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego.
 • Uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów.
 • Sprawdzenie zasuwy hydrantowej.
 • Dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności.
 • Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.
 • Wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.

Dokumentowanie przeglądów hydrantów zewnętrznych.

Po każdym przeglądzie instalacji hydrantowej, konserwator obowiązany jest przygotować protokół. W dokumencie powinny znaleźć się wyniki testów (wydajność nominalna hydrantu oraz ciśnienie na zaworze), informacja, czy hydrant jest sprawny i ewentualne zalecenia. Uwzględnić należy także użytkownika hydrantu, typ hydrantu oraz jego lokalizację. Wpisuje się również datę przeglądu i wskazuje się datę kolejnego. Dokument musi zawierać pieczątkę oraz podpis konserwatora.

Przegląd hydrantów zewnętrznych – jak często?

Polskie przepisy nakazują, by przegląd hydrantów zewnętrznych wykonać co najmniej raz do roku. Przegląd, naprawę lub konserwację hydrantów, zlecić może właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej, a przeprowadzić może go tylko uprawniony do tego konserwator, którego obecność zapewnia nasza firma.

W rozporządzeniu uwzględnione są także przepisy, dotyczące obiektów budowlanych i magazynowych. Odpowiednie są dla nich hydranty zewnętrzne o większej średnicy nominalnej, w tym przede wszystkim hydranty DN 100. Polskie Normy określają, że w obiektach tego typu należy zapewnić większą ilość wody do gaszenia pożaru. Hydranty DN 100 sprawdzają się, kiedy ta wymagana ilość przekracza nawet 30 dm3/s.

Jaka powinna być lokalizacja i montaż hydrantów zewnętrznych?

Jak nakazują polskie przepisy, hydranty zewnętrzne muszą posiadać odcięcie, które daje możliwość odłączenia ich od wodociągowej sieci przeciwpożarowej, natomiast w czasie eksploatacji pozostaje w otwartym położeniu. Ściśle określone jest też miejsce, w którym mogą zostać zainstalowane hydranty zewnętrzne. Przepisy nakazują, by hydranty umieszczać wzdłuż ulic i dróg oraz przy skrzyżowaniach. Jednocześnie, odległość między hydrantami nie może być większa, niż 150 metrów. Ponadto, hydranty zewnętrzne nie mogą znaleźć się dalej niż 15 metrów od krawędzi ulicy, albo jezdni i nie bliżej, niż 5 metrów od chronionego budynku.

Przepisy dotyczące rozmieszczenia hydrantów poza miejskimi obszarami są inne, a szczegółowe zapisy, dotyczące instalacji hydrantowej określają polskie normy.

Jakie powinny być oznaczenia hydrantu zewnętrznego?

Polskie przepisy przeciwpożarowe określają w jaki sposób należy poprawnie oznaczyć hydranty zewnętrzne. Polskie normy nakazują, by instalacje hydrantowe posiadały przepisowe znaki, a ponadto by były umieszczane przy nich wielkości charakterystyczne hydrantu. Nasza firma zadba również o to.

Sklep BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Państwu szeroką ofertę sprzętu przeciwpożarowego, w tym hydranty zewnętrzne oraz hydranty wewnętrzne różnego typu. W naszym sklepie internetowym możecie zamówić m.in.: węże do hydrantów oraz motopomp o różnej średnicy, prądownice, złączki, gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe, pianowe oraz przewoźne.

menu
dział PPOŻ