BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd oświetlenia awaryjnego

Pomiary oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - konserwacja i przegląd

Dlaczego nasza firma oferuje najlepszy serwis oświetlenia awaryjnego?

 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, wykonującą przeglądy.
 • Konserwator posiada uprawnienia E i D w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych.
 • Oferujemy remont oraz modernizację lamp i układów w systemach oświetlenia awaryjnego.
 • Zapewniamy niezawodność działania po naszym serwisie.
 • Nasza firma posiada bardzo dobrą opinię.
 • Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych.
 • Oferujemy dojazd gratis – na terenie Zielonej Góry.
 • Wraz z wynikami testów, przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.

Na zlecenie firmy zapewniamy kompleksową obsługę techniczną systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Jakie przeglądy oraz konserwację oferujemy?

W zależności od rodzaju zastosowanego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz od oczekiwań klienta, oferujemy przeglądy w następującym zakresie:

 • Wykonanie prac kontrolnych oraz pomiarowych oświetlenia awaryjnego i wyłącznika przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
 • Sprawdzenia stanu technicznego opraw oświetlenia awaryjnego z niezależnym zasilaniem.
 • Wykonanie wyładowania akumulatorów w oświetleniu awaryjnym i sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia.
 • Sprawdzenie prawidłowości i funkcjonalności wyłączników ppoż., które również serwisujemy.
 • Wykonanie pomiarów elektrycznych opraw świetlnych oraz sprawności i funkcjonalności opraw.
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej – protokołów z przeprowadzonych prac.
 • Weryfikacja wyników z wymaganiami norm.
 • Wymiana akumulatorów w oprawach awaryjnych, ewakuacyjnych.
 • Naprawa opraw ewakuacyjnych.
 • Wymiany świetlówek.
 • Inne naprawy serwisowe oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Nasze usługi realizujemy na terenie województwa lubuskiego.

Jak często należy wykonywać przegląd?

Przeglądu oświetlenia awaryjnego wg przepisów należy dokonywać nie rzadziej, niż raz na 12 miesięcy.

Jakie są rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego?

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas braku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. Dlatego też, oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą posiadać zasilanie ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. Według normy PN-EN oświetlenie awaryjne obejmuje: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie zapasowe.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest to oświetlenie, którego ogólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjścia/ucieczki z miejsca pobytu, w sytuacji braku lub zaniku normalnego zasilania. Składa się ono z trzech następujących rodzajów oświetlenia:

 • Oświetlenia drogi ewakuacyjnej – zapewnienie bezpieczeństwa w czasie opuszczania miejsc pobytu osób, poprzez stworzenie warunków widzenia, umożliwiających identyfikację i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe odnalezienie i użycie sprzętu pożarowego, jak i sprzętu bezpieczeństwa.
 • Oświetlenia strefy otwartej, tj. zapobiegającego panice – jego celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i zapewnienie bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych, przez dostarczenie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana; dobrze również, aby przeszkody, występujące na wysokości do 2 m (mierzonej od podłogi) były również oświetlone.
 • Oświetlenia strefy wysokiego ryzyka – którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie zakończenia działań w taki sposób, aby osoby przebywające w tej strefie nie doznały krzywdy.

Awaryjne oświetlenie bezpieczeństwa jest podobne do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, z tym wyjątkiem, że powinno działać mniej, niż 1 godzina w przeciwieństwie do 2 godzin dla drugiego rodzaju oświetlenia awaryjnego. Ponadto, oświetlenie bezpieczeństwa może pełnić funkcję oświetlenia awaryjnego.

Kiedy oświetlenie awaryjne jest uważane za sprawne?

Oświetlenie awaryjne wymaga sprawdzenia wielu testów. Najważniejszym testem jednak jest czas pojawienia się tego oświetlenia w razie sytuacji kryzysowej. Zgodnie z przepisami przyjmuje się, że oświetlenie bezpieczeństwa powinno pojawić się w ciągu 15s po zaniku oświetlenia podstawowego a ewakuacyjne w ciągu 2s, z tą różnicą że po zaniku wszelkich innych rodzajów oświetlenia. Należy dodać, że testy powinny odbywać się po zmroku.

Kolejną kwestią jest natężenie oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie bezpieczeństwa powinno mieć wartość natężenia co najmniej 10% oświetlenia podstawowego. Z kolei jeżeli chodzi o oświetlenie ewakuacyjne, to natężenie oświetlenia nie może być nigdzie mniejsze niż 0,5 lx (luksów tj. jednostki natężenia oświetlenia).

Dla bezpieczeństwa pracowników takie oświetlenie musi być niezawodne i regularnie kontrolowane. Takie działanie gwarantuje tylko serwis firmy BHPEX. Dodatkowo, to właśnie nasza firma pamięta o kolejnych przeglądach.

Pozostałe kwestie reguluje reszta polskich przepisów.

Jakie są przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego?

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm najważniejsze wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego wyglądają następująco:

 1. Projekt trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W obiekcie muszą znajdować się aktualne rysunki systemu oświetlenia awaryjnego, które powinny identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty. Powinny one być podpisane przez rzeczoznawcę.
 2. Wymagane są przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
 3. Co najmniej raz w roku należy wykonywać przeglądy i konserwację, przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta.
 4. W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable, wraz z zamocowaniami, powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Ministra zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, dotyczącymi wymagań w tym zakresie”. To samo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ustala minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego na 1 godzinę.
 6. Brak zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach.
 7. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą mieć możliwość testowania bez wyłączania zasilania. Powinny posiadać wewnętrzny układ testujący lub posiadać połączenie ze zdalnym układem testującym.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Wam najlepszy serwis oświetlenia awaryjnego. Wykonują go tylko fachowi konserwatorzy, z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami elektrycznymi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ