BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych

SUG Przegląd stałych urządzeń gaśniczych instalacji tryskaczowych i gazowych

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszej oferty serwisu?

 • Posiadamy specjalistów w tej dziedzinie.
 • Projektujemy instalacje gaszenia gazem.
 • Oferujemy serwis już istniejącej instalacji gaśniczej.

Ugaszenie pożaru w zamkniętym pomieszczeniu jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Niektóre środki gaśnicze mogę być groźne dla ludzi, znajdujących się w strefie gaszenia pożaru lub otoczenia. Ponadto, w trakcie akcji gaszenia, mogą zostać uszkodzone cenne maszyny elektroniczne oraz inne ważne przedmioty. Z tego powodu stosuje się SUG.

Czym są SUG (stałe urządzenia gaśnicze)?

Są to automatyczne systemy przeciwpożarowe, przeznaczone na gazowe środki gaśnicze. Urządzenia te są związane na stałe z obiektem, w którym są zamontowane. Dodatkowo posiadają swój, własny zapas środka gaśniczego. Służą one do zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożaru w pomieszczeniach, gdzie użycie innych środków gaśniczych mogłoby spowodować uszkodzenia ważnych urządzeń.

Stosuje się je w ochronach serwerowni, centrach finansowych, bankach, stacjach transformatorowych, rozdzielniach elektrycznych, elektrowniach i elektrociepłowniach oraz wszędzie tam, gdzie użycie tradycyjnych, niegazowych środków gaśniczych, doprowadziłoby do uszkodzeń gaszonych przedmiotów.

Z czego składają się systemy SUG?

 • Instalacji gaśniczych gazowych.
 • Instalacji sygnalizacji pożarowej, sterowania gaszeniem oraz sterowania urządzeniami klimatyzacji wentylacji.
 • Adaptacji budowlanych pomieszczeń gaszonych, w celu zapewnienia ich szczelności.
 • Znaków bezpieczeństwa, tj. ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.
 • Podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach wyposażonych w automatyczne instalacje gaśnicze.

Jako środków gaśniczych w instalacjach gazowych używa się gazów obojętnych lub chemicznych:

gazy chemiczne – zamienniki halonu:

 • IG01 – czysty argon.
 • IG100 – czysty azot.
 • IG55 mieszanina 50% azotu i 50% argonu (tzw. argonie).
 • IG541 mieszanina 40% argonu IG01, 52% azotu IG100 oraz 8% dwutlenku węgla CO2 (tzw. inergen).
  • FM-200 (HFC227ea) – LPGFC 227 ea.
  • Novec 1230 (FK-5-1-12).
  • CEA-410 – Saval CEA-410 (tylko przy rozbudowach istniejących systemów).

Dodatkowo, wyróżniamy system stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Eliminują one lub znacznie ograniczają czynniki niezbędne do powstawania pożaru, takie jak tlen, czy ciepło. Działanie tego systemu polega na rozpyleniu wody na drobne kropelki, co skutkuje zwiększeniem jej powierzchni, a następnie zwiększa się szybkość odbierania ciepła ze środowiska pożaru. Ponadto, jego korzyści to małe zapotrzebowanie na wodę, małe zużycie energii oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. System ten nie wpływa negatywnie na środowisko i  na człowieka, pod warunkiem zachowania odpowiednich stężeń. Wykorzystuje się go do ochrony przeciwpożarowej urządzeń technologicznych oraz przewodów kablowych i transformatorowych.

Jakie instalacje wyróżniamy w kategorii stałych instalacji gaśniczych wodnych?

 • Instalacje tryskaczowe.
 • Instalacje zraszaczowe.
 • Instalacje mgły wodnej.
 • Instalacje pianowe.

Instalacje tryskaczowe to urządzenia przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszych chwilach ich powstania, a także zapobiegające ich rozprzestrzenieniu. Mają na celu uniemożliwienie przeniesienie ognia z pomieszczeń, gdzie występuje pożar do innych części danego budynku, a co najważniejsze, zabezpieczają drogi ewakuacyjne. Redukują one straty, spowodowane działaniem wody. Można je określić jako niezawodne i łatwe w eksploatacji.

Jakie systemy urządzeń tryskaczowych się wyróżnia?

 • System wodny, jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej +4 stopni Celsjusza,
 • System powietrzny – jeżeli temperatura w pomieszczeniu może być niższa od +4 stopni Celsjusza.

Instalacje zraszaczowe stosuje się przy zabezpieczaniu przeciwpożarowym budynków, a także w chłodzeniu łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych, jak np. w rafineriach, zbiornikach cieczy palnych, transformatorach itp.

Jak dzieli się systemy zraszaczowe?

 • Przez wzgląd na pełnioną funkcję:
  • Systemy zabezpieczające – służące do ochrony urządzeń technologicznych przed nadmiernym nagrzaniem oraz rozprzestrzenianiem się pożaru.
 • Przez wzgląd na sposób uruchomienia:
 • ręczny,
 • automatyczny,
 • hydrauliczny,
 • pneumatyczny,
 • elektryczny.

Instalacje pianowe znajdują zastosowanie przy gaszeniu pożarów substancji stałych oraz ciekłych. Są używane tam, gdzie gaszenie strumieniem wody nie może być stosowane. Do strumienia wody dodaje się ściśle określoną, stałą procentową ilości środka pianotwórczego. Ze względu na liczbę spienienia, pianę mechaniczną można podzielić na:

 • Pianę ciężką – liczba spienienia do 20.
 • Pianę średnią – liczbę spienienia od 20 do 200.
 • Pianę lekką – liczba spienienia od 200 do 1000.

Na podstawie powyższego podziału wyróżnia się 3 rodzaje stałych instalacji pianowych:

 • Instalacje gaśniczego na pianę lekką – w kilka minut pomieszczenie jest wypełnianie pianą.
 • Instalacje gaśnicze na pianę średnią – przy ochronie magazynów cieczy palnych. Tworzy się bariera oddzielająca daną ciecz od dostępu powietrza, izolując ognisko ognia.
 • Instalacje gaśnicze na pianę ciężką – przy gaszeniu płonących cieczy jak, np. paliwa płynne poprzez obniżenie jej temperatury oraz utworzenie cienkiego filmu, uniemożliwiającego parowanie cieczy i odcinającego dostęp tlenu.

Jakie przepisy obowiązują SUG?

Zgodnie z rozporządzeniem stosowanie, SUG jest wymagane w:

 • Archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 • Muzeach oraz zabytkach budowlanych, zgodnie z wyznaczeniem Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.
 • Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych.

Z kolei stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

 • Budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych.
 • Wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2.
 • Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600.
 • Budynkach użyteczności publicznej wysokościowych.
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

Do powyższych wymagań należy dodać, że jeśli stałe urządzenia gaśnicze mają wpływ na zdrowie ludzi, to muszą być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób, które przebywają w pomieszczeniach lub strefach z tymi urządzeniami, zgodnie z polskimi normami, dotyczącymi tych urządzeń.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Wam najlepszy serwis stałych urządzeń gaśniczych. Wykonują go tylko fachowi konserwatorzy, z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami elektrycznymi. Tylko dzięki temu, można być pewnym poprawnego zabezpieczenia się przed pożarami.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

menu
dział PPOŻ